Otázky a odpovědi


Rodina

 • Kde se nachází obřadní síň v Praze 10?

  Vršovický zámeček, Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice.
  Podrobnější informace o obřadní síni.

  Kategorie: Rodina
 • Lze u Úřadu v Praze 10 uzavřít registrované partnerství?

  Registrované partnerství se v Praze uzavírá u Úřadu městské části Praha 1, odbor matrik - Vodičkova 18.
  Kategorie: Rodina
 • Jaké doklady jsou třeba předložit k uzavření manželství?

  Snoubenci předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (obdrží v oddělení matrik nebo v informační kanceláři), platné občanské průkazy, rodné listy, příp. rozsudky o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, manželky.
  Kategorie: Rodina
 • Snoubenec špatně rozumí česky, musím obstarat k uzavření manželství překladatele?

  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, (popř. je snoubenec neslyšící nebo němý), je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
  Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
  Kategorie: Rodina
 • Chceme církevní sňatek, je třeba potřebné osvědčení obstarat předem?

  Ano, pokud má být uzavírán církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
  Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a od jehož vydání neuplynuly více než 3 měsíce. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
  Kategorie: Rodina
 • Co je zahrnuto v odborném posouzení v rámci žádosti o osvojení dítěte? 

  Odborné posouzení zahrnuje také přípravu žadatelů, která se zaměřuje na specifická témata související s náhradní rodinnou péčí a schopnosti pečovat o přijaté dítě. Součástí odborného posouzení je také zjištění bezúhonnosti žadatelů a stejně důležité je znát názor vlastních dětí, pokud je žadatelé mají.
  Kategorie: Rodina
 • Jaké děti jsou umisťovány do pěstounské péče?

  Do pěstounské péče jsou nejčastěji umisťovány především děti sociálně osiřelé, které potřebují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v náhradní rodině. Jedná se především o děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi, děti starší, sourozenecké skupiny nebo děti jiného etnika. Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich svěření do osvojení překážky právní, především nesouhlas rodičů.
  Kategorie: Rodina
 • Je omezen počet dětí v pěstounské rodině?

  Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je stanoven maximální počet 6 dětí pouze pro zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětská vesnička). Pěstounská rodina sama zváží, kolika dětem je schopna a ochotna poskytnout výchovnou a materiální péči.
  Kategorie: Rodina
 • Je možné se proti negativnímu rozhodnutí ve věci osvojení dítěte odvolat?

  Žadatelé mají právo se proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, případně je možné odvolat se k Ministerstvu práce a sociálních věcí.
  Kategorie: Rodina
 • Za jak dlouho od podání žádosti o zprostředkování pěstounské péče se dozvíme, zda jsme byli zařazeni do evidence?

  Příslušný úřad rozhodne max. do 3 měsíců o zařazení do evidence pěstounů.
  Kategorie: Rodina
 • Za jak dlouho od podání žádosti o zprostředkování osvojení se dozvíme, zda jsme byli zařazeni do evidence?

  Zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli je záležitost 6 – 8 měsíců. Žadatelé musí podstoupit psychologické vyšetření a posudkový lékař provede posouzení jejich zdravotního stavu.
  Kategorie: Rodina
 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?

  Jsou-li splněny zákonné podmínky, je rodný list dítěte vydán rodičům okamžitě.

  Kategorie: Rodina