Otázky a odpovědi


Místní poplatky

 • Kam psa přihlásit do evidence a kde platit poplatek v případě, že držitel psa pobývá nebo pes je chován jinde, než je trvalé bydliště držitele psa?

  Poplatek je placen vždy na úřadu příslušném podle místa trvalého bydliště majitele psa, bez ohledu na to, že je pes fyzicky chován na jiném místě.
 • Jsou nějaké sankce za nezaplacení místního poplatku z pobytu?

  Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může městská část zvýšit až na trojnásobek.

 • Kdo je od místního poplatku z pobytu osvobozen?

  • osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné FO, držitel ZTP/P a její průvodce
  • osoby mladší 18 let
  • osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení
  • osoby pečující o děti na zotavovací akci
  • osoby vykonávající na území obce sezónní práce
  • příslušníci bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec ČR pobývající v zařízení ve vlastnictví ČR nebo obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů
  • osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den
  • osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení
  • osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, pokud jejich pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 • Pořídili jsme si psa v červnu, jak a v jaké výši máme platit poplatek?

  Vznikne-li poplatková povinnost během roku, tj. pes dovrší 3 měsíce věku, platí se za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku jedna dvanáctina roční sazby poplatku.

 • Zemřel mi pes, za kterého jsem řádně platil místní poplatek, je možné zažádat si o navrácení zbývající částky?

  Ano, správce poplatku na základě ohlášení této skutečnosti ukončí poplatkovou povinnost a případný přeplatek, činí-li více než 200 Kč na žádost vrátí poplatníkovi.

 • Jsou nějaké osoby osvobozeny od místního poplatku ze psů?

  Ano, jsou to např. osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, osoby provádějící výcvik doprovodných psů těchto osob, dále osoby provozující útulek zřízený obcí, držitelé služebních psů Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy atd. Tyto osoby jsou ale též povinné splnit ohlašovací povinnost na příslušném úřadu, i když je jim poplatek prominut.

 • Mám psa označeného tetováním, mám také nárok na úlevu z místního poplatku?

  Bohužel nemáte, sleva za psy opatřené mikročipem byla od 1. 1. 2022 zrušena.

 • K místnímu poplatku se jako držitelka psa ohlašuji každý rok?

  Ne, ohlášení je nutné pouze jednou, v následujících letech Vám správce poplatku (tj. úřad příslušné MČ) zašle poštovní poukázku s vyměřenou výší poplatku.
 • Mám povinnost jako majitel pozemku, platit za jeho využívání?

  Nikoliv, pokud prostranství použije pro vlastní potřebu vlastník, je od místního poplatku osvobozen.
 • Feně, kterou mám doma, se narodila štěňata. Musím je hned hlásit na úřadu a platit za ně poplatek?

  Ne, povinnost přihlášení k místnímu poplatku vzniká až u psa staršího 3 měsíců.
 • Které akce jsou osvobozeny od poplatku ze vstupného?

  Kulturní akce, které se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3.000 osob, dále taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce s tímto související (prodloužené, závěrečné plesy apod.), charitativní akce a maturitní plesy. Pro specifikaci, zda je Vámi konaná akce osvobozena od poplatku, doporučujeme obrátit se na příslušného správce poplatku.
 • V jakých případech se nehradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství?

  Od platby místního poplatku jsou osvobozeny případy vymezené v § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy (např. v případě umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hl. m. Praha zavázala, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, u staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy, u staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy – metro, tram, příměstská nebo městská doprava apod.).
 • Která prostranství podléhají místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství?

  Jsou to veškerá prostranství (náměstí, ulice a chodníky, parky a veřejná zeleň, přístupové cesty a plochy u stanic metra apod.) uvedená v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.