Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Občanský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Občanský průkaz
Název životní situace Výměna občanského průkazu
Základní informace

Občanský průkaz je veřejná listina,  kterou občan prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené (např. jméno a příjmení, rodné číslo, podobu či státní příslušnost).

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Od 2. 8. 2021 je na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1157 ze dne 20. června 2019 vydáván nový typ občanského průkazu, který obsahuje vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém jsou uloženy biometrické údaje. Biometrickým údajem je zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. Otisky prstů rukou se pořizují občanům starším 12 let. Občanské průkazy se vydávají

 • s dobou platnosti 5 let pro občana mladšího 15 let
 • s dobou platnosti 10 let pro občana staršího 15 let do dovršení jeho 70 let
 • s dobou platnosti 35 let pro občana staršího 70 let
 • s dobou platnosti jednoho roku pro občana, který dosáhl věku 12 let a u něhož je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou (jakožto jeden z biometrických údajů).

Pozn: Dosavadní občanské průkazy zůstávají i nadále v platnosti po dobu v nich uvedenou. Výjimku představují občanské průkazy vydané do 30. června 2000, které pozbydou platnosti dnem 2. srpna 2026.

Z důvodu stanovených zákonem lze vydat dočasný občanský průkaz:

 • s dobou platnosti 5 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy s biometrickými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu, trvající déle než 7 kalendářních dnů nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události
 •  s dobou platnosti 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí  státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením.

Občanský průkaz je nutné vyměnit z důvodu:

 • konce platnosti stávajícího dokladu
 • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
 • při změně jména nebo příjmení
 • při změně adresy trvalého pobytu
 • při nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • při změně jiných údajů, zapsaných v občanském průkazu (např. při změně rodinného stavu, změně rodného čísla)

Platnost občanského průkazu skončí automaticky uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla nebo změně pohlaví. Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, úmrtí manžela nebo partnera nebo nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství.

Kdo je oprávněn jednat

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost jeho opatrovník,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění

Při podání žádosti o nový občanský průkaz je nezbytná přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, a to z důvodu pořizování jeho biometrických údajů. 

Způsob řešení

Občan může požádat o vydání občanského průkazu:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22, u Ministerstva vnitra lze požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě

Vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává. Pokud občanovi zdravotní důvody znemožňují vyzvednout si občanský průkaz na zdejším úřadě, zajistí předání občanského průkazu pracovníci oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel přímo v místě pobytu občana, který se však musí nacházet ve správním obvodu městské části Prahy 10. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce, příp. poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá občanský průkaz opatrovník. Za občana staršího 18 let může občanský průkaz převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Za občana může občanský průkaz převzít i jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Při podání žádosti o občanský průkaz může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť, adresu elektronické pošty nebo svoji datovou schránku pro účely poskytnutí informace o možnosti jeho převzetí.

Obecně platí, že občan si převezme občanský průkaz u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.  Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). 

Při převzetí občanského průkazu občan prokáže svoji totožnost a  digitalizovaným podpisem podepíše potvrzení o jeho převzetí. Pro účely aktivace identifikačního certifikátu v čipu zadá občan při převzetí občanského průkazu identifikační osobní kód (IOK)  a deblokační osobní kód (DOK). Jedná se o kombinaci nejméně 4 a maximálně 10 číslic.  Tyto kódy lze zadat  i dodatečně po celou dobu platnosti občanského průkazu u kteréhokoliv úřadu, příslušného k vydávání občanských průkazů.

Občan je povinen při převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz (samozřejmě za podmínky, že ho má ještě v držení). Odevzdaný občanský průkaz se znehodnotí; pokud o to občan požádá, může mu být úředně znehodnocený občanský průkaz ponechán. Nepožádá-li občan o ponechání znehodnoceného občanského průkazu, pak se znehodnocený občanský průkaz zlikviduje.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát občanský průkazů a evidence obyvatel

Vinohradská 3218/169,

100 00 Praha 10
Úřední hodiny

 • Upozornění: přehled vyhotovených občanských průkazů připravených k vyzvednutí naleznete na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Osobní doklady
Doklady Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovním pasem nebo řidičským průkazem).

O nový občanský průkaz je nutné žádat nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat totožnost a bude vyžadován jiný platný doklad totožnosti.

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak (např. smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).

Postup při podání žádosti o nový občanský průkaz:

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, žadatel u příslušného úřadu pouze předloží níže uvedené doklady potřebné k vydání občanského průkazu. Při podání žádosti o občanský průkaz musí být vždy přítomen občan, jemuž má být doklad vydán, a to z důvodu pořízení biometrických prvků. Občan nepředkládá fotografii, neboť pracovník občanských průkazů fotografii obličeje občana digitálně zpracuje přímo u přepážky. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů, pořídí se biometrické údaje, tzn. fotografie obličeje zpracovaná v digitální podobě a otisky prstů.  Na kvalitu otisku prstů pořizovaných při žádosti může mít negativní vliv například zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými prostředky, nebo znečištění pevnými částicemi.

Jedná-li se o vydání dočasného občanského průkazu (předkládají se):

 • vyplněný tiskopis žádosti o vydání občanského průkazu; (příslušný tiskopis je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel),
 • dvě stejné fotografie, zobrazující podobu žadatele,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů.

K vydání občanského průkazu z důvodu končící platnosti stávajícího občanského průkazu se předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit další platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz) nebo rodný list.

K vydání občanského průkazu při změně některého údaje, zapsaného v občanském průkazu, se předkládá:

 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně údaje nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, pravomocné rozhodnutí o změně jména či příjmení).

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený se předkládá:

 • platný doklad totožnosti (např. cestovní pas nebo řidičský průkaz) nebo rodný list.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán nebo jeho platný cestovní pas,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu občana).

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán a doklad o státním občanství České republiky nebo cestovní pas.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka a doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
Poplatky a lhůty

Poplatky

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNENÍM ELEKTRONICKÝM ČIPEM DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNE

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

250 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

250 Kč

 

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝMI ÚDAJI A SVYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU DO 5 PRACOVNÍCH

DNŮKTRONICKÝM ČIPEM DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

Občanům starším 
15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

250 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

250 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

Občanům mladším 
15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

300 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

200 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

100 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

300 Kč

 

Vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu.

Od poplatku jsou v daném případě osvobozeni držitelé občanského průkazu s dobou platnosti  delší než 10 let.

200 Kč

Vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky:

 • osobám, které dosáhly věku 15 let 

 

 • osobám mladším 15 let

 

200 Kč

100 Kč

Vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let

100 Kč

Vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

200 Kč

Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo zneplatněný z důvodu nebezpečí jeho zneužití nebo za průkaz obsahující  neoprávněně provedené zápisy

200 Kč

Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

100 Kč

Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

 • Občanský průkaz se standardně vyhotoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti u příslušného úřadu.
 • Občan může za vyšší správní poplatek požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to:
  • v pracovních dnech do 24 hodin
  • do 5 pracovních dnů

O občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22) nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

 • Dočasný občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o jeho vydání. 
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace