Otázky a odpovědi

 • Vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí

  Odbor ekonomický (OEK),
   
  Blanka Hejkalová l. 288  email: blankah@praha10.cz

  všechno o vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí.

 • Na webových stránkách www.praha10.cz mě chybí ..... Chtěl bych tam mít .....

  Odbor kultury a projektů;
   
  koordinátor webu a komunikace Miroslav Hynšt, telefon: 267 093 601, email: miroslavh@praha10.cz
   
  Podněty na nové sekce nebo nove informace, které chybí na webových stránkách, posílejte na adresu koordinátora webu a komunikace Miroslava Hynšt - miroslavh@praha10.cz
 • Na webových stránkách je chyba. Komu to mám nahlásit?

  Odbor kultury a projektů
  Koordinátor webu a komunikace Miroslav Hynšt, telelfon: 267 093 601, email: miroslavh@praha10.cz
   
  Pokud se jedna o chyby práce či obsahu webových stránek, pošlete, prosím, popis chyby na adresu webmastra webmaster@praha10.cz.
 • Kulturní akce, koncerty pod záštitou starosty, výstavy v Galerii v 5. patře, soutěže a přehlídky zájmové umělecké činnosti

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel. 267 093 618, janas@praha10.cz

  Kulturní akce, koncerty, výstavy, soutěže a přehlídky zájmové umělecké činnosti pořádané městskou částí je možné najít na internetových stránkách www.praha10.cz v rubrice „Kam dnes zajít?“, propagační letáčky jsou k dispozici v informační kanceláři ÚMČ, bližší informace na lince 618.

  Koncerty pod záštitou starosty se konají mimo letního období (7, 8 ) vždy druhou středu v měsíci zpravidla (není-li oznámeno jinak) v Galerii Deset (Moskevská 262/57). Koncerty jsou darem obyvatelům Prahy 10. Rezervační vstupenky se vydávají zdarma až do vyčerpání kapacity míst v sále v informační kanceláři v budově ÚMČ (Vršovická 68, přízemí v budově B, vchod přímo z terasy) a v pobočce informační kanceláři v Plaňanské vždy týden před termínem koncertu (středa, od 8 hodin ráno).

  Výstavy v Galerii v pátém patře (v budově ÚMČ, Vršovická 68) jsou veřejně přístupné ve všední dny v pracovní době ÚMČ.

 • Jubilea občanů, setkání jubilantů

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel. 267 093 618, janas@praha10.cz

  Na základě rozhodnutí vedení městské části Praha 10 jsou občané, kteří se dožijí významného jubilea devadesáti a devadesáti pěti let zváni na setkání jubilantů, která se konají zpravidla jedenkrát v kalendářním měsíci v radničním salónku v 5. patře v budově ÚMČ, kde oslavencům osobně pogratuluje starosta nebo zástupce starosty.

  Jubilantům, kteří dosáhnou 70, 75, 80 a 85 let je odesláno písemné blahopřání. Gratulace rozesílá pověřená pracovnice oddělení přípravy a realizace akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů dle dostupných údajů z místní evidence nebo na základě údajů poskytnutých rodinou jubilanta.

 • Strom za každé narozené dítě

  Odbor kultury a projektů (OKP)

  V rámci vítání nových občánků financuje městská část projekt Nový strom za každé dítě. Cílem je vysadit strom za každé miminko narozené v Praze 10, jehož rodiče projeví zájem o účast v projektu. O výsadbě stromu je rodičům předán certifikát, jehož výtvarný motiv vzešel ze soutěže žáků základních škol. Projekt přispívá k posílení vztahu občanů k veřejné zeleni a zároveň účinně pomáhá životnímu prostředí. Stromy jsou vysazovány dle agrotechnických lhůt zpravidla dvakrát v roce, realizací je pověřena odborná firma. Konkrétní termíny výsadby jsou zveřejňovány v novinách Prahy 10, aby měli případní zájemci z řad rodičů a veřejnosti možnost přijít se na výsadbu stromů podívat. 
  Městská část zaručuje, že bude vysazeno tolik stromů, kolik nově narozených dětí bude do projektu přihlášeno.

 • Vítání občánků

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel.267 093 618, janas@praha10.cz

  Vítání občánků organizuje oddělení přípravy a realizace akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů, probíhají jednou až třikrát v měsíci v průběhu celého roku (kromě července a srpna) v prostorách obřadní síně Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice). Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se s nově narozeným občanem Prahy 10 malého slavnostního ceremoniálu uvítání, se mohou hlásit písemně, e-mailem nebo telefonicky u pověřené pracovnice odd. kultury a občanských aktivit. Podle místní evidence jsou též rozesílány pozvánky, odchází na jméno a adresu trvalého bydliště nově narozeného občana zpravidla mezi čtvrtým a osmým měsícem věku dítěte

 • Zlaté, diamantové a platinové svatby

  Odbor kultury a projektů (OKP),

  Jana Štěpánková, tel. 267 093 618, janas@praha10.cz

  Zlaté (padesáté výročí uzavření sňatku), diamantové (šedesáté výročí uzavření sňatku) a platinové (sedmdesáté výročí uzavření sňatku) svatby organizuje oddělení přípravy a realizace akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů na požádání oslavenců nebo příbuzných. Podmínky pro uspořádání slavnostního obřadu: jubilující pár musí mít trvalé bydliště v Praze 10 a před konáním obřadu předloží k nahlédnutí oddací list a občanské průkazy. Svatby při příležitosti významného výročí sňatku (50., 60., 70. let) se konají zpravidla v obřadní síni Vršovického zámečku (Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice) ve vypsaných svatebních dnech, konkrétní termín je třeba dojednat předem

  (J. Štěpánková l. 618).

 • Kurátoři

  Odbor sociální (OSO),

  Bc. Linda Zákorová, 267 093 226, LindaZ@praha10.cz

  Kurátoři mládeže pracují s rodinami dětí a dětmi, které mají výchovné problémy, nebo se dopustily skutku se znaky trestného činu nebo přestupku.

  Kurátoři pro dospělé poskytují služby občanům propuštěným z vězení, bezdomovcům a osobám, které mají problémy se závislostí na alkoholu nebo drogách.

 • Nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Pro nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu), tedy např. změnu intervalu, prodloužení doby zelené, změny řadicích pruhů atd. se obraťte na odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení silničního správního úřadu, Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21, tel.: 236 004 241, e-mail: posta@praha.eu 

  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) a světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Pro nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) kontaktujte dispečink THMP na bezplatné lince 800 40 40 60.

  Pro nahlášení nefunkčního světelného signalizačního zařízení (semaforu) volejte na non-stop dispečink – bezplatnou linku 800 101 109

  Kategorie: Doprava
 • Nahlášení poškození komunikace

  Pro nahlášení poškození komunikace se přednostně obraťte na správce komunikace, kterým je Technická správa komunikací – oblastní správa Východ, Krupská 28, Praha 10 – Strašnice, tel. 257 015 363-9, uveďte místo poškození (název ulice, číslo objektu, případně křižovatku ulic). V mimopracovní době lze použít odkaz https://www.tsk-praha.cz/zavady/

  Kategorie: Doprava
 • Upozornění na chybějící poklopy inženýrských sítí mimo dvorních vpustí, ucpané odvodňovací vpusti - ve vozovce

  Odbor dopravy (ODO),

  Ing. Ramon Strnad, 267 093 430, ramon.strnad@praha10.cz

  Kategorie: Doprava
 • Exekuce

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Jitka Dědičová tel. 267093668, jitkad@praha10.cz

  JUDr. Eva Belšánová tel.267093642, evabe@praha10.cz

  Oddělení správy pohledávek

  Dotazy týkající se exekucí směrovat na JUDr. Dědičovou, event. JUDr. Belšánovou, která zastupuje JUDr. Dědičovou v době její nepřítomnosti.

 • Ověřování

  Odbor občanskosprávní (OOS),

  Zodpovědný úředník: Dana Hanzlíková, linka 440

  Úřední hodiny

   Ověřování

  • Pondělí  8:00 – 17:30 hod.
  • Úterý    8:00 – 14:30 hod.
  • Středa   8:00 – 17:30 hod.
  • Čtvrtek  8:00 – 14:30 hod.
  • Pátek    8:00 – 13:00 hod.
  • Za každé ověření podpisu se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za ověření stejnopisu, kopie, za každou i započatou stránku se hradí správní poplatek ve výši 30,- Kč.
  • Za přijetí žádosti o vydání výpisu z  evidence Rejstříku trestů se platí kolkovou známkou v hodnotě 50,- Kč.
  Kategorie: Ostatní
 • Mohu nahlížet do zápisů z jednání a do usnesení zastupitelstva?

  Do zápisu z jednání a do přijatých usnesení zastupitelstva může nahlédnout a pořídit si z nich výpisy občan Prahy 10 starší 18 let při osobní návštěvě úřadu (§ 8 písm. e) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).

   

  Přijatá usnesení zastupitelstva naleznete zde

  Zápisy z jednání zastupitelstva naleznete zde

   

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis,  267093639, katerinav@praha10.cz

 • Kdy zasedá zastupitelstvo a jaký je program jednání:

  Plánované termíny zasedání zastupitelstva naleznete zde

   

  7 dní před jeho konáním naleznete na úřední desce i elektronické úřední desce úřadu

  oznámení starosty městské části o svolání zasedání zastupitelstva a navržený program jednání (§ 60 odst. 3 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění),

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Mohu vystoupit na zasedání zastupitelstva?

  Ano, můžete, v souladu s §§ 8 a 9 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.

  Podrobnosti naleznete zde

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Na kterého člena zastupitelstva se mohu obrátit se svým problémem?

  Na člena zastupitelstva se můžete obrátit:

  a) buď podle volebního obvodu, do kterého spadáte (t. j. podle Vašeho místa bydliště),

  b) nebo podle problému, který chcete řešit (zastupitelé pracují v komisích a výborech).

  Kontakty na členy zastupitelstva a jejich zařazení do komisí a výborů naleznete zde. 

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Kdo je senátorem za Prahu 10

  Senátorem za Prahu 10 je paní Renata Chmelová, více na webu senátu

   

Strana 8 z 20První   Předchozí   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10