Otázky a odpovědi

 • Mají losy nějaké povinné náležitosti?

  Slosovány mohou být losy, pokud jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly. U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze.

  Kategorie: Povolení
 • Řidičské oprávnění mi bylo odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musím nejdříve udělat autoškolu, než půjdu požádat o jeho vrácení?

  Povinnost doložit při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění, odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti, zkoušky z autoškoly, čili odbornou způsobilost, je vázána na právní moc rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění (ust. § 100 zákona č. 361/2000 Sb.). Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žadateli budou vráceny pouze ty skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, pro které žadatel splní zákonem stanovené podmínky. Tzn., že pokud byly žadateli odňaty pro ztrátu zdravotní způsobilosti např. skupiny „A,B,C“ řidičského oprávnění a žadatel při podání žádosti doloží zdravotní a odbornou způsobilost pouze k řízení motorových vozidel skupiny „B“, bude mu vrácena pouze tato skupina řidičského oprávnění a ostatní skupiny řidičského oprávnění zůstanou odňaty. V případě že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynou méně než tři roky, prokazuje žadatel pouze zdravotní způsobilost.

 • Lze do žádosti o udělení státního občanství České republiky zahrnout i děti?

  Rodiče mohou do žádosti zahrnout i děti mladší 18 let. Pokud podává žádost pouze jeden rodič a zahrnuje do své žádosti nezletilé dítě, předkládá navíc souhlas druhého rodiče s udělením státního občanství ČR s úředně ověřeným podpisem.
  Státní občanství ČR lze na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti samostatně.

 • Proč nemám v novém řidičském průkazu vyznačeny všechny skupiny a podskupiny, které jsem podle zákona oprávněn řídit?

  Do řidičských průkazů jsou vyznačovány pouze skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, které řidič získal na základě výcviku a zkoušek z odborné způsobilosti s datem jejich získání. Do řidičského  průkazu s oprávněním „B“ např. nemůže  být zapsána podskupina „B1“, nezískal-li jí řidič výcvikem a zkouškou. (Po 1.1.2001 v 17 letech získal B1 a následně v 18 letech rozšířil na „B“). Ze zákona však držitel řid. oprávnění  „B“, které získal před 1.1.2001,  může řídit, kromě vozidel skupiny „B“, i vozidla skupiny „AM“, podskupiny B1 a podskupiny A1 s omezením do 50 ccm  (harmonizační kód 150).

 • Musím mít cestovní pas k jakékoli cestě do zahraničí?

  Do zemí EU a zemí se zvláštní smlouvou o vstupu stačí platný občanský průkaz, do ostatních evropských zemí a zemí mimo Evropu je nutný cestovní pas.

 • Byla mi odebrána dávka pěstounské péče, domnívám se, že neoprávněně, mohu podat odvolání?

  Samozřejmě ano, proti rozhodnutí o zamítnutí nebo odejmutí dávky můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení k Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím úřadu, který o rozhodnutí nebo odejmutí dávky rozhodl.
 • Jak je možné někomu zrušit údaj o místu trvalého bydliště?

  O zrušení údaje o místu trv. bydliště úřad příslušné městské části rozhodne na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt nevyužívá.
 • Kde si mám požádat o vydání osvědčení o státním občanství a co k tomu budu potřebovat?

  O osvědčení se žádá na příslušném úřadě správního obvodu dle trvalého bydliště a předkládá se občanský průkaz, rodný list, oddací list (pokud bylo uzavřeno manželství) a domovský list (je-li k dispozici). Na pracovišti se ještě vyplní předepsaný tiskopis.
 • Pokud reklamuji např. nevyvezení sběrné nádoby ve stanoveném termínu, je nutné vyplnit formulář či doložit nějaké další dokumenty?

  V takovém případě kontaktujte příslušnou svozovou společnost, v Praze 10 jde o společnost AVE Pražské komunální služby, (www.ave.cz) , kde si domluvíte další postup a případně potřebné doklady. Zpravidla není nutné nic dokládat.

 • Při odchodu do důchodu mi chybí údaje k prokázání odpracovaných let u organizace, jejímž zřizovatelem byl ONV, ObÚ nebo ÚMČ. Jak dále postupovat?

  Jedná-li se skutečně o organizaci, zřízenou ÚMČ Praha 10 nebo jeho předchůdci, obraťe se na pracovníkyCentrální spisovny ÚMČ, kde Vám bude poskytnuta informace, zda organizace (resp. její likvidátor) svoji dokumentaci předala k uložení. Pokud tomu tak je, archivářka si od žadatele vyžádá potřebné identifikační údaje, na jejichž základě provede vyhledání. Zároveň informuje o postupech souvisejících s možnostmi nahlížení do spisové dokumentace, resp. podmínkách jejího zpřístupnění.

 • Musím o zrušení živnosti žádat pouze v místě trvalého bydliště?

  Ne. Požádat o zrušení živnostenského oprávnění lze na kterémkoliv živnostenském úřadě.
 • Co je třeba udělat, když občan ČR zemře v zahraničí?

  Je třeba, aby oprávněná osoba zažádala o zápis do knihy úmrtí Zvláštní matriky v Brně. O tento zápis je možné zažádat na jakémkoliv matričním úřadě v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
 • Bydlím a pracuji v zahraničí, ale jsem Čech. Kde si mohu podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství?

  Pokud máte v zahraničí trvalý pobyt, požádejte o osvědčení na zastupitelském úřadě ČR. Pokud se vracíte do ČR a nikdy jste neměl pobyt na území ČR, tak žádost směřujte na Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18.
 • Musím si nechat vyměnit doklady po udělení rozhodnutí o změně jména/příjmení?

  Ano, po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména/příjmení je nutné požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu (popř. průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta).
 • Dlouhodobě žiji v Praze, ale trvalý pobyt mám hlášený jinde. Zároveň mám nárok na vyhrazené parkovací místo pro invalidy, mohu o něj v Praze požádat?

  Ne, nejprve byste si musel změnit adresu trvalého pobytu do Prahy a potom teprve by to bylo možné.

  Kategorie: Doprava
 • Co je to vlastně doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který musím po dovršení věku 60 let mít při řízení motorového vozidla u sebe?

  Dokladem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je doklad, splňující náležitosti posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ze kterého vyplývá, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, kterou musí při řízení motorových vozidel splňovat (např. brýle). Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je stanoven v části I přílohy č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  Nelze tedy již vydávat „posudky“ o zdravotní způsobilosti na různých druzích potvrzení, dříve užívaných (výměnný list, různé kartičky apod.), ale pouze podle stanoveného vzoru.

 • Nepřijdeme o rodičovský příspěvek, když máme zdravotně postižené dítě, které navštěvuje rehabilitační zařízení/školku?

  Ne, je ale nutné aby:doba, kterou dítě tráví v léčebně, rehabilitačním zařízení nebo mateřské škole, případně ve třídě zřízené pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované, nepřekročí 4 hodiny denně pravidelně navštěvovalo předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně a dítě školního věku navštěvovalo přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělánídítě navštěvovalo předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič, jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III. a IV.
 • Kdy vzniká povinnost místního poplatku z ubytovací kapacity?

  Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.
 • Hrozí nějaké sankce za nepovolené provozování tomboly?

  Za provozování bez povolení hrozí uložení pokuty do výše 150 000 Kč.

  Kategorie: Povolení
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?

  Tento údaj nejste povinen úřadu ohlásit neboť se jedná o údaj, který je zapisovaný do centrální evidence obyvatel.
Strana 8 z 20První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10