Otázky a odpovědi


Státní občanství

 • Kdy může cizinec požádat o udělení státního občanství České republiky?

  O udělení stát. občanství ČR může požádat fyzická osoba, která má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje.
 • Lze do žádosti o udělení státního občanství České republiky zahrnout i děti?

  Rodiče mohou do žádosti zahrnout i děti mladší 18 let. Pokud podává žádost pouze jeden rodič a zahrnuje do své žádosti nezletilé dítě, předkládá navíc souhlas druhého rodiče s udělením státního občanství ČR s úředně ověřeným podpisem.
  Státní občanství ČR lze na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti samostatně.

 • Kde si mám požádat o vydání osvědčení o státním občanství a co k tomu budu potřebovat?

  O osvědčení se žádá na příslušném úřadě správního obvodu dle trvalého bydliště a předkládá se občanský průkaz, rodný list, oddací list (pokud bylo uzavřeno manželství) a domovský list (je-li k dispozici). Na pracovišti se ještě vyplní předepsaný tiskopis.
 • Bydlím a pracuji v zahraničí, ale jsem Čech. Kde si mohu podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství?

  Pokud máte v zahraničí trvalý pobyt, požádejte o osvědčení na zastupitelském úřadě ČR. Pokud se vracíte do ČR a nikdy jste neměl pobyt na území ČR, tak žádost směřujte na Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18.
 • Jakým způsobem může stát. občan Slovenska nabýt stát. občanství ČR?

  Pro občany Slovenské republiky platí stejná pravidla, jako pro občany jiných států EU.

 • Může za mě podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství někdo jiný?

 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?

  Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o způsobu ověření dokladů konkrétního státu.