Otázky a odpovědi

 • Jak poznám, která svozová společnost odváží odpad v místě mého trvalého bydliště?

  Tuto informaci můžete vyčíst ze svozové mapy, případně na každé sběrné nádobě musí být viditelné označení s názvem svozové společnosti, která v dané oblasti působí.

 • Pokud chci zrušit svoz odpadu, co pro to mám udělat?

  Kontaktovat příslušnou svozovou společnost, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu. Potřebné doklady či formuláře si stanoví příslušná svozová společnost dle svých požadavků a potřeb. Doporučuje se ale společnost kontaktovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 15 dnů).

 • Přestěhovali jsme se do rodinného domu, který máme v osobním vlastnictví. Kdy si máme smluvně sjednat svoz odpadu?

  Svoz odpadu se doporučuje sjednat si neprodleně, aby byl svoz zajištěn co nejdříve.

 • Komu vlastně platím poplatky za svoz odpadu?

  Poplatky za zajištění svozu (tj. zajištění nádob na odpad a jejich pravidelný svoz) se platí Magistrátu hl. m. Prahy. Veškeré nadstandardní služby na přání zákazníka jsou pak hrazeny přímo svozové společnosti.

 • Může návrh na dodatečný odklad podat pouze ředitel školy bez vědomí rodičů dítěte?

  Ne, ředitel školy musí mít s dodatečným odkladem školní docházky souhlas zákonných zástupců dítěte.

  Kategorie: Školství
 • Lze žádat o odklad povinné školní docházky u jednoho dítěte opakovaně, tzn., že by dítě nastoupilo do 1. ročníku ZŠ např. o dva roky později?

  Dítě musí zahájit povinnou školní docházku ve školním roce, ve kterém dovrší nejvýše osmý rok věku. To znamená, že je možný pouze jeden odklad školní docházky.

  Kategorie: Školství
 • Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.
  Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

  Kategorie: Školství
 • Jak se postupuje v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?

  V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., "školský zákon", ve znění pozdějších předpisů).
  To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

  Kategorie: Školství
 • Je možné žádat o odklad při zápisu dítěte do školy?

  Ano, o odklad povinné školní docházky je možné žádat přímo při zápisu dítěte do školy.

  Kategorie: Školství
 • Kdy je vhodné podat žádost o odklad povinné školní docházky?

  O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.


  Kategorie: Školství
 • Jakým sankcím se vystavuje zákonný zástupce, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce?

  Pokud dítě zákonný zástupce nepřihláši k povinné školní docházce, dopouští se přestupku, za který může být vyměřena pokuta až 3 000 Kč (§31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Pokud dítěti zákonný zástupce zamezuje přístup ke vzdělávání, dítě se nijak nevzdělává, jedná se o trestný čin ohrožování výchovy dítěte se sazbou až dva roky odnětí svobody.
  Tyto případy jsou zpravidla také předány k šetření příslušnému odboru sociální péče.

  Kategorie: Školství
 • Může rodič nahradit povinnou školní docházku vzděláváním dítěte doma?

  Individuální vzdělání (domácí vzdělávání) se řídí § 41 školského zákona a lze ho povolit pouze žákovi 1. až 5. ročníku základní školy.
  O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
  Zákonný zástupce musí uvést důvody k tomuto kroku a doložit, že je schopen prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka a dále předložit doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat.

  Kategorie: Školství
 • Může být k plnění školní docházky přijato dítě, které ještě nedosáhlo věku 6 let?

  Ano, za určitých okolností je možné, aby bylo přijato dítě mladší 6 let za předpokladu, že dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku a je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  Kategorie: Školství
 • Při odchodu do důchodu mi chybí údaje k prokázání odpracovaných let u organizace, jejímž zřizovatelem byl ONV, ObÚ nebo ÚMČ. Jak dále postupovat?

  Jedná-li se skutečně o organizaci, zřízenou ÚMČ Praha 10 nebo jeho předchůdci, obraťe se na pracovníkyCentrální spisovny ÚMČ, kde Vám bude poskytnuta informace, zda organizace (resp. její likvidátor) svoji dokumentaci předala k uložení. Pokud tomu tak je, archivářka si od žadatele vyžádá potřebné identifikační údaje, na jejichž základě provede vyhledání. Zároveň informuje o postupech souvisejících s možnostmi nahlížení do spisové dokumentace, resp. podmínkách jejího zpřístupnění.

 • Jak prokazuji doby studia v případě, že nemám k dispozici vysvědčení nebo diplom?

  Pokud nemáte k dispozici vysvědčení nebo diplom, případně doklad o vykonání státní závěrečné zkoušky, obraťte se na školu, kde jste studium absolvoval. Pokud příslušná instituce nemá doklad k dispozici, je vhodné obrátit se na příslušný archiv, který vydá výpis požadované doby studia.
  V mimořádných případech lze jako důkaz použít výpověď svědků, tento postupo je ale vhodné nejprve konzultovat s příslušným pracovištěm PSSZ.

 • Mění se v závislosti na věku výše starobního důchodu?

  Mění se pouze u lidí, kteří se dožijí 100 let. Těm se procentní výměra důchodu zvyšuje o 2 000 Kč měsíčně. Jedná se o finanční příspěvek, který slouží k pokrytí zvýšených životních nákladů souvisejících se stářím. Tuto částku pobírají staří lidé doživotně.

 • Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat?

  Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod.

 • Jak se starobní důchod vyplácí?

  ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta. Jedná se o velmi moderní a bezpečnou výplatu, kterou využívá čím dál tím více lidí.
  Další možnost je hotovostně prostřednictvím České pošty a také do ústavů sociální péče.
  Od 1. 1. 2010 výplata důchodu přiznaného od data spadajícího do období po 31. 12. 2009 prováděná prostřednictvím držitele poštovní licence bude zpoplatněna, a to částkou ve výši 21 Kč za každou splátku. Výše této částky se v budoucích kalendářních letech může změnit v závislosti na vývoji výše poplatků za tyto poukazy účtované Českou poštou.
  V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 • Co mohu dělat, když nesouhlasím s výší svého důchodu?

  Rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění posílá ČSSZ písemně. Občan může u ČSSZ (popř. prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) podat písemně námitky proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů. Proti rozhodnutí o námitkách může občan do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu, kterou řeší příslušný krajský (v Praze Městský soud) soud.

 • Jak mám prokázat dobu vojenské služby, pokud v evidenci PSSZ tyto údaje nejsou a nemohu najít svou vojenskou knížku?

  V takovém případě je vhodné si opatřit potvrzení o výkonu vojenské služby, které vydávají příslušné vojenské orgány (vojenská velitelství). Nemají-li ani tyto orgány potřebné údaje, pak se můžete obrátit naSprávní archiv Armády ČR.

Strana 3 z 20První   Předchozí   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10