Otázky a odpovědi

 • Ztratil jsem občanský průkaz, co mám dělat?

  Na příslušném úřadě požádejte o nový průkaz. K tomu budete potřebovat: jiný platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) a potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu).

 • Když mi posuzující lékař do posudku napíše, že musím používat při řízení motorových vozidel brýle, bude mi tato skutečnost zapsána do řidičského průkazu?

  Ano bude. V takovém případě by se jednalo o tzv. podmínění řidičského oprávnění (ust. § 93 zákona č. 361/2000 Sb.), o kterém se rozhoduje ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že do nových řidičských průkazů nelze provádět žádné dodatečné záznamy, byl by Vám, na podkladě pravomocného rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění, vydán nový řidičský průkaz (ust. § 109 odst. 4 zákna č. 361/2000 Sb.). Možností podmínění řidičského oprávnění je samozřejmě více a měly by reflektovat aktuální zdravotní stav držitele řidičského oprávnění. Harmonizační kódy, pod kterými se podmínění řidičského oprávnění zapisuje do evidence řidičů a do řidičského průkazu, jsou uvedeny v ust. § 11 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jaký je rozdíl mezi tombolou a loterií?

  U tomboly se do slosování zahrnou pouze prodané losy, losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.

  Kategorie: Povolení
 • V jakých případech lze o dávky hmotné nouze žádat?

  Orgán pomoci v hmotné nouzi může za osobu v hmotné nouzi považovat také osobu, jež (např.) se stala obětí živelné pohromy, je ohrožena trestnou činností jiné osoby, nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby, neboť je osobou bez přístřeší, je propuštěna z výkonu trestu a hrozí jí sociální vyloučení apod. Podrobnou specifikaci upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jaká je lhůta pro vydání pasu?

  Lhůta pro vydání pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji je 30 dnů, ve zkrácené době 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Při podání žádosti přes zastupitelský úřad v zahraničí 120 dnů, žádost ve zkrácené době přes zastupitelský úřad podat nelze.  

 • Je vždy nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?

  O povolení ke kácení dřevin není nutné žádat v případě, že je obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí méně než 80 cm nebo jde o keř, jehož plošná výměra činí méně než 40 m2.
  Kategorie: Povolení
 • Mám jako člen volební okrskové komise nárok na odměnu?

  Členové okrskové volební komise mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Členovi okrskové  volební  komise  přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč (výše odměny je vždy daná vyhláškou a může se měnit).
 • Z vedlejšího bytu se stále ozývá štěkot psa, může se jednat o týrání?

  Ne vždy je štěkot projevem týrání, zpravidla se jedná o základní projev psa, kterému se např. stýská, pokud je majitel v zaměstnání, nicméně pokud by podezření z týrání vzrostlo či by existovaly přímé důkazy, je vhodné tuto skutečnost ohlásit.

 • Na základě čeho se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?

  Průkaz je vydán na základě žádosti občana u odboru sociálních věcí dle místa trvalého pobytu a posouzení zdravotního stavu na žádost úřadu.
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?

  Živnostenský úřad údaj o změně trvalého pobytu zapisuje do živnostenského rejstříku bez oznámení změny podnikatele a to na základě informace z Centrálního registru obyvatel.
 • Hrozí nějaký postih, pokud bude reklama umístěna bez povolení?

  Majitel reklamy bude Městskou části Praha 10 vyzván k odstranění umístěné reklamy. Pokud tak neučiní do stanoveného termínu, bude reklama odstraněna Městskou částí Praha 10 na náklady majitele reklamy. K uvedené platbě bude připočteno vypočtené roční nájemné podle platných „ Pravidel“ a náklady na uskladnění.
  V případě, že majitel reklamy není nájemcem nebytového prostoru, náklady si bude nárokovat příslušný subjekt odpovědný za odstranění nepovolené reklamy.

 • Ztratil jsem občanský průkaz v zahraničí, co mám dělat?

  Nahlaste ztrátu (krádež) a od místní policie si vyžádejte potvrzení. Poté se obraťte na zastupitelský úřad ČR a pokud odcizený OP sloužil i jako cestovní doklad, požádejte o vydání cestovního průkazu. Ten má územní a časovou platnost a slouží k umožnění návratu do ČR.
 • Jaké doklady musím předložit při žádosti o cestovní pas?

  Žadatel předloží občanský průkaz, nebo platný cestovní pas, rodný list, v případě pochybnosti Osvědčení o státním občanství ČR.

 • Jaké výhody má registrování v evidenci chovatelů psů?

  Výhod z registrace plyne několik: chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od místního poplatku ze psů (ve výši roční sazby, max. 350 Kč, po dobu 2 let)při ztrátě psa se značně zvyšuje šance na nalezení, snadný přístup k informacím o zdravotním stavu psa v případě, že pes někoho napadne atd.

 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

  Kategorie: Stavby
 • Pokud mám doklady, které je nutné předložit k žádosti o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, v cizím jazyce, je nutné je přeložit?

  Ano, jsou-li doklady v cizím jazyce, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
 • Kdo vydává rybářské povolenky?

  Povolenky jsou vydávány Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace), případně majiteli rybníků.
 • Jaké podmínky musí pěstoun splňovat pro přiznání dávek pěstounské péče?

  Základní podmínkou pro přiznání dávek pěstounské péče je podmínka trvalého pobytu na území ČR. U nezletilých dětí svěřených v ČR do náhradní rodinné péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nevyžaduje. Podmínka trvalého pobytu může být v odůvodněných případech prominuta krajským úřadem, resp. Magistrátem hl. m. Prahy.
 • Je nutné o průběhu losování vést nějaký záznam?

  O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

  Kategorie: Povolení
 • Za jak dlouho mi bude průkaz TP, ZTP a ZTP/P vydán?

  Lhůta pro vydání je 30 dnů, ve výjimečných složitějších případech 60 dnů.
Strana 5 z 20První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10