Otázky a odpovědi


Obecní byty, nebytové prostory, pozemky

 

 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?

  • – Veškeré podmínky a dokumenty, které se přikládají k žádosti o poskytnutí obecního bytu v rámci dostupného a sociálního bydlení, jsou dostupné v oblasti Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10
  • – Každá jiná žádost obsahuje v bodech, co má dotyčný žadatel k jednotlivým žádostem doložit (úmrtní list, evidenční list, nájemní smlouvu, úředně ověřený podpis, příjmy za posledních 12 měsíců všech spolubydlících osob…)
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Při podání žádosti o poskytnutí bytu dostupného bydlení není potřeba žádost úředně ověřovat. Při následném prodloužení nájemní smlouvy, žádosti o přechod nájmu bytu a u ostatních žádostí, již musí být úředně ověřený podpis.

 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?

  Ne, při stěhování v rámci Prahy není nutné tuto změnu na registru hlásit.

 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?

  Ano. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Pro další informace je vhodné obrátit se na referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?

  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, pokud to podmínky pro dělení nebo scelování umožňují.
  Nejprve je vždy vhodné kontaktovat referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o navrácení vynaložených finančních prostředků na schválené stavební úpravy při ukončení nájmu?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady jako nájemce žádající o navrácení finančních prostředků za schválené stavební úpravy v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Je nutné žádost opatřit ověřeným podpisem jako je tomu u podání žádosti o souhlas se stavebními úpravami?

  V tomto případě se ověřený podpis na žádosti nevyžaduje.

 • Z jakého důvodu musím do žádosti uvést telefonní kontakt?

  Uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) velmi zjednodušuje případnou korespondenci MČ Praha 10 s žadatelem.

 • Jak mám postupovat, pokud nemám k dispozici všechny faktury za provedené stavební úpravy?

  Nedoložení veškerých faktur za provedené stavební práce a použitý materiál výrazně ztěžuje kladné vyřízení žádosti o navrácení všech vynaložených finančních prostředků. V takovém případě je vhodné se nejprve obrátit na kompetentní pracovníky referátu stavebních úprav MČ Praha 10 (Ing. František Ptáček (vedoucí referátu), Anna Petríková, 267 093 284, 267 093 237, FrantisekP@praha10.cz, AnnaP@praha10.cz).

 • Je pro podání žádosti o navrácení peněz za stavební úpravy důležitá forma vydání souhlasu se stavebními úpravami?

  Forma vydání souhlasu se stavebními úpravami není podstatná. Úřadu MČ Praha 10 může postačit i odkaz na příslušný souhlas (číslo dokumentu atd.), na jehož základě si předmětný souhlas dohledá.

 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?

  Souhlas OŽD vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽD. Z hlediska OŽD jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

 • Potřebuji dohledat doklady k majetkoprávním úkonům, týkajících se vlastnictví bytu či pozemku. Pomůžete mi?

  Odbor hospodářské správy (OHS),

  Písemnosti majetkoprávního charakteru spravuje odloučené pracoviště Centrální spisovny (l.595), platí zde obdobný postup jako v případě požadavku na vyhledání dokladů k prokázání odpracovaných let u zlikvidovaných podniků a organizací. Vyhledání dokladů je však možné pouze pro domy, resp. byty, které prošly privatizací, případně pro vyvlastněné pozemky. Ve spisovně je možné rovněž nalézt doklady bývalého finančního odboru ONV ke konfiskacím, odúmrtím a dědictvím, restitucím a regresům. Dokumentace domů, resp. bytů, které jsou nadále v majetku MČ a jsou spravovány správními firmami, jsou uloženy na Odboru majetkoprávním – v registratuře bytového odd. (kancelář B 133)

 • Privatizace (prodej domů po jednotkách)

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Zdena Kohoutková  tel. 267093507 mail zdenako@praha10.cz

  Šárka Žiláková  tel. 267093495 mail sarkaz@praha10.cz

  Nejčastější dotazy se týkají prodeje bytů a postupu při prodeji. Jedná se o privatizaci od roku 2004 (prodej jednotek ), tzv." novou".  Při nové privatizaci, při dotazu na postup, lze odkázat i na inforamční kancelář, kde je k dispozici Prováděcí předpis privatizace domovního fondu,případně na  www. stránky m.č. Praha 10. Dotazy na tzv. novou privatizaci od roku 2004 směrovat na paní Kohoutkovou - tel. 267093507 event. na pí Žilákovou- tel. 267093495

 • Prodeje pozemků pod již zprivatizovanými domy a výmazu zástavního a předkupního práva.

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Libuše Mikulecká   tel. 267093437 mail libusem@praha10.cz

  Pro tyto účely považujeme privatizaci do roku  2004 za tzv. "starou" ( tj privatizace celých domů právnickým osobám).

  Dotazy na tzv. "starou" privatizaci do roku 2004 směrovat na JUDr. Mikuleckou - tel. 267093437

   

 • Smlouvy o věcném břemeni

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  Referentka p. Lucie Zíková, 267 093 422, luciea@praha10.cz

  Žádost, společně s projektovou dokumentací se podává odboru obecního majetku

  Ocenění věcného břemene včetně konzultace o navržené trase – odbor územního rozvoje

  Odbor obecního majetku na základě stanoviska odboru územního rozvoje vyhotovuje smlouvu o věcném břemeni a předkládá radě městské části ke schválení

 • Souhlas se stavebními úpravami v bytě nebo nebytovém prostoru

  Souhlas se stavebními úpravami v nemovitostech ve správě městské části a stanovisko vlastníka nemovitosti ve stavebním řízení obecně -Ing. František Ptáček, 264093284, frantisekp@praha10.cz,

  Souhlas se stavebními úpravami, pronájem ploch pro reklamy -Josef Sechovec, 267093412, josefs@praha10.cz

  Žádost o souhlas se stavebními úpravami podávejte na předepsaném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách. www.praha10.cz

 • Kde získám katastrální mapu?

Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10