Otázky a odpovědi


Zaměstnání, jednorázový výdělek, dohoda o provedení práce

 • Má člen volební okrskové komise nárok na pracovní volno a náhradu mzdy?

  Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele (jedná se o úkon v obecném zájmu). Zaměstnavatel pak může případné finanční nároky uplatnit na úřadě.
 • Jaká jsou aktuálně volná místa na Úřadu MČ Praha 10?

  Úřad MČ Praha 10 přehled volných míst uvádí na své úřední desce a na své webové stránce v záložce volná pracovní místa.
 • Kdy mi bude odměna za funkci člena volební okrskové komise vyplacena?

  Zvláštní odměnu pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise příslušný úřad.
 • Dostává přísedící u Obvodního soudu v Praze 10 odměnu?

  Ano, výše odměny je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 313/1995 Sb.
 • Jakým dokladem mám doložit bezúhonnost k žádosti o místo úředníka Úřadu MČ Praha 10?

  K prokázání bezúhonnosti se dokládá výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců. U cizích státních příslušníků se dokládá obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. V případě, že takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Mám jako člen volební okrskové komise nárok na odměnu?

  Členové okrskové volební komise mají nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Členovi okrskové  volební  komise  přísluší za výkon funkce zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč (výše odměny je vždy daná vyhláškou a může se měnit).
 • Kdo volí přísedící obvodního soudu?

  Přísedící jsou voleni zastupitelstvem MČ Praha 10.
 • Může být přísedící obvodního soudu odvolán ze své funkce?

  Ano, přísedící může být odvolán zastupitelstvem v případě, že závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího, přestal splňovat požadavky § 60 zákona o soudech a soudcích (způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, atd.), nebo mu zdravotní stav nedovoluje řádně vykonávat funkci přísedícího.
 • Kam se mám obrátit, pokud bych se chtěl stát přísedícím u městského soudu?

  Agendu soudců přísedících pro Městský soud v Praze zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10