Otázky a odpovědi


Úklid veřejných prostranství, údržba zeleně

 

 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?

  Poplatky za zajištění svozu směsného komunálního odpadu (tj. zajištění nádoby na odpad a její pravidelný vývoz) se platí Magistrátu hl. m. Prahy. Veškeré nadstandardní služby na přání zákazníka jsou pak hrazeny přímo svozové společnosti.

 • Pokud chci podat stížnost na neprovedený svoz odpadu, kde tak mohu učinit?

  V takovém případě kontaktujte příslušnou svozovou společnost, v Praze 10 jde o společnost AVE Pražské komunální služby, (www.ave.cz), případně se obraťte na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 10, referát čistoty.

 • Jak mám jako podnikající osoba správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?

  Živnostníci, podnikající subjekty i větší organizace mají dle zákona o odpadech za povinnost správně nakládat s vyprodukovaným odpadem. To znamená vyprodukovaný odpad v maximální možné míře vytřídit a dále předat tento odpad oprávněné osobě, která zajistí další využití nebo zneškodnění odpadů. Při třídění odpadů není možné bezplatně využívat kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny na ulicích. Bližší informace k nakládání s podnikatelským odpadem či zapojením se do systému Hlavního města Prahy jsou pod odkazem http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/index.html. Informace k tématu jsou také pod odkazem: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/odpady-z-podnikatelske-cinnosti

  Dodržování povinností při nakládání s podnikatelským odpadem je kontrolováno pověřenými pracovníky Odboru životního prostřed ÚMČ Praha 10, kteří v případě zaznamenání nedodržení podmínek zákona o odpadech stanoví termín k odstranění závad, případně je v závažnějších případech zahajováno sankční řízení. Tito pracovníci též provádějí evidenci přepravy nebezpečných odpadů po území ČR a evidenci ročních hlášení o produkci odpadů.

 • Můj soused pravidelně pálí na zahradě komunální odpad, včetně pet lahví apod., dá se s tím něco dělat?

  Pokud někdo spaluje odpad na konkrétním místě, volejte zavolat městskou policii na tel: 271 737 381. Městská policie má od odboru životního prostředí MČ Praha 10 přesné instrukce jak postupovat, může uložit i pokutu, pokud se skutečně jedná o spalování odpadu.

  V případě, že si nejste jist, odkud zápach z páleného odpadu vychází, kontaktujte OŽP ÚMČ Praha 10, referát ochrany ovzduší a zvířat: Ing. Alena Růžičková.

 • Pokud nemám trvalé bydliště na území hl. m. Prahy, mohu nebezpečný odpad odevzdat za poplatek?

  Pokud nemáte na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, není možné nebezpečný odpad ve stabilních či mobilních sběrnách odevzdat. Tato služba je určena pouze pro občany hl. m. Prahy.

 • Pokud reklamuji např. nevyvezení sběrné nádoby ve stanoveném termínu, je nutné vyplnit formulář či doložit nějaké další dokumenty?

  V takovém případě kontaktujte příslušnou svozovou společnost, v Praze 10 jde o společnost AVE Pražské komunální služby, (www.ave.cz) , kde si domluvíte další postup a případně potřebné doklady. Zpravidla není nutné nic dokládat.

 • Jak poznám, která svozová společnost odváží odpad v místě mého trvalého bydliště?

  Tuto informaci můžete vyčíst ze svozové mapy, případně na každé sběrné nádobě musí být viditelné označení s názvem svozové společnosti, která v dané oblasti působí.

 • Lze ve sběrnách nebezpečného odpadu odevzdat také nepoužité léky nebo nefunkční teploměry?

  Ano, nevyužité léčivo nebo vyřazené teploměry se považují za nebezpečný odpad a je tedy možné je na místech k tomu určených odevzdat.

 • Pokud chci zrušit svoz odpadu, co pro to mám udělat?

  Kontaktovat příslušnou svozovou společnost, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu. Potřebné doklady či formuláře si stanoví příslušná svozová společnost dle svých požadavků a potřeb. Doporučuje se ale společnost kontaktovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 15 dnů).

 • Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

  Do VOKu v žádném případě nepatří lednice, počítače, monitory, a jiná elektronika, zářivky, výbojky, autobaterie, veškeré nebezpečné odpady, ale také stavební odpady a bioodpad (mimo k tomu vyčleněných kontejnerů).

 • Co je objemný odpad, který lze odevzdat ve sběrném dvoře?

 • Co mohu obsluze vozu pro mobilní sběr nebezpečného odpadu odevzdat?

 • Je povolen vjezd vozidlům do areálu sběrného dvora?

  Ano, pokud vozidlo dosahuje max. hmotnosti 3,5 t.

 • Mohu zdarma odevzdat jakýkoli objemný odpad, když mám na území hl. m. Prahy trvalé bydliště?

  Zdarma můžete odevzdat veškerý domácí objemný odpad s výjimkou stavební suti o objemu nad 1m³.

 • Přestěhovali jsme se do rodinného domu, který máme v osobním vlastnictví. Kdy si máme smluvně sjednat svoz odpadu?

  Svoz odpadu se doporučuje sjednat si neprodleně, aby byl svoz zajištěn co nejdříve.

 • Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru?

  Do VOKu lze odložit: starý nábytek, koberce a linolea sportovní náčiní (snowboardy, kola, lyže apod.) sanitární keramika (wc, vany, umyvadla) zrcadla.

 • Je nějak omezeno množství nebezpečného odpadu, které lze odevzdat?

  Není. Pokud by byla kapacita mobilního nebo sběrného místa překročena, bude občan odkázán na nejbližší sběrné místo.

 • Problematika úklidu veřejných prostranství

  Kontaktní pracovníci:

  Referát čistoty

  Na území Prahy 10 je úklid veřejných prostranství prováděn více subjekty a to v závislosti na vlastnictví pozemků nebo jejich správě.

  Ze strany Městské části Praha 10 je zajišťován, jako nenároková služba obyvatelstvu, úklid všech chodníků, mobilní sběr psích exkrementů a odstraňování černých skládek. Zároveň je monitorováno vytížení kontejnerů na separovaný odpad a kontejnerů na velkoobjemový odpad. Pokud zaznamenáte problém v této oblasti nebo bude chtít získat další informace můžete kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí.

 • Problematika údržby zeleně a dětských hřišť

  Kontaktní pracovníci:

  Oddělení městské zeleně a čistoty

  Údržba travnatých ploch, parků, dětských hřišť a ostatních ploch, které jsou ve správě odboru životního prostředí, je zajištěna prostřednictvím smluvní firmy. Údržba je zajišťována  na přibližně 160 ha travnatých  a parkových ploch a více než 80 dětských hřištích a sportovištích. Vzhledem k vysoké specializaci této činnosti je vhodné požadavek vznést přímo na konkrétního referenta odboru životního prostředí.