Otázky a odpovědi

 • Mám psa označeného tetováním, mám také nárok na úlevu z místního poplatku?

  Bohužel nemáte. Slevu ve výši až 350 Kč po dobu 2 let má nárok pouze majitel psa, který je trvale označen mikročipem. Tuto podmínku stanovuje vyhláška č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy.

 • Podléhají místnímu poplatku z ubytovací kapacity všechny ubytovací kapacity?

  Ne, od poplatku jsou osvobozeny:

  1. Ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

  2. Ubytovací kapacity ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

  3. Ubytovací kapacity v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

  4. Zařízení sloužící pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní, nebo k němu mají právo hospodaření
 • Má písemná stížnost nějakou předepsanou formu?

  Nemá, stížnost můžete napsat volnou formou, s uvedením veškerých skutečností, které mohou být pro řešení stížnosti klíčové.
 • Lze se proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů odvolat?

  Ano, odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů  ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
  Kategorie: Povolení
 • Je nutné ukončení živnosti nahlásit na finančním úřadě?

  Ano, lze tak učinit současně se žádostí o zrušení živnostenského oprávnění u živnostenského úřadu.
 • Od kdy platí rybářský lístek?

  Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).
 • Doslechl jsem se, že označení provozovny je bez poplatku za pronájem plochy, je to pravda?

  Jedno označení provozovny do max. 3,00 m2 je bezplatné. Část plochy přesahující stanovené 3,00 m2, příp. další označení provozovny, je zpoplatňováno jako reklama.

 • Vraky – byl jsem delší dobu pryč a mezitím bylo mé vozidlo vyhodnoceno jako vrak a odtaženo. Kam se mám obrátit?

  Zkontrolujte si na webových stránkách SSHMP, na jaké odtahové parkoviště bylo vozidlo převezeno.
  Případně zavolejte na Správu služeb HMP (tel.: 222 027 000, 222 027 513–514,  222 027 187), e-mail: vraky@sshmp.cz7.00–15.30 hod.) a zjistěte si, zda už vůz nebyl zlikvidován. Pokud ne, domluvte se na nápravě.

  Také na portálu hl. m. Prahy je pravidelně aktualizovaný seznam vozidel, jež byla vyhodnocena jako vraky a následně odtažena.

  Kategorie: Doprava
 • Jak mám postupovat, pokud nemám k dispozici všechny faktury za provedené stavební úpravy?

  Nedoložení veškerých faktur za provedené stavební práce a použitý materiál výrazně ztěžuje kladné vyřízení žádosti o navrácení všech vynaložených finančních prostředků. V takovém případě je vhodné se nejprve obrátit na kompetentní pracovníky referátu stavebních úprav MČ Praha 10 (Ing. František Ptáček (vedoucí referátu), Anna Petríková, 267 093 284, 267 093 237, FrantisekP@praha10.cz, AnnaP@praha10.cz).

 • Jak poznám, která svozová společnost odváží odpad v místě mého trvalého bydliště?

  Tuto informaci můžete vyčíst ze svozové mapy, případně na každé sběrné nádobě musí být viditelné označení s názvem svozové společnosti, která v dané oblasti působí.

 • Kdo rozhoduje o pronájmu pozemku?

  Veškeré pronájmy podléhají schvalování Radě MČ.
 • Lze i zpětně požádat o zápis druhého jména do matriky?

  Dvě jména může občan získat i zpětně bezplatným prohlášením před matričním úřadem, v jehož knize je narození zapsáno nebo v místě trvalého bydliště.
 • Může za mě podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství někdo jiný?

  Ano, může, na základě ověřené plné moci.
 • Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

  Mění se pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Tuto částku pobírají staří lidé doživotně.

 • Mohu s řidičským oprávněním na auto "B" řídit i mopedy?

  Dle § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je držitel řidičského oprávnění skupiny "B" oprávněn řídit i mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, tedy motorová vozidla zařazená pod řidičské oprávnění skupiny AM. Na doplnění uvádím, že držitel řidičského oprávnění skupiny "B" je oprávněn řídit i traktory a samojízdné pracovní stroje, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a motorová vozidla, zařazená do podskupiny B1.

 • Musím si občanský průkaz vyzvednout pouze v místě trvalého bydliště?

  Nemusíte, podání žádosti a vyzvednutí průkazu můžete provést na kterémkoliv úřadě správního obvodu Prahy 1 - 22 (resp. na kterémkoli úřadě obce s rozšířenou působností na území ČR). Při podání žádosti je ale potřeba uvést, kde si průkaz vyzvednete, jinak máte povinnost si průkaz vyzvednout na úřadě příslušném pro jeho vydání, tj. podle místa trvalého bydliště.
 • Může si o rybářský lístek zažádat cizinec? Jaké jsou podmínky?

  Ano, pokud se prokáže dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o získané kvalifikaci, nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem. Žádost podává na úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu se zdržuje.
 • Parkuji s autem před domem a byly mi ukradeny poznávací značky. Co mám dělat, aby auto nebylo považováno za autovrak?

  Označte vozidlo dočasně alespoň papírovými RZ a v nejbližší možné době si dojděte vyřídit nové RZ na pracovišti registru vozidel. (https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/online_rezervace/registr_vozidel/pracoviste_registru_vozidel.html)

  Kategorie: Doprava
 • Zamítne-li úřad moji žádost o změnu jména či příjmení, můžu se odvolat?

  Odvolání je možné podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.

 • Musí být zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění osoba v příbuzenském vztahu s žadatelem?

  Nemusí. Musí to být osoba, která dávky důchodového pojištění využije ve prospěch oprávněného důchodce, a to k zajištění jeho potřeb, zaplacení nájmu apod.
Strana 10 z 20První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10