Otázky a odpovědi

 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Při podání žádosti o poskytnutí bytu dostupného bydlení není potřeba žádost úředně ověřovat. Při následném prodloužení nájemní smlouvy, žádosti o přechod nájmu bytu a u ostatních žádostí, již musí být úředně ověřený podpis.

 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?

  K zavedení doručovací adresy není třeba prokazovat vlastnické či jiné užívací právo k předmětné nemovitosti jako je tomu u ohlášení změny místa trvalého pobytu.

  Kategorie:
 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?

  • – Veškeré podmínky a dokumenty, které se přikládají k žádosti o poskytnutí obecního bytu v rámci dostupného a sociálního bydlení, jsou dostupné v oblasti Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10
  • – Každá jiná žádost obsahuje v bodech, co má dotyčný žadatel k jednotlivým žádostem doložit (úmrtní list, evidenční list, nájemní smlouvu, úředně ověřený podpis, příjmy za posledních 12 měsíců všech spolubydlících osob…)
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o způsobu ověření dokladů konkrétního státu.

 • Informace o stavebních uzávěrách

  Na území MČ Praha 10 se nacházejí 3 typy stavebních uzávěr:

  -         ve velkých rozvojových území (Bohdalec – Slatiny, malou částí Štěrboholy-Malešice) Kvalifikovanou odpověď podá odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

  -         pro nadřazenou komunikační síť - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

  -         pro trasy městské kolejové dopravy - Kvalifikovanou odpověď podá odbor stavební Magistrátu hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Chci zjistit, kdo je majitelem nemovitosti

  Správcem dat je katastr nemovitostí to je Katastrální úřad. Pobočka pro hlavní město Prahu sídlí na adrese:

  Pod Sídlištěm 1800/9, 182 14 Praha 8, mail.ku.proprahu@cuzk.cz

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o náležité formě, ve které má být rozsudek předložen.

  Kategorie:
 • Parkování – Zóny placeného stání

  Informace týkající se zón placeného stání jsou zveřejněny v oblasti Parkování.
  Ve stejné oblasti lze najít také nejčastější dotazy a odpovědi související se ZPS.

  Odpovědi na časté dotazy, spolu s množstvím dalších informací ohledně ZPS, lze najít také na stránkách www.parkujvklidu.cz.

  Kategorie: Doprava
 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?

  Nelze. Dle Zásad pro zřizování zón placeného stání (ZPS) na území hl. m. Prahy, schválených usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2472 ze dne 09.09.2014 platí, že v rámci zachování spravedlivého přístupu ke všem uživatelům ZPS nejsou v rámci ZPS vydávány výjimky (podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a zřizováno vyhrazené parkování (podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

  Pro speciální případy parkujících jsou v ZPS zřízena vyhrazená parkování pouze pro následující kategorie uživatelů:

  • – Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy
  • – sanitní automobily
  • – hasičský záchranný sbor
  • – zastupitelské úřady (v rámci reciprocity)
  • – vozidla MHMP, úřadů přísl. městských částí, správce komunikací
  • – držitelé parkovacích průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v ZPS
  • – vozidla zásobování (v minimální nezbytné míře)
  • – stanoviště taxi


  Ostatní vyhrazená parkovací stání se v ZPS nezřizují.

  Kategorie: Doprava
 • Osazení komerční, místní cílové a informativní směrové šipky, připomínky k městskému informačnímu a orientačnímu systému (směrovky ulic, kulturních a komerčních cílů atd.)

  Odbor dopravy (ODO), referát dopravy a speciálního stavebního úřadu
  – písemný požadavek se zákresem

  Podrobnosti sdělí Jitka Čuřínová.

  Kategorie: Doprava
 • Stanovisko k reklamám (billboardy, štítové zdi domů, sloupy veřejného osvětlení atd.)

  Kontakt: Odbor dopravy (ODO) —> Jitka Čuřínová.

  K žádosti je nutno doložit:

  • – výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění
  • – vyjádření nebo smlouva s majitelem pozemku, nemovitosti
  • – vyjádření Policie ČR,  Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie -odd. dopravního inženýrství, Kongresová 2, Praha 4 – zákres do mapy s přiloženou fotodokumentací z místa záboru nebo nemovitosti
    

  Podrobnosti sdělí Jitka Čuřínová.

  Kategorie: Doprava
 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?

  Souhlas majitele nemovitosti se nevyžaduje.

  Kategorie:
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?

  Duplikát oddacího listu vystaví na žádost matriční úřad, před nímž bylo manželství uzavřeno.
  Správní poplatek činí 100 Kč.

 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?

  Jsou-li splněny zákonné podmínky, je rodný list dítěte vydán rodičům okamžitě.

  Kategorie: Rodina
 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?

  Souhlasné prohlášení je možné učinit u kteréhokoliv matričního úřadu. V případě určení otcovství po narození dítěte se však doporučuje určit otcovství u matričního úřadu, v jehož obvodu se dítě narodilo.

  Kategorie:
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?

  Prohlášení o volbě druhého jména lze učinit na matričním úřadu dle místa narození, nebo dle místa trvalého pobytu. Jedná se o jednodušší proces, než v případě žádosti o povolení změny jména a nehradí se žádný správní poplatek.

 • Licence

  Viz stránky Magistrátu hl. m. Prahy:


  Krom dalších informací byste na zmíněném pracovišti MHMP měli získat odpovědi i na tyto časté dotazy:

  • – Je nutné vracet nepotřebné opisy licence při snížení počtu vozidel?
   – Jak postupovat, pokud v průběhu platnosti licence zakoupím nová vozidla a budu potřebovat vydání opisů také pro ně?
   – Mohu jako nový žadatel o koncesi v silniční dopravě žádat současně o vydání eurolicence?
   – Jak dlouho a do jakých zemí eurolicence platí?
   – Je eurolicence povinná?
  Kategorie: Doprava
 • Integrovaná hromadná doprava

  Nestihl jsem kvůli zpožděnému autobusu přijet včas do práce. Kdo mi nahradí ušlou mzdu?
  Mohu podat stížnost na zapáchající tramvaj (přepravu bezdomovců v tramvaji)?

   

  Mám připomínky k vedení linek městské hromadné dopravy na území MČ Praha 10, kam mám tyto připomínky směřovat?

  Kategorie: Doprava
 • Granty

  Městská část Praha 10 každoročně vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů z oblastí kultury, umění, volného času, sportu, vzdělávání a sociální, zdravotně sociální a protidrogové prevence. Grantového řízení je vyhlašováno vždy v posledním čtvrtletí kalendářního roku s platností pro rok následující a zveřejňováno je vždy spolu s podmínkami na webových stránkách a v novinách PRAHA 10.

 • Jsem zaměstnancem organizace zřízené ÚMČ a potřebujeme vytvořit „Spisový a skartační řád“ („Spisový a skartační plán“). Poradíte mi, na koho se mohu obrátit se žádostí o pomoc?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Ing.Tomáš Pastrňák, l. 390, tomaspa@praha10.cz

  I v tomto případě kontaktujte vedoucího odd. spisových služeb, který osvětlí potřebné kroky.

  Kategorie: Ostatní
Strana 18 z 20První   Předchozí   11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10