Otázky a odpovědi


Podnikání a živnosti

 • Jak postupovat při změně: sídla společnosti, statutárního orgánu, obchodní firmy?

  Pokud jsou tyto změny již zapsané v obchodním rejstříku nevztahuje se na podnikatele povinnost oznamovat je i živnostenskému úřadu. Živnostenský úřad změny provedené v obchodním rejstříku zapisuje do živnostenského rejstříku na základě přijatého usnesení.
 • Vydává se ještě živnostenský list?

  Živnostenský list se nevydává. Oprávnění k provozování živnosti osvědčuje Výpis z živnostenského rejstříku.
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?

  Živnostenský úřad údaj o změně trvalého pobytu zapisuje do živnostenského rejstříku bez oznámení změny podnikatele a to na základě informace z Centrálního registru obyvatel.
 • Hrozí nějaký postih, pokud bude reklama umístěna bez povolení?

  Majitel reklamy bude Městskou části Praha 10 vyzván k odstranění umístěné reklamy. Pokud tak neučiní do stanoveného termínu, bude reklama odstraněna Městskou částí Praha 10 na náklady majitele reklamy. K uvedené platbě bude připočteno vypočtené roční nájemné podle platných „ Pravidel“ a náklady na uskladnění.
  V případě, že majitel reklamy není nájemcem nebytového prostoru, náklady si bude nárokovat příslušný subjekt odpovědný za odstranění nepovolené reklamy.

 • Musím o zrušení živnosti žádat pouze v místě trvalého bydliště?

  Ne. Požádat o zrušení živnostenského oprávnění lze na kterémkoliv živnostenském úřadě.
 • Přestěhoval jsem se, změnil jsem adresu trvalého pobytu, co mám udělat?

  Tento údaj nejste povinen úřadu ohlásit neboť se jedná o údaj, který je zapisovaný do centrální evidence obyvatel.
 • Chci provozovat volnou živnost, musím předkládat doklad o odborné způsobilosti?

  K provozování volné živnosti se nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti.
 • Je nutné ukončení živnosti nahlásit na finančním úřadě?

  Ano, lze tak učinit současně se žádostí o zrušení živnostenského oprávnění u živnostenského úřadu.
 • Doslechl jsem se, že označení provozovny je bez poplatku za pronájem plochy, je to pravda?

  Jedno označení provozovny do max. 3,00 m2 je bezplatné. Část plochy přesahující stanovené 3,00 m2, příp. další označení provozovny, je zpoplatňováno jako reklama.

 • Nejsem si jistý, jestli chci úplně zrušit živnost, je možné ji pouze přerušit?

  Ano, živnost je možné pouze přerušit.
 • Jak má být označena provozovna?

  Provozovna musí být trvale, zvenčí, viditelně označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. U provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být dále označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
 • Je nutné při přerušení živnosti udávat důvod?

  Důvod přerušení provozování živnosti se neuvádí.
 • Pokud se rozhodnu přerušit živnost, je nutné to hlásit na úřad?

  Oznámení o přerušení živnosti vůči živnostenskému úřadu není povinné.
 • K jakému účelu lze složenou kauci použít?

  Kauce může být použita pouze na odstranění reklamy a úpravu místa do původního stavu po skončení nájmu, pokud tak neučiní nájemci, nebo uhrazení dluhu na nájemném.

 • Zrušil jsem živnost, mám nějakou povinnost vůči Živnostenskému úřadu?

  Ano, živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele. Živnost zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Byla-li také ukončena činnost v provozovně je podnikatel povinen oznámit na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
 • Můžu provozovat více živností?

  Počet provozovaných živností není omezen.
 • Jak se stanovuje výše nájemného za reklamní plochu?

  Výše nájemného vychází z rozměrů reklamní plochy a polohy místa, kde bude reklamní zařízení instalováno vůči komunikačním tahům.

 • Jakým dnem je osvědčení zrušeno?

  Provozování zemědělské výroby se považuje za ukončené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.

 • Jakým dnem je zrušeno živnostenské oprávnění?

  Živnostenské oprávnění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.
 • K jakému datu mohu přerušit podnikání v zemědělství?

  Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.

Strana 1 z 2První   Předchozí   [1]  2  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10