Otázky a odpovědi


Sociální služby a poradenství

 • Čím se od sebe liší dům s byty zvláštního určení, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem?

  Dům s byty zvláštního určení: Byty v tomto domě jsou malometrážní obecní nájemné byty, vlastníkem je MČ Praha 10. Jsou určené pro bydlení nejen seniorů a zdravotně postižených občanů, ale i těch občanů, kteří žijí osaměle. Tito lidé jsou sice v základních životních úkonech soběstační, jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují z důvodu věku ne zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby (pečovatelské služby) a tuto péči nemohou zajistit rodinní příslučníci. Není zde zajištěna 24 hodinová péče. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pobyhu a pobytu v bytě.
   
  Domov pro seniory poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domov pro seniory poskytuje svým klientům tyto služby: ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a jiné.
   
  Domov se zvláštním režimem je pobytová sociální služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního onemocnění (např. osobám se stařeckou nebo Alzheimerovou demencí) a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Prostředí i provoz v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
 • Kolik stojí ubytování v azylovém domě?

  Poplatek za ubytování v azylovém domě je za dospělou osobu 80 Kč/den, za dítě 50 Kč/den.
 • Mohu s vozidlem označeným parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“, „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ apod.?

  Ano. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde jsou uvedená značení, ale za předpokladu, že vozidlo přepravuje osobu, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Nahrazuje parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením dálniční známku?

  Ano, pokud je ve vozidle osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 • Musí být zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění osoba v příbuzenském vztahu s žadatelem?

  Nemusí. Musí to být osoba, která dávky důchodového pojištění využije ve prospěch oprávněného důchodce, a to k zajištění jeho potřeb, zaplacení nájmu apod.
 • Co je "pečovatelská služba"?

  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, včetně maximální výše úhrady za poskytování.
  PS je poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, nebo další osobní péči, pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
  Občané mají možnost sami zvolit poskytovatele pečovatelské služby včetně konkrétních úkonů.
 • Co je "domácí zdravotní péče"?

  V rámci poskytování komplexních služeb může být pečovatelská služba doplněna
  o domácí zdravotní péči. Péče je poskytována na základě registrace MHMP a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče (aplikace inzulínu a ostatních injekcí, převazy a ošetření, rehabilitace apod.) je určena pro klienty všech věkových skupin.
  Pro bližší informace doporučujeme kontaktovate vedoucí sestru domácí zdravotní péče CSOP.
 • Jak zajistit pečovatelskou službu, nebo jinou péči o seniory či zdravotně postiženého občana?

  Občané MČ Praha 10 mohou využít služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10. Organizace poskytuje pečovatelskou službu na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Na pečovatelskou službu může navázat domácí zdravotní péče, eventuálně přechodný pobyt v domovech pro seniory.
 • Který lékař se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu oprávněného důchodce?

  O zdravotním stavu oprávněného důchodce vydává potvrzení jeho ošetřující lékař.

 • Je možno oprávnění vyplývající z držení průkazu pro osoby s postižením využít v jakémkoli vozidle?

  Ano. Pokud bude v automobile přítomna osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Kde se nachází Azylový dům pro matky s dětmi?

  Na adrese Jasmínová 2904/35, Praha 10. Informace o azylovém domě najdete na webových stránkách, případně Vám vše zodpoví na tel. čísle 267 310 683.
 • Jak dlouho může matka s dítětem setrvat v azylovém domě?

  Doba setrvání je 1 rok.
 • Informace o komunitním plánování sociálních služeb

  Odbor sociální (OSO),

  Bc. Linda Zákorová, kancelář B 134, tel. 267 093 226, LindaZ@praha10.cz

  Sociální odbor koordinuje komunitní plánování sociálních služeb na území městské části. Sociální služby by měly odpovídat potřebám obyvatel městské části. Na komunitním plánování se podílejí sami uživatelé a poskytovatelé těchto služeb.