Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Cestovní pas » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Cestovní pas
Název životní situace Vydání pasu
Základní informace

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou v České republice od 1. září 2006 vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pasy s biometrickými údaji). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a údaj o otiscích prstů rukou. Otisky prstů rukou se pořizují občanům starším 12 let.

Cestovní pasy se vydávají s platností do všech států světa s dobou platnosti 5 let pro občany mladší 15 let a s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15 let.

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan má možnost požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo do  5 pracovních dnů. 

K cestám do členských států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz) ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Kdo je oprávněn jednat
 • Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší 15 let. Občan ve věku od 15 do 18 let musí k žádosti o vydání cestovního pasu připojit písemný souhlas zákonného zástupce, případně poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl občan svěřen do osobní péče nebo ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tento písemný souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce, příp. jiná k tomu oprávněná osoba vyjádří svůj souhlas a žádost o vydání cestovního pasu podepíše před příslušným pracovníkem cestovních dokladů.
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost o vydání cestovního pasu jeho zákonný zástupce, případně poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

občan starší 15 let, za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, případně poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu, za občana staršího 18 let může cestovní pas převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, z důvodu zvláštního zřetele hodného může převzít cestovní pas i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Soudem určený opatrovník za občana staršího 15 let, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu. Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Způsob řešení

Občan může požádat o vydání cestovního pasu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1-22, v zahraničí u zastupitelského úřadu (u zastupitelského úřadu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě). O vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě lze požádat i na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání).

U zdejšího úřadu jsou tak vyřizovány žádosti o vydání cestovního pasu všech občanů bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

Při podání žádosti o cestovní pas může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti jeho převzetí.

Obecně platí, že občan si převezme cestovní pas vydávaný ve standardní lhůtě 30 dnů u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu. Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát cestovních dokladů, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Úřední hodiny

Upozornění:

Přehled vyhotovených cestovních pasů připravených k vyzvednutí naleznete na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Osobní doklady.

Doklady K žádosti o vydání cestovního pasu pro občana do věku 15 let je třeba předložit:

 • rodný list dítěte,
 • dosavadní cestovní pas dítěte (i neplatný), pokud byl vydán,
 • doklad prokazující totožnost zákonného zástupce dítěte, které mu má být pas vydán,
 • pokud o pas žádá poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, musí předložit svůj doklad totožnosti a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu,
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji nebo v případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (osvědčení nesmí být starší jednoho roku).

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je nezbytná přítomnost dítěte za účelem pořízení biometrických prvků.

K žádosti o vydání cestovního pasu pro občana staršího 15 let věku je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz,
 • dosavadní cestovní pas (i neplatný), pokud byl vydán,
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji nebo v případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (osvědčení nesmí být starší jednoho roku).

Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu jednoho zákonného zástupce, případně poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl občan svěřen do osobní péče nebo ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ti musí předložit svůj doklad totožnosti a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu), případně k žádosti doloží jejich písemný souhlas s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

Pořízení žádosti o vydání cestovního pasu:

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, žadatel u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Při podání žádosti o cestovní pas musí být vždy přítomen občan, jemuž má být pas vydán, a to z důvodu pořízení biometrických prvků. Občan nepředkládá fotografii, neboť pracovník cestovních dokladů fotografii obličeje občana digitálně zpracuje přímo u přepážky. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, tzn. fotografie obličeje zpracovaná v digitální podobě a otisky prstů. Na kvalitu otisku prstů pořizovaných při žádosti o cestovní pas může mít negativní vliv například zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými prostředky, nebo znečištění pevnými částicemi.

Poplatky a lhůty

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE STANDARDNÍ LHŮTĚ DO 30 DNŮ

občanům starším 15 let

600 Kč

občanům mladším 15 let

100 Kč

 

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNE

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

6 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

4 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

 500 Kč

 

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

3 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

2 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

3 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 000 Kč

 

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100 Kč

Lhůty:

Cestovní pasy se standardně vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti; je-li žádost podána  u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu  ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. O cestovní pas ve zkrácené lhůtě lze požádat buď  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1-22) nebo na Ministerstvu vnitra ČR,  a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4  (u stanice metra Pražského povstání). Cestovní pas vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Nejčastější otázky
 • Musím mít cestovní pas k jakékoli cestě do zahraničí?

  Do zemí EU a zemí se zvláštní smlouvou o vstupu stačí platný občanský průkaz, do ostatních evropských zemí a zemí mimo Evropu je nutný cestovní pas.

 • Jak dlouho je cestovní pas platný?
 • Může za mě vyzvednout pas někdo jiný?
 • Může za mě podat žádost o pas někdo jiný?
 • Kde naleznu informace ohledně žádosti a vydání cestovního pasu?
 • Ještě mi nebylo 18 let a potřebuji cestovní pas, mohu si o něj požádat sám?
 • Je potřeba k žádosti o pas i průkazová fotografie?
 • Jaké doklady musím předložit při žádosti o cestovní pas?
 • Jaká je lhůta pro vydání pasu?
 • Existuje více druhů cestovního pasu?

  Ne, pouze pas s nosiče dat s biometrickými prvky. 

Podobné situace - následující
Související situace