Otázky a odpovědi

 • Co mám dělat, pokud mi byly ukradeny veškeré doklady, vč. občanského průkazu a potřebuji si podat žádost o vydání nového řidičského průkazu?

  V takovém případě je Vám při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu na úřadu vydáno Potvrzení o občanském průkazu. Spolu s tímto potvrzením a libovolným dokladem, na kterém je Vaše jméno a fotografie, je možné zažádat si o vydání nového řidičského průkazu.

 • Jakým sankcím se vystavuje zákonný zástupce, který dítě nepřihlásí k povinné školní docházce?

  Pokud dítě zákonný zástupce nepřihláši k povinné školní docházce, dopouští se přestupku, za který může být vyměřena pokuta až 3 000 Kč (§31 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Pokud dítěti zákonný zástupce zamezuje přístup ke vzdělávání, dítě se nijak nevzdělává, jedná se o trestný čin ohrožování výchovy dítěte se sazbou až dva roky odnětí svobody.
  Tyto případy jsou zpravidla také předány k šetření příslušnému odboru sociální péče.

  Kategorie: Školství
 • Jakým způsobem může stát. občan Slovenska nabýt stát. občanství ČR?

  Pro občany Slovenské republiky platí stejná pravidla, jako pro občany jiných států EU.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

  Kategorie: Stavby
 • Jaké osoby nelze považovat za osoby v hmotné nouzi?

  V hmotné nouzi není např. osoba:která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněnímkterá je vedena na úřadu práce a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit rekvalifikačních programů apod.která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnaníkterá nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc)které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.
 • Jsem zletilé dítě, studuji vysokou školu. Mohu být v žádosti o přídavek na dítě posuzován sám bez rodičů?

  Pokud rodiče nejsou rozvedeni, je nutno doložit jejich trvalé pobyty. Jestliže jsou rodiče hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě jako Vy, musíte se posuzovat společně. Pokud jsou rodiče rozvedeni, je nutno doložit, s kým žijete ve společné domácnosti.
 • Jak probíhá posuzování pracovníka, zda bude/nebude přiznán příspěvek na péči? 

  Sociální pracovník příslušného úřadu provádí šetření v přirozeném prostředí žadatele, zkoumá do jaké míry je žadatel o příspěvek soběstačný a schopný samostatného života.
 • Nahrazuje parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením dálniční známku?

  Ano, pokud je ve vozidle osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

 • Jsou nějaké osoby osvobozeny od místního poplatku ze psů?

  Ano, jsou to např. osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, osoby provádějící výcvik doprovodných psů těchto osob, dále osoby provozující útulek zřízený obcí, držitelé služebních psů Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy atd. Tyto osoby jsou ale též povinné splnit ohlašovací povinnost na příslušném úřadu, i když je jim poplatek prominut.

 • Mám jako pořadatel veřejné sbírky nějakou oznamovací povinnost vůči úřadu MČ Praha 10?

  Bude-li veřejná sbírka konána prostřednictvím sběracích listin nebo pokladničkami na území MČ Praha 10, je povinností pořadatele (zpravidla právnická osoba) informovat o tomto úřad MČ Praha 10.
  V případě sběrných listin nejpozději do 30 dnů před konáním veřejné sbírky předloží pořadatel tyto listiny k ověření jejich počtu a správnosti.
  V případě pokladniček oznámí pořadatel počet a přesné umístění těchto pokladniček na území MČ Praha 10.
  Vyřizuje odbor ekonomický, odd. místních příjmů, kontaktní osoba: Lidmila Gavláková, kancelář A305b, 267 093 356,lidmilav@praha10.cz.

  Kategorie: Povolení
 • Jak se starobní důchod vyplácí?

  ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta. Jedná se o velmi moderní a bezpečnou výplatu, kterou využívá čím dál tím více lidí.
  Další možnost je hotovostně prostřednictvím České pošty a také do ústavů sociální péče.
  Od 1. 1. 2010 výplata důchodu přiznaného od data spadajícího do období po 31. 12. 2009 prováděná prostřednictvím držitele poštovní licence bude zpoplatněna, a to částkou ve výši 21 Kč za každou splátku. Výše této částky se v budoucích kalendářních letech může změnit v závislosti na vývoji výše poplatků za tyto poukazy účtované Českou poštou.
  V každém kalendářním měsíci je celkem 13 výplatních termínů důchodů. Od 2. do 24. dne v měsíci vždy v sudé dny, a také 15. den v měsíci, kdy je důchod zasílán pojištěncům do ústavů sociální péče.

 • Existuje více druhů cestovního pasu?

  Ne, pouze pas s nosiče dat s biometrickými prvky. 

 • Studuji třetím rokem na vysoké škole a v červenci se mi narodí dítě. Vznikne mi nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze studia, pokud jej nepřeruším?

  S účinností od 1. 1. 2009 zaniklo pojištění studentů a žáků. Ode dne porodu máte nárok na rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory a vyplácí ho úřad práce.
 • Když ztratím rodný/úmrtní list, kolik stojí vydání nového?

  Za každý další stejnopis se platí 100 Kč.
 • Co mohu dělat, když nesouhlasím s výší svého důchodu?

  Rozhodnutí o dávkách důchodového pojištění posílá ČSSZ písemně. Občan může u ČSSZ (popř. prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ) podat písemně námitky proti tomuto rozhodnutí do 30 dnů. Proti rozhodnutí o námitkách může občan do dvou měsíců od jeho doručení podat žalobu, kterou řeší příslušný krajský (v Praze Městský soud) soud.

 • Může žádost o starobní důchod podat za žadatele rodinný příslušník?

  Rodinný příslušník může žádost podat pouze ve výjimečných případech, pouze za předpokladu, že oprávněná osoba (žadatel) podle vyjádření lékaře vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat žádost sama a s podáním žádosti jinou osobou vyslovila souhlas. Tuto skutečnost je nutné věrohodně doložit.

 • Chci provozovat volnou živnost, musím předkládat doklad o odborné způsobilosti?

  K provozování volné živnosti se nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti.
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání loveckého lístku?

  Je třeba složit zkoušku z myslivosti, která se skládá z těchto tematických okruhů (Myslivecká osvěta, Myslivost a legislativa, Myslivecká zoologie, Péče o zvěř a její chov, Myslivecká kynologie a nemoci zvěře, Lovecké zbraně a střelivo, Lov zvěře). Zkoušky pořádajíOkresní myslivecké spolky Českomoravské myslivecké jednoty.
 • Zemřel mi manžel, o jeho úmrtní list mám požádat na matrice?

  Matriční úřad Vám úmrtní list vydá, ale s žádostí se obraťte na pohřební službu, ta potom podklady předá na matriku.
 • K místnímu poplatku se jako držitelka psa ohlašuji každý rok?

  Ne, ohlášení je nutné pouze jednou, v následujících letech Vám správce poplatku (tj. úřad příslušné MČ) zašle poštovní poukázku s vyměřenou výší poplatku.
Strana 9 z 20První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10