Otázky a odpovědi

 • Jaké podmínky musí pěstoun splňovat pro přiznání dávek pěstounské péče?

  Základní podmínkou pro přiznání dávek pěstounské péče je podmínka trvalého pobytu na území ČR. U nezletilých dětí svěřených v ČR do náhradní rodinné péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nevyžaduje. Podmínka trvalého pobytu může být v odůvodněných případech prominuta krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Kolik stojí ubytování v azylovém domě?

  Poplatek za ubytování v azylovém domě je za dospělou osobu 80 Kč/den, za dítě 50 Kč/den.
 • Kde se nachází Azylový dům pro matky s dětmi?

  Na adrese Jasmínová 2904/35, Praha 10. Informace o azylovém domě najdete na webových stránkách, případně Vám vše zodpoví na tel. čísle 267 310 683.
 • Jak dlouho může matka s dítětem setrvat v azylovém domě?

  Doba setrvání je 1 rok.
 • Musím si vyměnit občanský průkaz, když jsem změnil trvalé bydliště?

  Ano, a to nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení změny.
 • Zrušil jsem živnost, mám nějakou povinnost vůči Živnostenskému úřadu?

  Ano, živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele. Živnost zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Byla-li také ukončena činnost v provozovně je podnikatel povinen oznámit na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
 • Nejsem si jistý, jestli chci úplně zrušit živnost, je možné ji pouze přerušit?

  Ano, živnost je možné pouze přerušit.
 • Musím o zrušení živnosti žádat pouze v místě trvalého bydliště?

  Ne. Požádat o zrušení živnostenského oprávnění lze na kterémkoliv živnostenském úřadě.
 • Je nutné ukončení živnosti nahlásit na finančním úřadě?

  Ano, lze tak učinit současně se žádostí o zrušení živnostenského oprávnění u živnostenského úřadu.
 • Jakým dnem je zrušeno živnostenské oprávnění?

  Živnostenské oprávnění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.
 • Pokud se rozhodnu přerušit živnost, je nutné to hlásit na úřad?

  Oznámení o přerušení živnosti vůči živnostenskému úřadu není povinné.
 • Je nutné při přerušení živnosti udávat důvod?

  Důvod přerušení provozování živnosti se neuvádí.
 • Hrozí mi nějaká pokuta/sankce za provedení záboru bez povolení?

  Ano, výše pokuty může být až 500 000 Kč. U fyzické osoby se neoprávněný zábor komunikace považuje za přestupek, u právnické osoby či fyzické osoby podnikající za správní delikt.

  Kategorie: Žádosti
 • K žádosti (o zvláštní užívání komunikace) musím doložit vyjádření od Technické správy komunikací (TSK). Na jaké oddělení, či pracoviště se mám obrátit?

  U TSK je nutné projednání na odd. koordinace, zda v požadovaném místě není plánována jiná akce, dále pak na odd. obchodním, kde žadatel obdrží Nájemní smlouvu s vyznačením záboru.

  Kategorie: Žádosti
 • Je nutné k žádosti o zvláštní užívání komunikace dokládat plánek se zakreslením?

  Ano, situační plánek slouží k upřesnění umístění povoleného záboru na místní komunikaci.
  Kategorie: Žádosti
 • Čím se od sebe liší dům s byty zvláštního určení, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?

  Dům s byty zvláštního určení: Byty v tomto domě jsou malometrážní obecní nájemné byty, vlastníkem je MČ Praha 10. Jsou určené pro bydlení nejen seniorů a zdravotně postižených občanů, ale i těch občanů, kteří žijí osaměle. Tito lidé jsou sice v základních životních úkonech soběstační, jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z důvodu věku ne zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslučníci. Není zde zajištěna 24 hodinová péče. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pobyhu a pobytu v bytě.
   
  Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům tyto služby: ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a jiné.
   
  Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění (např. osobám se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí) a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Prostředí i provoz v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 • Jak zajistit pečovatelskou službu, nebo jinou péči o seniory či zdravotně postiženého občana?

  Občané MČ Praha 10 mohou využít služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10. Organizace poskytuje pečovatelskou službu na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Na pečovatelskou službu může navázat domácí zdravotní péče, eventuálně přechodný pobyt v domovech pro seniory.
 • Co je "pečovatelská služba"?

  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, včetně maximální výše úhrady za poskytování.
  PS je poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, nebo další osobní péči, pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
  Občané mají možnost sami zvolit poskytovatele pečovatelské služby včetně konkrétních úkonů.
 • Co je "domácí zdravotní péče"?

  V rámci poskytování komplexních služeb může být pečovatelská služba doplněna
  o domácí zdravotní péči. Péče je poskytována na základě registrace MHMP a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče (aplikace inzulínu a ostatních injekcí, převazy a ošetření, rehabilitace apod.) je určena pro klienty všech věkových skupin.
  Pro bližší informace doporučujeme kontaktovate vedoucí sestru domácí zdravotní péče CSOP.
 • Zamítne-li úřad moji žádost o změnu jména či příjmení, můžu se odvolat?

  Odvolání je možné podat do 15 dnů od jeho doručení na úřad, který rozhodnutí vydal.
Strana 10 z 20První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10