Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Cestovní pas » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Cestovní pas
Název životní situace Ztráta/odcizení pasu v ČR nebo zahraničí
Základní informace

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou  v České republice od 1. září 2006 vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pasy s biometrickými údaji). Biometrickým údajem je údaj  o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a údaj o otiscích prstů rukou. Otisky prstů rukou se pořizují občanům starším 12 let.

Cestovní pasy se vydávají s platností do všech států světa s dobou platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let a s dobou platnosti na 10 let pro občany starší 15 let.

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan má možnost požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. 

K cestám do členských států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz) ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částím (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Kdo je oprávněn jednat
 • Žádost o vydání cestovního pasu náhradou za pas ztracený či odcizený může podat občan starší 15 let. Občan ve věku od 15 do 18 let musí k žádosti o vydání cestovního pasu připojit písemný souhlas zákonného zástupce, případně poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl občan svěřen do osobní péče nebo ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tento písemný souhlas musí být opatřen úředně ověřeným podpisem. Je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce, příp. jiná k tomu oprávněná osoba vyjádří svůj souhlas a žádost o vydání cestovního pasu podepíše před příslušným pracovníkem cestovních dokladů.
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost o vydání cestovního pasu jeho zákonný zástupce, případně poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

občan starší 15 let, za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, případně poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu, za občana staršího 18 let může cestovní pas převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, z důvodu zvláštního zřetele hodného může převzít cestovní pas i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Soudem určený opatrovník za občana staršího 15 let, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu. Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Způsob řešení

Ztrátu nebo odcizení cestovního pasu je držitel povinen neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Úřadu městské části Prahy  1-22),  matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru Policie ČR. V zahraničí je nutné ztrátu nebo odcizení cestovního pasu ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu ČR.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu, protože ztracené nebo odcizené cestovní doklady se zavedou do

 • Informačního systému evidence cestovních dokladů, který využívá především Policie ČR,
 • Schengenského informačního systému a do databáze Interpolu, který využívají kromě Policie ČR i policejní orgány cizích států,
 • Internetových stránek Ministerstva vnitra ČR, které jsou přístupné komukoliv.

Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost cestovního pasu.

Pokud naleznete cestovní pas, jehož ztrátu nebo odcizení jste ohlásili, odevzdejte ho orgánu, kterému se ohlašuje jeho ztráta nebo odcizení. Nalezený cestovní pas nepoužívejte!

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát cestovních dokladů, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Úřední hodiny

Upozornění: přehled vyhotovených cestovních pasů připravených k vyzvednutí naleznete na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Osobní doklady

Doklady K žádosti o vydání cestovního pasu z důvody ztráty či odcizení předchozího pasu pro občana do věku 15 let je třeba předložit:

 • rodný list dítěte
 • doklad prokazující totožnost zákonného zástupce dítěte, které mu má být pas vydán,
 • pokud o pas žádá poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, musí předložit svůj doklad totožnosti a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu,
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji (osvědčení nesmí být starší jednoho roku).

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je nezbytná přítomnost dítěte za účelem pořízení biometrických prvků.

K žádosti o vydání cestovního pasu z důvody ztráty či odcizení předchozího pasu pro občana staršího 15 let věku je třeba předložit:

 • platný občanský průkaz,
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji (osvědčení nesmí být starší jednoho roku).

Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu jednoho zákonného zástupce, případně poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl občan svěřen do osobní péče nebo ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ti musí předložit svůj doklad totožnosti a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu), případně k žádosti doloží jejich písemný souhlas s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASu VE STANDARDNÍ LHŮTĚ DO 30 DNŮÁNÍ NÍ CESTOVNÍHO PASA VE STANDARDNÍ LHŮTĚ DO 30 DNŮ

občanům starším 15 let

600 Kč

občanům mladším 15 let

100 Kč

 

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 24 HODIN PRACO VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNERÁCENÉ LHŮTĚ DO 24 VNÍHO DNE

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

6 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

4 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

 500 Kč

 

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 5 PRACOVNÍCH D VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

3 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

2 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

3 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 000 Kč

Lhůty:

Cestovní pasy se standardně vydávají ve lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti; je-li žádost podána  u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu  ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. O cestovní pas ve zkrácené lhůtě lze požádat buď  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1-22) nebo na Ministerstvu vnitra ČR,  a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4  (u stanice metra Pražského povstání).  Cestovní pas vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Nejčastější otázky
Podobné situace předchozí -
Související situace