Otázky a odpovědi

 • Kdo může obdržet potvrzení o příčině úmrtí?

  Potvrzení se vydává žadateli, který je členem rodiny a tento příbuzenský vztah doloží matričním dokladem. Dále pak fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích prav před orgánem státu. Vyřizuje-li žádost zmocněnec, je třeba doložit ověřenou plnou moc.
  Potvrzení je vydáno do 30 dnů. Správní poplatek je ve výši 50 Kč.
 • Registr vozidel MHMP

  Viz stránky Magistrátu hl. m. Prahy:


  Krom dalších informací byste na zmíněném pracovišti MHMP měli získat odpovědi i na tyto časté dotazy:

  • – Koupil jsem si auto, musím k registraci na mou osobu přinést SPZ?
  • – Musím s vozidlem dojet na příslušné pracoviště?
  • – Co musím navíc předložit k přihlášení/odhlášení vozidla, pokud se jedná o firemní vozidlo?
  • – Lze si vybrat registrační značku?
  • – Budu mít po přihlášení nové značky nebo mi zůstanou ty staré?
  • – Musí mít vozidlo při přihlášení platnou technickou prohlídku?
  • – Co je to evidenční kontrola a kde ji získám?
  Kategorie: Doprava
 • Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil laserové operaci za účelem odstranění vady zraku?

  Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů (ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • Kde mám uplatnit nárok na důchod - vdovský/vdovecký, sirotčí?

  Nárok na důchod je třeba uplatňovat na pobočkách Pražské správy sociálního zabezpečení.
 • Jak mám jako podnikající osoba správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?

  Živnostníci, podnikající subjekty i větší organizace mají dle zákona o odpadech za povinnost správně nakládat s vyprodukovaným odpadem. To znamená vyprodukovaný odpad v maximální možné míře vytřídit a dále předat tento odpad oprávněné osobě, která zajistí další využití nebo zneškodnění odpadů. Při třídění odpadů není možné bezplatně využívat kontejnery na separovaný odpad, které jsou umístěny na ulicích. Bližší informace k nakládání s podnikatelským odpadem či zapojením se do systému Hlavního města Prahy jsou pod odkazem http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_firmy/index.html . Informace k tématu jsou také pod odkazem: https://verejneprostory.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/odpady-z-podnikatelske-cinnosti

  Dodržování povinností při nakládání s podnikatelským odpadem je kontrolováno pověřenými pracovníky Odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 10, kteří v případě zaznamenání nedodržení podmínek zákona o odpadech stanoví termín k odstranění závad, případně je v závažnějších případech zahajováno sankční řízení. Tito pracovníci též provádějí evidenci přepravy nebezpečných odpadů po území ČR a evidenci ročních hlášení o produkci odpadů.

 • Dostává přísedící u Obvodního soudu v Praze 10 odměnu?

  Ano, výše odměny je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb.
 • Kolik stojí ubytování v azylovém domě?

  Poplatek za ubytování v azylovém domě je za dospělou osobu 80 Kč/den, za dítě 50 Kč/den.
 • Je čipování psa povinné?

  Ano, obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti 1. 1. 2005, zavedlo hlavní město Praha povinné trvalé označování psů a evidenci jejich chovatelů.

 • Lze nárok na dávky pěstounské péče nárokovat zpětně?

  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.
 • Může za mě změnit trvalé bydliště někdo jiný?

  Ano, na základě úředně ověřené plné moci, nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let.
 • Jakým dokladem mám doložit bezúhonnost k žádosti o místo úředníka Úřadu MČ Praha 10?

  K prokázání bezúhonnosti se dokládá výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců. U cizích státních příslušníků se dokládá obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. V případě, že takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Kam mám adresovat stížnost na jednání konkrétního úředníka MČ Praha 10?

  Stížnost směřujte buď na odbor kontroly, referát stížností, nebo na vedoucího oddělení, kde konkrétní úředník vykonává svoji funkci.
 • Lze žádost o přídavek na dítě podat elektronicky?

  Ano prostřednictvímportálu MPSV ČR, pokud podání opatříte zaručeným elektronickým podpisem.
 • Kde mohu požádat o výpis z Obchodního rejstříku?

  Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem, takže u Městského soudu v Praze (Slezská 9, Praha 2) nebo na kontaktním místě Czech POINT.
 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?

  Pokud nemáte k dispozici vysvědčení nebo diplom, případně doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky, obraťte se na školu, kde jste studium absolvoval. Pokud příslušná instituce nemá doklad k dispozici, je vhodné obrátit se na příslušný archiv, který vydá výpis požadované doby studia.
  V mimořádných případech lze jako důkaz použít výpověď svědků, tento postupo je ale vhodné nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm PSSZ.

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

 • Jak postupovat při změně: sídla společnosti, statutárního orgánu, obchodní firmy?

  Pokud jsou tyto změny již zapsané v obchodním rejstříku nevztahuje se na podnikatele povinnost oznamovat je i živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad změny provedené v obchodním rejstříku zapisuje do živnostenského rejstříku na základě přijatého usnesení.
 • Nepobírám příspěvek na bydlení, mám nárok na doplatek na bydlení?

  Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek na bydlení, neboť využívá jinou než nájemní formu bydlení.
 • Kde všude mohu podat žádost o výpis z Rejstříku trestů?

  Na Rejstříku trestů, na matrice úřadu městské části Prahy 1 – 22, na kontaktním místě Czech POINT, na zastupitelském úřadě ČR nebo přes elektronickou podatelnu.
 • Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto?

  Pro řidiče "amatéry" platí ze zákona ( § 87 zákona č. 361/2000 Sb. ) povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Strana 3 z 20První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10