Životní situace

Úvod » Doklady, matrika » Řidičský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Řidičský průkaz
Název životní situace První vydání řidičského průkazu a výměna řidičského průkazu
Základní informace

Řidičské průkazy  pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm v České republice vydává:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Kdo je oprávněn jednat
Způsob řešení

Veškeré informace naleznete na stránkách MHMP - https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/ridicske_prukazy_vystaveni_vymena_old.html

Kde lze řešit

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravně správních činností, odd. evidence řidičů a odbavování občanů (tzv. "registr řidičů")

Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

Telefon: 12444, 236 005 490 (informace)

Úřední hodiny:

Pondělí - Čtvrtek: 7.00 - 19.00 hodin

Pátek:                7.00 - 11.00 hodin

Doklady

Pro vydání řidičského průkazu již není nutné fotografii úřadu předkládat

(Řidičský průkaz vydáván od 1. 5. 2004 v provedení plastové karty, s omezením na 5 nebo 10 let -  Model Evropských společenství - na 5 let je omezen řidičský průkaz s oprávněním pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E , na 10 let v ostatních případech)

Žadatel je povinen osobně - zastoupení není možné - úřadu předložit:

 • žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů (žádost je jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se stává žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru řidičů a podpisu řidiče, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů)

 • platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR v případě odcizení + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )

 • doklad o obvyklém bydlišti (§ 2 písm. hh) zák.č. 361/2000 Sb., v platném znění)

 • původní řidičský průkaz žadatele 

 • správní poplatek ve výši 200.- Kč v hotovosti, pokud je žádáno o výměnu řidičského průkazu, jehož platnost je delší než 3 měsíce, jinak je prováděna výměna zdarma 

 • lhůta pro vydání řidičského průkazu: 20 dnů

 • žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší než do 20 dnů, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč. To neplatí v případě prvního vydání řidičského průkazu po absolvování autoškoly. 

  Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě OVĚŘENÉ plné moci. Současně s převzetím nového průkazu je nutno odevzdat původní řidičský průkaz.

Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
 • Řidičské oprávnění mi bylo odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musím nejdříve udělat autoškolu, než půjdu požádat o jeho vrácení?
 • Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil laserové operaci za účelem odstranění vady zraku?
 • Když mi posuzující lékař do posudku napíše, že musím používat při řízení motorových vozidel brýle, bude mi tato skutečnost zapsána do řidičského průkazu?
 • Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 60 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?
 • Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá?
 • Co je to vlastně doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který musím po dovršení věku 60 let mít při řízení motorového vozidla u sebe?
 • Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto?
 • Co mám dělat, pokud mi byly ukradeny veškeré doklady, vč. občanského průkazu a potřebuji si podat žádost o vydání nového řidičského průkazu?
 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?
 • Kam se mám obrátit pro vydání, výměnu atd., pokud mám trvalé bydliště v Praze – východ nebo v Praze-západ?
 • Proč nemám v novém řidičském průkazu vyznačeny všechny skupiny a podskupiny, které jsem podle zákona oprávněn řídit?
 • Mohu s řidičským oprávněním na auto "B" řídit i mopedy?
 • Jak dlouhou dobu mám na vyzvednutí řidičského průkazu?
 • Mám trvalé bydliště mimo Prahu, ale v Praze více méně žiji. Mohu si na pražském registru řidičů zažádat o vydání řidičského průkazu?
 • Je možné podat žádost o řidičský průkaz a vyzvednout jej i v zastoupení?
Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10