Otázky a odpovědi

 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?

  Ano. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Pro další informace je vhodné obrátit se na referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?

  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, pokud to podmínky pro dělení nebo scelování umožňují.
  Nejprve je vždy vhodné kontaktovat referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o navrácení vynaložených finančních prostředků na schválené stavební úpravy při ukončení nájmu?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady jako nájemce žádající o navrácení finančních prostředků za schválené stavební úpravy v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Je nutné žádost opatřit ověřeným podpisem jako je tomu u podání žádosti o souhlas se stavebními úpravami?

  V tomto případě se ověřený podpis na žádosti nevyžaduje.

 • Z jakého důvodu musím do žádosti uvést telefonní kontakt?

  Uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) velmi zjednodušuje případnou korespondenci MČ Praha 10 s žadatelem.

 • Jak mám postupovat, pokud nemám k dispozici všechny faktury za provedené stavební úpravy?

  Nedoložení veškerých faktur za provedené stavební práce a použitý materiál výrazně ztěžuje kladné vyřízení žádosti o navrácení všech vynaložených finančních prostředků. V takovém případě je vhodné se nejprve obrátit na kompetentní pracovníky referátu stavebních úprav MČ Praha 10 (Ing. František Ptáček (vedoucí referátu), Anna Petríková, 267 093 284, 267 093 237, FrantisekP@praha10.cz, AnnaP@praha10.cz).

 • Je pro podání žádosti o navrácení peněz za stavební úpravy důležitá forma vydání souhlasu se stavebními úpravami?

  Forma vydání souhlasu se stavebními úpravami není podstatná. Úřadu MČ Praha 10 může postačit i odkaz na příslušný souhlas (číslo dokumentu atd.), na jehož základě si předmětný souhlas dohledá.

 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?

  Souhlas OŽD vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽD. Z hlediska OŽD jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Bydlím v pronajatém obecním bytě a chtěl bych provést drobné estetické úpravy jako výměnu koberce a baterie u kuchyňského dřezu. Musím požádat úřad MČ Praha 10 o svolení?

  O povolení žádáte správce domu, který má v tomto případě, kdy se jedná pouze o změny malého rozsahu, pravomoc rozhodnout sám. Při větších zásazích do bytu (např. zdění jádra) je nutné žádat o souhlasné stanovisko úřad MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o souhlas se stavebními úpravami?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady a formuláře (Žádost o souhlas se stavebními úpravami v nebytovém prostoru) jako nájemce žádající o souhlas se stavebními úpravami v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

 • Hrozí nějaký postih, pokud bude reklama umístěna bez povolení?

  Majitel reklamy bude Městskou části Praha 10 vyzván k odstranění umístěné reklamy. Pokud tak neučiní do stanoveného termínu, bude reklama odstraněna Městskou částí Praha 10 na náklady majitele reklamy. K uvedené platbě bude připočteno vypočtené roční nájemné podle platných „ Pravidel“ a náklady na uskladnění.
  V případě, že majitel reklamy není nájemcem nebytového prostoru, náklady si bude nárokovat příslušný subjekt odpovědný za odstranění nepovolené reklamy.

 • K jakému účelu lze složenou kauci použít?

  Kauce může být použita pouze na odstranění reklamy a úpravu místa do původního stavu po skončení nájmu, pokud tak neučiní nájemci, nebo uhrazení dluhu na nájemném.

 • Doslechl jsem se, že označení provozovny je bez poplatku za pronájem plochy, je to pravda?

  Jedno označení provozovny do max. 3,00 m2 je bezplatné. Část plochy přesahující stanovené 3,00 m2, příp. další označení provozovny, je zpoplatňováno jako reklama.

 • Jak se stanovuje výše nájemného za reklamní plochu?

  Výše nájemného vychází z rozměrů reklamní plochy a polohy místa, kde bude reklamní zařízení instalováno vůči komunikačním tahům.

 • Rozdělení podnikatelů - fyzických osob podle písmena v příjmení a právnických podle počátečního písmena firmy

  Agenda je rozdělena podle počátečního písmena příjmení u fyzických osob a u právnických osob podle počátečního písmena obchodní firmy.

  Bc. Jana Fraňková agenda Q, W, X, Y zastupuje E, U, Ú

  Bc. Hana Borská, DiS., agenda P, Z, zastupuje V

  Helena Jiráčková, agenda B, F, Ž

  Ing. Richard Franěk, agenda H, CH, J, zastupuje I

  Alena Hájková, agenda Č, S

  Bc. Jaroslava Vašátková, agenda L, N, R

  Věra Hejtíková, agenda K

  Mgr. Vladimír Brož, agenda A, G, Š

  Mgr. Helena Černá, agenda C, M, Ř

  Bc. Kateřina Brodecká, agenda DĎ, O, T, Ť

  Kontakty na Odbor živnostenský

 • Ukládání pokut za porušování loterijního zákona

  Odbor ekonomický (OEK),

  Gavláková Lidmila  lin. 356

  Ukládání pokut za porušování loterijního zákona, nařizování ústních jednání při porušování loterijního zákona, vydávání rozhodnutí ve věcech porušování loterijního zákona, reklamace při výběru všech druhů  místních poplatků.

 • Exekuce soudní

  Státní sociální péče (SSP),

  Jana Svozílková – linka 590

  Hana Holadová – linka 301

  Z důvodu vzniklého dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu lze ustanovit zvláštního příjemce pro dávku státní sociální podpory na základě žádosti vlastníka nemovitosti (obec, soukromá osoba, družstvo) nebo správní firmy. Žádost není MPSV předepsána, v příloze nutno doložit přehled dluhu na nájmu a službách.

Strana 5 z 20První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10