Otázky a odpovědi


Evidence obyvatel

 • Můžu být přihlášen k trvalému pobytu na úřadě?

  Za určitých podmínek (např. pokud jste občan ČR, který se po delší době vrací ze zahraničí a trvalé bydliště zde hlášené nemáte, nebo pokud aktuálně obývaný objekt je neobyvatelný, případně pokud Vám zaniklo užívací právo atd.) je možné být k trvalému pobytu přihlášen na úřadu obce. Doporučujeme ale tuto skutečnost konzultovat s příslušným úřadem, či prostudovat zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.
 • Jakým způsobem lze doložit zánik užívacího práva ke zrušení údaje o místu trvalého bydliště?

  Např. dohodou o ukončení nájemní smlouvy, vypořádáním společného jmění mezi manželi a úpravou bydlení po rozvodu, rozsudkem soudu o zrušení společného nájmu, rozsudkem určovací žaloby o užívacím právu, vyjádřením občana (jemuž má být pobyt zrušen) o tom, že objekt nebo jeho vymezenou část opustil dobrovolně s úmyslem se tam nevracet (s jeho úředně ověřeným podpisem), svědeckou výpovědí svědka, který byl přítomen odchodu občana z místa trvalého pobytu.
 • Platí se něco za nahlášení změny trvalého bydliště?

  Poplatek je 50 Kč, pro občana mladšího 15 let je změna zdarma.
 • Může za mě změnit trvalé bydliště někdo jiný?

  Ano, na základě úředně ověřené plné moci, nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let.
 • Musím být vlastníkem nemovitosti, abych tam mohl mít trvalé bydliště?

  Stačí mít nájemní smlouvu nebo úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny trvalého pobytu (potvrzení od majitele domu).
 • Může si občan mladší 15 let sám změnit trvalé bydliště?

  Ne, za občana mladšího 15 let situaci řeší jeho zákonný zástupce.
 • Je trvalý pobyt nezletilého dítěte zrušen zároveň se zrušením trvalého pobytu jeho rodiče?

  Není. Nezletilým dětem není údaj o místu trvalého pobytu rušen automaticky zrušením údaje o místu trvalého pobytu jejich rodiče. Dítě, kterému má být zrušen údaj o místu jeho trvalého pobytu, tak musí být v žádosti výslovně uvedeno.

 • Jak je možné někomu zrušit údaj o místu trvalého bydliště?

  O zrušení údaje o místu trv. bydliště úřad příslušné městské části rozhodne na návrh oprávněné osoby, pokud zaniklo užívací právo občana k objektu a pokud občan tento objekt nevyužívá.
 • Mohu požádat o výdej údajů z evidence obyvatel, když mi ještě nebylo 15 let?

  Ne, musí to za Vás provést zákonný zástupce.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10