Otázky a odpovědi


Stížnosti a reklamace

 

 • Kam mám adresovat stížnost na jednání konkrétního úředníka MČ Praha 10?

  Stížnost směřujte buď na odbor kontroly, referát stížností, nebo na vedoucího oddělení, kde konkrétní úředník vykonává svoji funkci.
 • Jaká právní úprava stanovuje pravidla a lhůty pro podání petice nebo stížnosti?

  Stanovená pravidla jsou pro petici určena zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, pravidla a lhůty pro vyřízení stížností stanovují Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy - příloha č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2076 ze dne 20.12.2005.
 • V jakých případech je vhodné podat stížnost na úřad MČ a ne na MHMP?

  Pokud si občan stěžuje na věc, která je ze zákona svěřena do samostatné působnosti městské části, je vzhledem k urychlení procesu vyřízení vhodné obrátit se rovnou na úřad příslušné MČ. Např. stížnost týkající se správy bytového fondu, který byl svěřen do vlastnictví MČ apod.
 • Má písemná stížnost nějakou předepsanou formu?

  Nemá, stížnost můžete napsat volnou formou, s uvedením veškerých skutečností, které mohou být pro řešení stížnosti klíčové.
 • Pokud ke stížnosti mám nějaký dokument, který prokazuje skutečnosti ve stížnosti uvedené, mohu je doložit?

  Ano, přímo se to doporučuje. Při podání stížnosti je vhodné takovéto dokumenty doložit v kopii.
 • Co se stane, když budu vyzván k doplnění údajů k podané stížnosti a neučiním tak?

  Po 30 dnech od doručení výzvy může být (zpravidla je) stížnost odložena, neboť nedoložení potřebných informací brání jejímu vyřízení.
 • Jak s reklamací?

  Odbor živnostenský (OŽI), Helena Líbalová, tel.: 267 093 208, e-mail: HelenaLi@praha10.cz

  Problematiku reklamací upravuje v ČR zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným dozorovým orgánem nad touto oblastí je pak Česká obchodní inspekce. Konkrétní podmínky postupu při reklamacích upravuje § 19, který definuje následující:

  V provozovně musí být po celou dobu provozní doby přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen reklamaci přijmout v kterékoli provozovně pokud je toto možné s ohledem na sortiment zboží nebo služeb. Případně i v sídle nebo místě podnikání podnikatele. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení se zákonem stanovenými následujícími náležitostmi :

  - kdy spotřebitel právo uplatnil,

  - co je obsahem reklamace,

  - jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje

  - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

  - případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
   

  O reklamaci prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu kterou nelze odstranit. Pokud podnikatel prodává zboží či poskytuje služby mimo ohlášenou provozovnu je povinen s prodejem zboží či poskytnutím služby zároveň spotřebitele informovat o místě kde je možné uplatnit reklamaci i po skončení takovéhoto prodeje.

  Pokud podnikatel dodrží následující postup avšak reklamaci neuzná, v dané chvíli již není příslušným orgánem k řešení Česká obchodní inspekce. Neboť se jedná o občanskoprávní spor, který je nutné řešit soudní cestou. Uvedený postup je však poměrně náročný, neboť k posouzení oprávněnosti reklamace je nutno pro soudní řízení získat posudek soudního znalce v daném oboru.

  Problematiku v oblasti reklamačního řízení je možno od 1.4.2008 řešit v rámci tzv.“Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Realizátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány. Veškeré informace o tomto projektu a seznam tzv. kontaktních míst příslušných k přijetí podnětu nebo žádosti, podání kvalifikovaných informací k dané problematice, návrhu možnosti řešení a dalšího postupu, jsou na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci ochrany spotřebitele www.mpo.cz.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10