Otázky a odpovědi


Obecní byty, nebytové prostory, pozemky

 

 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?

  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, pokud to podmínky pro dělení nebo scelování umožňují.
  Nejprve je vždy vhodné kontaktovat referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Jak mám postupovat, pokud v archivu stavebního úřadu není k dispozici potřebná výkresová dokumentace?

  V takovém případě je vhodné další postup konzultovat s pracovníky referátu stavebních úprav - Ing. František Ptáček, Anna Petríková.

 • Kde získám katastrální mapu?

 • Budu provádět stavební úpravy, potřebuji pro tyto účely stanovisko odboru životního prostředí MČ Praha 10?

  Souhlas OŽP vyžaduje stavební úřad v případě stavebních úprav podléhajících ohlášení nebo stavebnímu povolení.
   
  Pro naprostou většinu všech stavebních činností, které povoluje stavební odbor ÚMČ Praha 10 je nutné stanovisko OŽP. Z hlediska OŽP jsou posuzovány tři základní složky životního prostředí:
  • ochrana přírody a krajiny
  • nakládání s odpady ze stavební činnosti a z následného provozu stavby
  • ochrana ovzduší
  V případě rozsáhlejších staveb je vždy vhodné před podáním žádosti projednat záměr na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 10.
 • Kdo rozhoduje o pronájmu pozemku?

  Veškeré pronájmy podléhají schvalování Radě MČ.
 • Jak mám postupovat, pokud nemám k dispozici všechny faktury za provedené stavební úpravy?

  Nedoložení veškerých faktur za provedené stavební práce a použitý materiál výrazně ztěžuje kladné vyřízení žádosti o navrácení všech vynaložených finančních prostředků. V takovém případě je vhodné se nejprve obrátit na kompetentní pracovníky referátu stavebních úprav MČ Praha 10 (Ing. František Ptáček (vedoucí referátu), Anna Petríková, 267 093 284, 267 093 237, FrantisekP@praha10.cz, AnnaP@praha10.cz).

 • Je možné odkoupit od městské části pronajatý byt?

  Některé MČ byty odprodávají. Na možnost odkupu a podmínky je nutné informovat se na úřadu příslušné MČ.

 • Je nutné žádost opatřit ověřeným podpisem jako je tomu u podání žádosti o souhlas se stavebními úpravami?

  V tomto případě se ověřený podpis na žádosti nevyžaduje.

 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?

  Ne, při stěhování v rámci Prahy není nutné tuto změnu na registru hlásit.

 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?

  Úřad si může vyžádat další dokumenty dle řešeného případu - např. výpis z katastru nemovitostí, lékařská zpráva, oddací list, rozsudek o pravomocném rozvedení manželství atd. Požadované doklady a dokumenty se mohou lišit dle aktuální situace žadatele a důvodů, z jakých je o byt žádáno.

 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Některé úřady MČ vyžadují úřední ověření podpisů. Před podáním žádosti proto doporučujeme si tuto skutečnost ověřit na příslušném úřadu MČ.

 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Z jakého důvodu musím do žádosti uvést telefonní kontakt?

  Uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) velmi zjednodušuje případnou korespondenci MČ Praha 10 s žadatelem.

 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?

  Ano. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Pro další informace je vhodné obrátit se na referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o navrácení vynaložených finančních prostředků na schválené stavební úpravy při ukončení nájmu?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady jako nájemce žádající o navrácení finančních prostředků za schválené stavební úpravy v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Je pro podání žádosti o navrácení peněz za stavební úpravy důležitá forma vydání souhlasu se stavebními úpravami?

  Forma vydání souhlasu se stavebními úpravami není podstatná. Úřadu MČ Praha 10 může postačit i odkaz na příslušný souhlas (číslo dokumentu atd.), na jehož základě si předmětný souhlas dohledá.

 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?

  • – Veškeré podmínky a dokumenty, které se přikládají k žádosti o poskytnutí obecního bytu v rámci dostupného a sociálního bydlení, jsou dostupné v oblasti Zásady pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10
  • – Každá jiná žádost obsahuje v bodech, co má dotyčný žadatel k jednotlivým žádostem doložit (úmrtní list, evidenční list, nájemní smlouvu, úředně ověřený podpis, příjmy za posledních 12 měsíců všech spolubydlících osob…)
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Při podání žádosti o poskytnutí bytu dostupného bydlení není potřeba žádost úředně ověřovat. Při následném prodloužení nájemní smlouvy, žádosti o přechod nájmu bytu a u ostatních žádostí, již musí být úředně ověřený podpis.

 • Souhlas se stavebními úpravami v bytě nebo nebytovém prostoru

  Souhlas se stavebními úpravami v nemovitostech ve správě městské části a stanovisko vlastníka nemovitosti ve stavebním řízení obecně -Ing. František Ptáček, 264093284, frantisekp@praha10.cz,

  Souhlas se stavebními úpravami, pronájem ploch pro reklamy -Josef Sechovec, 267093412, josefs@praha10.cz

  Žádost o souhlas se stavebními úpravami podávejte na předepsaném formuláři, který je k dispozici v informační kanceláři úřadu nebo na internetových stránkách. www.praha10.cz

Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední