Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Občanský průkaz » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Občanský průkaz
Název životní situace Ztráta/odcizení občanského průkazu
Základní informace

Občanský průkaz je veřejná listina,  kterou občan prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené (např. jméno a příjmení, rodné číslo, podobu či státní příslušnost).

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Držitel občanského průkazu je povinen chránit jej před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem dle § 65 odst. 3 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

Včasné ohlášení ztráty nebo odcizení může zabránit případnému zneužití ztraceného nebo odcizeného dokladu. Ohlášením ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu. Po nahlášení ztráty nebo odcizení je občanský průkaz neplatný, v případě nálezu se s ním nelze dále prokazovat.

Občan starší 15 let je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne, kdy ztrátu nebo odcizení občanského průkazu ohlásil.
Kdo je oprávněn jednat

O vydání občanského průkazu náhradou za ztracený nebo odcizený doklad žádá:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost jeho opatrovník,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění:

Při podání žádosti o nový občanský průkaz je nezbytná přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, a to z důvodu pořizování jeho biometrických údajů. 

Způsob řešení

Ztráta nebo odcizení v ČR:

Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je zapotřebí neprodleně ohlásit. Lze tak učinit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo na Policii ČR. Tuto skutečnost může občan ohlásit i na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra ČR, to ale jen za podmínky, že zde současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu. Ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze také oznámit prostřednictvím datové schránky držitele občanského průkazu. Za občana může ztrátu nebo odcizení občanského průkazu ohlásit i jeho zmocněnec, je však zapotřebí zvláštní plná moc opatřená ověřeným podpisem zmocnitele. 

Ztráta nebo odcizení v zahraničí:

Při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu v zahraničí se tato skutečnost nahlásí místnímu oddělení policie, které o ztrátě vydá potvrzení a následně je nutné nahlášení na zastupitelském úřadě ČR (www.mzv.cz) v zahraničí. 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát občanský průkazů a evidence obyvatel

Vinohradská 3218/169,

100 00 Praha 10
Úřední hodiny

Doklady K vydání občanského průkazu náhradou za průkaz ztracený nebo odcizený se předkládá:

 • jiný platný doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz) nebo rodný list.

Nový občanský průkaz se standardně vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádostiObčan ale může požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

O občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22) nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání).  Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Ztráta nebo odcizení v zahraničí:

 • v zahraničí zatím nelze zažádat o vydání nového občanského průkazu. Teprve od 1. ledna 2025 bude možno požádat o vydání občanského průkazu u pověřeného zastupitelského úřadu (zapojeny do výkonu agendy občanských průkazů budou pouze ty, které budou zveřejněny v seznamu pověřených zastupitelských úřadů).

Pokud byl ztracený či odcizený občanský průkaz zároveň cestovním dokladem, je občanovi vydán tzv. cestovní průkaz sloužící k návratu do ČR.

Poplatky a lhůty

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNENÍM ELEKTRONICKÝM ČIPEM DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNE ÚDAJI A S KONTAKTNÍM ELEKTRONICKÝM ČIPEM DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNE

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

250 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

250 Kč

 

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU SE STROJOVĚ ČITELNÝ SVYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU DO 5 PRACOVNÍCH

DNŮKTRONICKÝM MI ÚDAJI A S KONTAKTNÍM ELEKTRONICKÝM ČIPEM DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

Občanům starším 
15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

250 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

250 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

Občanům mladším
15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

300 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

200 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

100 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

300 Kč

 

 Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo zneplatněný z důvodu nebezpečí jeho zneužití nebo za průkaz obsahující  neoprávněně provedené zápisy (ve standartní lhůtě).

200 Kč

Upozorňujeme, že správní poplatky lze na zdejším referátu občanských průkazů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti. 

Lhůty pro vyřízení:

 • Občanský průkaz se standardně vyhotoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti u příslušného úřadu.
 • Občan může za vyšší správní poplatek požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě
  • v pracovních dnech do 24 hodin
  • do 5 pracovních dnů

O občanský průkaz ve zkrácené lhůtě lze požádat buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22) nebo na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání). Občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Nejčastější otázky
Podobné situace předchozí -
Související situace