Otázky a odpovědi


Povolení

 • Co je herní jistina?

  Herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.

  Kategorie: Povolení
 • Co je tzv. "jiná akce o ceny" a jak se liší od tomboly?

  Jedná se o akce, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

  Kategorie: Povolení
 • Jaký je rozdíl mezi tombolou a loterií?

  U tomboly se do slosování zahrnou pouze prodané losy, losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.

  Kategorie: Povolení
 • Je vždy nutné žádat o povolení ke kácení dřevin?

  O povolení ke kácení dřevin není nutné žádat v případě, že je obvod kmene měřený ve výši 130 cm nad zemí méně než 80 cm nebo jde o keř, jehož plošná výměra činí méně než 40 m2.
  Kategorie: Povolení
 • Je nutné o průběhu losování vést nějaký záznam?

  O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

  Kategorie: Povolení
 • Plynou pro příjemce výtěžku z tomboly nějaké povinnosti?

  Organizátor má povinnost zaplatit správní poplatek a dodržovat podmínky uvedené v povolení k provozování tomboly.

  Kategorie: Povolení
 • Hrozí za nepovolené konání veřejné sbírky nějaký postih?

  Ano, v takovém případě může být právnické osobě (či kraji nebo obci) uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

  Kategorie: Povolení
 • Může tombolu organizovat právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, ale sídlem v ČR?

  Povolení může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

  Kategorie: Povolení
 • Je stanovena min. cena výher v tombole?

  Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.

  Kategorie: Povolení
 • Existují nějaké výjimky v podmínkách při pořádání tomboly?

  U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

  Kategorie: Povolení
 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

  Kategorie: Povolení
 • Mají losy nějaké povinné náležitosti?

  Slosovány mohou být losy, pokud jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly. U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze.

  Kategorie: Povolení
 • Hrozí nějaké sankce za nepovolené provozování tomboly?

  Za provozování bez povolení hrozí uložení pokuty do výše 150 000 Kč.

  Kategorie: Povolení
 • Mám jako pořadatel veřejné sbírky nějakou oznamovací povinnost vůči úřadu MČ Praha 10?

  Bude-li veřejná sbírka konána prostřednictvím sběracích listin nebo pokladničkami na území MČ Praha 10, je povinností pořadatele (zpravidla právnická osoba) informovat o tomto úřad MČ Praha 10.
  V případě sběrných listin nejpozději do 30 dnů před konáním veřejné sbírky předloží pořadatel tyto listiny k ověření jejich počtu a správnosti.
  V případě pokladniček oznámí pořadatel počet a přesné umístění těchto pokladniček na území MČ Praha 10.
  Vyřizuje odbor ekonomický, odd. místních příjmů, kontaktní osoba: Lidmila Gavláková, kancelář A305b, 267 093 356,lidmilav@praha10.cz.

  Kategorie: Povolení
 • Lze se proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů odvolat?

  Ano, odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů  ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
  Kategorie: Povolení
 • Jakým způsobem žadatel o povolení k provozování výherních hracích přístrojů prokazuje bezúhonnost?

  Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
  Kategorie: Povolení
 • Z jakého důvodu se skládá k žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů v bance jistina ve výši 2 000 000 Kč?

  Jistinu žadatel o povolení provozování výherního hracího přístroje skládá k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím.
  Kategorie: Povolení
 • Konání veřejné sbírky nám bylo zamítnuto z důvodu neúplné žádosti, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

  V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání nemá odkladný účinek.

  Kategorie: Povolení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10