Úvod » Doklady » Řidičský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Řidičský průkaz
Název životní situace První vydání řidičského průkazu a výměna řidičského průkazu
Základní informace

Řidičský průkaz je dokument opravňující občana ČR řídit motorové vozidlo.
Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, nebo osobě, která splní podmínky pro jeho udělení.

V ČR se nově vydávají řidičské průkazy odpovídající vzoru

Evropské unie. Stále ještě platné jiné typy ŘP mají stanovenou lhůtu pro výměnu.

Řidičský průkaz je nutné vyměnit z důvodu:

 • konce platnosti dokladu
 • zákonem stanovené povinné výměny dokladu
 • značného poškození nebo neoprávněných zápisů
 • změny jména nebo příjmení
 • změny místa trvalého bydliště
 • ztráty nebo odcizení
Kdo je oprávněn jednat

První vydání řidičského průkazu:

 • osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění a splnila tyto zákonné podmínky:
  • dosáhla věku stanoveného zákonem pro řízení konkrétního druhu motorového vozidla
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel
  • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel
  • má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt
  • není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, tj. v zákazu řízení motorových vozidel
 • pověřená osoba za osobu, které bylo uděleno řidičské oprávnění nebo splnila podmínky pro jeho udělení

Výměna řidičského průkazu:

 • držitel řidičského oprávnění
  • případně pověřená osoba za žadatele
  •  
  •  
  •  
 •  
 •  
 •  
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na předepsaném formuláři na příslušné pracoviště Magistrát hl. m. Prahy.

Podat žádost za žadatele může pověřená osoba s neověřenou plnou mocí.

Vyzvednutí řidičského průkazu je možné pouze osobně nebo na základě ověřené plné moci.

On-line rezervace návštěv a on-line monitoring:

Na pracoviště registru řidičů je možné objednat se on-line. Tato možnost se doporučuje, neboť žadatel má takto zajištěnu přesnou hodinu vyřízení požadavku.
V případě nevyužití této možnosti je na webových stránkách MHMP k dispozici on-line monitoring odbavování občanů.

Webové stránky MHMP také nabízejí možnost on-line zjišťování, zda už je řidičský průkaz žadatele připraven k vyzvednutí.

Kde lze řešit

Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravně správních činností, odd. evidence řidičů a odbavování občanů (tzv. "registr řidičů")

Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

Telefon: 12444, 236 005 490 (informace)

Úřední hodiny:

Pondělí - Čtvrtek: 7.00 - 19.00 hodin

Pátek:                7.00 - 11.00 hodin

Doklady

První vydání řidičského průkazu:

Držitel řidičského oprávnění:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
  • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
 • občanský průkaz
 • 1 x fotografie 35 x 45 mm

Pověřená osoba za žadatele:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
  • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
 • 1 x fotografie 35 x 45 mm
 • občanský průkaz žadatele
 • občanský průkaz zástupce
 • plná moc:
  • při podání žádosti - neověřená plná moc
  • při vyzvednutí řidičského průkazu - ověřená plná moc
  •  
  •  
   •  

  Výměna řidičského průkazu:

  Konec platnosti, zákonem stanovená výměna, značné poškození nebo neoprávněné zápisy:

  • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
   • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
  • občanský průkaz
  • 1x fotografie 35 x 45 mm
  • dosavadní řidičský průkaz

  Změna jména nebo příjmení z důvodu sňatku:

  • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
   • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
  • 1x fotografie 35 x 45 mm
  • občanský průkaz
   • v případě, že žadatel nemá vystaven občanský průkaz s novým jménem, je možné předložit dosavadní OP s vyznačenou změnou (tj. "s ustřiženým rohem") a oddací list
  • dosavadní řidičský průkaz
  •  
  •  
   •  

   Změna místa trvalého bydliště:

   • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
    • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
   • 1x fotografie 35 x 45 mm
   • občanský průkaz (již s vyznačenou novou adresou trvalého bydliště)
    • v případě změny trvalého bydliště v rámci hl. m. Prahy není nutné změnu hlásit, ani ŘP měnit
   • dosavadní řidičský průkaz

   Ztráta nebo odcizení:

   • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
    • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
   • 1x fotografie 35 x 45 mm
   • občanský průkaz nebo pas
   • Potvrzení o oznámení ztráty nebo odcizení řidičského průkazu (nepovinný doklad, který je vydán při nahlášení ztráty nebo odcizení na místním oddělení Policie ČR nebo příslušném úřadě)

   Pověřená osoba za žadatele:

   • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o řidičský průkaz
    • pouze na originálním tiskopisu, elektronická forma podání není přípustná
   • 1 x fotografie 35 x 45 mm
   • občanský průkaz žadatele
   • občanský průkaz zástupce
   • dosavadní řidičský průkaz žadatele
   • plná moc:
    • při podání žádosti - neověřená plná moc
    • při vyzvednutí řidičského průkazu - ověřená plná moc
    •  
    •  
     •  

    Osoby starší 60 let:

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • vydání prvního řidičského průkazu - 50 Kč
 • výměna řidičského průkazu z důvodu konce platnosti nebo zákonem stanovené výměny - zdarma
 • výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů, podstatného poškození, ztráty nebo odcizení:
  • výměna ve standardní lhůtě - 50 Kč
  • výměna ve zrychlené lhůtě - 500 Kč

Lhůty:

 • první vydání řidičského průkazu - do 20 dnů od podání žádosti
 • výměna řidičského průkazu ve standardní lhůtě - 20 dnů
 • výměna řidičského průkazu ve zrychlené lhůtě - 5 dnů
Nejčastější otázky
 • Řidičské oprávnění mi bylo odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Musím nejdříve udělat autoškolu, než půjdu požádat o jeho vrácení?

  Povinnost doložit při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění, odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti, zkoušky z autoškoly, čili odbornou způsobilost, je vázána na právní moc rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění (ust. § 100 zákona č. 361/2000 Sb.). Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že žadateli budou vráceny pouze ty skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, pro které žadatel splní zákonem stanovené podmínky. Tzn., že pokud byly žadateli odňaty pro ztrátu zdravotní způsobilosti např. skupiny „A,B,C“ řidičského oprávnění a žadatel při podání žádosti doloží zdravotní a odbornou způsobilost pouze k řízení motorových vozidel skupiny „B“, bude mu vrácena pouze tato skupina řidičského oprávnění a ostatní skupiny řidičského oprávnění zůstanou odňaty. V případě že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynou méně než tři roky, prokazuje žadatel pouze zdravotní způsobilost.

 • Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil laserové operaci za účelem odstranění vady zraku?

  Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů (ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • Když mi posuzující lékař do posudku napíše, že musím používat při řízení motorových vozidel brýle, bude mi tato skutečnost zapsána do řidičského průkazu?

  Ano bude. V takovém případě by se jednalo o tzv. podmínění řidičského oprávnění (ust. § 93 zákona č. 361/2000 Sb.), o kterém se rozhoduje ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že do nových řidičských průkazů nelze provádět žádné dodatečné záznamy, byl by Vám, na podkladě pravomocného rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění, vydán nový řidičský průkaz (ust. § 109 odst. 4 zákna č. 361/2000 Sb.). Možností podmínění řidičského oprávnění je samozřejmě více a měly by reflektovat aktuální zdravotní stav držitele řidičského oprávnění. Harmonizační kódy, pod kterými se podmínění řidičského oprávnění zapisuje do evidence řidičů a do řidičského průkazu, jsou uvedeny v ust. § 11 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič motorového vozidla, který dovršil 60 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil?

  Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 22 odst. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za jehož spáchání se uloží pokuta od 5000 Kč do 10000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.

 • Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá?

  Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí:
  a)    registrující praktický lékař,
  b)    lékař zařízení závodní preventivní péče,
  c)    kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře  zařízení závodní preventivní péče  (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.).

 • Co je to vlastně doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který musím po dovršení věku 60 let mít při řízení motorového vozidla u sebe?

  Dokladem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je doklad, splňující náležitosti posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ze kterého vyplývá, že držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, kterou musí při řízení motorových vozidel splňovat (např. brýle). Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je stanoven v části I přílohy č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.  Nelze tedy již vydávat „posudky“ o zdravotní způsobilosti na různých druzích potvrzení, dříve užívaných (výměnný list, různé kartičky apod.), ale pouze podle stanoveného vzoru.

 • Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto?

  Pro řidiče "amatéry" platí ze zákona ( § 87 zákona č. 361/2000 Sb. ) povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

 • Co mám dělat, pokud mi byly ukradeny veškeré doklady, vč. občanského průkazu a potřebuji si podat žádost o vydání nového řidičského průkazu?

  V takovém případě je Vám při podání žádosti o vydání nového občanského průkazu na úřadu vydáno Potvrzení o občanském průkazu. Spolu s tímto potvrzením a libovolným dokladem, na kterém je Vaše jméno a fotografie, je možné zažádat si o vydání nového řidičského průkazu.

 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?

  Ne, při stěhování v rámci Prahy není nutné tuto změnu na registru hlásit.

 • Kam se mám obrátit pro vydání, výměnu atd., pokud mám trvalé bydliště v Praze – východ nebo v Praze-západ?

  Kontaktní informace naleznete na webových stránkách pro Prahu-západ a Prahu-východ.

 • Proč nemám v novém řidičském průkazu vyznačeny všechny skupiny a podskupiny, které jsem podle zákona oprávněn řídit?

  Do řidičských průkazů jsou vyznačovány pouze skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, které řidič získal na základě výcviku a zkoušek z odborné způsobilosti s datem jejich získání. Do řidičského  průkazu s oprávněním „B“ např. nemůže  být zapsána podskupina „B1“, nezískal-li jí řidič výcvikem a zkouškou. (Po 1.1.2001 v 17 letech získal B1 a následně v 18 letech rozšířil na „B“). Ze zákona však držitel řid. oprávnění  „B“, které získal před 1.1.2001,  může řídit, kromě vozidel skupiny „B“, i vozidla skupiny „AM“, podskupiny B1 a podskupiny A1 s omezením do 50 ccm  (harmonizační kód 150).

 • Mohu s řidičským oprávněním na auto "B" řídit i mopedy?

  Dle § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je držitel řidičského oprávnění skupiny "B" oprávněn řídit i mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, tedy motorová vozidla zařazená pod řidičské oprávnění skupiny AM. Na doplnění uvádím, že držitel řidičského oprávnění skupiny "B" je oprávněn řídit i traktory a samojízdné pracovní stroje, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a motorová vozidla, zařazená do podskupiny B1.

 • Jak dlouhou dobu mám na vyzvednutí řidičského průkazu?

  Vystavený řidičský průkaz je možné si na pracovišti registru řidičů vyzvednout po celou dobu platnosti průkazu (tj. až 10 let).

 • Mám trvalé bydliště mimo Prahu, ale v Praze více méně žiji. Mohu si na pražském registru řidičů zažádat o vydání řidičského průkazu?

  Ne, o řidičský průkaz je možné zažádat pouze v místě trvalého bydliště.

 • Je možné podat žádost o řidičský průkaz a vyzvednout jej i v zastoupení?

  Ano, možné to je. K podání žádosti stačí neověřená plná moc, k vyzvednutí už ale musí být úředně ověřená. Dále je nutné, aby formulář obsahoval originál podpisu žadatele.

Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10