Otázky a odpovědi

 • Kdy zasedá zastupitelstvo a jaký je program jednání:

  Plánované termíny zasedání zastupitelstva naleznete zde

   

  7 dní před jeho konáním naleznete na úřední desce i elektronické úřední desce úřadu

  oznámení starosty městské části o svolání zasedání zastupitelstva a navržený program jednání (§ 60 odst. 3 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění),

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Kde se nachází Azylový dům pro matky s dětmi?

  Na adrese Jasmínová 2904/35, Praha 10. Informace o azylovém domě najdete na webových stránkách, případně Vám vše zodpoví na tel. čísle 267 310 683.
 • Kdo je za Prahu 10 v Zastupitelstvu hlavního města Prahy?

  S dotazem je třeba obrátit se na Magistrát hl. m. Prahy, nebo na web magistrátu
   
 • Kteří členové Zastupitelstva městské části Praha 10 jsou zvoleni za členy Rady městské části Praha 10?

  Seznam členů rady městské části (RMČ) je zveřejněn na webových stránkách Prahy 10 

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

                                 budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  telefon 267 093 462 – Petra Kociánová, petraw@praha10.cz

 • Kurátoři

  Odbor sociální (OSO),

  Bc. Linda Zákorová, 267 093 226, LindaZ@praha10.cz

  Kurátoři mládeže pracují s rodinami dětí a dětmi, které mají výchovné problémy, nebo se dopustily skutku se znaky trestného činu nebo přestupku.

  Kurátoři pro dospělé poskytují služby občanům propuštěným z vězení, bezdomovcům a osobám, které mají problémy se závislostí na alkoholu nebo drogách.

 • Jak dlouho může matka s dítětem setrvat v azylovém domě?

  Doba setrvání je 1 rok.
 • Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

  Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.
  Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

  Kategorie: Školství
 • Jak s reklamací?

  Odbor živnostenský (OŽI), Helena Líbalová, tel.: 267 093 208, e-mail: HelenaLi@praha10.cz

  Problematiku reklamací upravuje v ČR zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Příslušným dozorovým orgánem nad touto oblastí je pak Česká obchodní inspekce. Konkrétní podmínky postupu při reklamacích upravuje § 19, který definuje následující:

  V provozovně musí být po celou dobu provozní doby přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen reklamaci přijmout v kterékoli provozovně pokud je toto možné s ohledem na sortiment zboží nebo služeb. Případně i v sídle nebo místě podnikání podnikatele. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení se zákonem stanovenými následujícími náležitostmi :

  - kdy spotřebitel právo uplatnil,

  - co je obsahem reklamace,

  - jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje

  - potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,

  - případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
   

  O reklamaci prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu kterou nelze odstranit. Pokud podnikatel prodává zboží či poskytuje služby mimo ohlášenou provozovnu je povinen s prodejem zboží či poskytnutím služby zároveň spotřebitele informovat o místě kde je možné uplatnit reklamaci i po skončení takovéhoto prodeje.

  Pokud podnikatel dodrží následující postup avšak reklamaci neuzná, v dané chvíli již není příslušným orgánem k řešení Česká obchodní inspekce. Neboť se jedná o občanskoprávní spor, který je nutné řešit soudní cestou. Uvedený postup je však poměrně náročný, neboť k posouzení oprávněnosti reklamace je nutno pro soudní řízení získat posudek soudního znalce v daném oboru.

  Problematiku v oblasti reklamačního řízení je možno od 1.4.2008 řešit v rámci tzv.“Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Realizátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány. Veškeré informace o tomto projektu a seznam tzv. kontaktních míst příslušných k přijetí podnětu nebo žádosti, podání kvalifikovaných informací k dané problematice, návrhu možnosti řešení a dalšího postupu, jsou na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci ochrany spotřebitele www.mpo.cz.

 • Momentálně jsem na rodičovské dovolené s dvouletým dítětem. Pokud bych otěhotněla, ještě než opět nastoupím do zaměstnání, nebudu mít v rozhodném období žádný příjem. Z čeho se mi vypočítá peněžitá pomoc mateřství?

  Nárok na peněžitou pomoc v mateřství se posuzuje ke dni vzniku sociální události, tj. nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu a určí se tak, že se vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení (dále jen „započitatelný příjem“) zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, který se sníží o tzv. vyloučené dny.
  Rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, v němž vznikla sociální událost, tj. nástup na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínkou je, že v takto stanoveném období je započitatelný příjem a započitatelné dny (tzn. jiné než vyloučené dny). Není-li splněna výše uvedená podmínka, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž je jak započitatelný příjem, tak alespoň 30 kalendářních dnů, kterými se tento příjem dělí.
  Nelze-li určit předchozí kalendářní rok, který obsahuje započitatelný příjem a současně alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž by se dělil tento příjem, je denním vyměřovacím základem započitatelný příjem, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl za kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost.
  Budete-li přitom na tuto další PPM nastupovat do 4 let věku předchozího dítěte, je zaručeno, že tato další PPM nebude nižší než Vaše předchozí PPM. Dle § 19 odst. 4 ZNP se totiž za denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje DVZ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než DVZ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství (§ 19 odst. 4 ZNP).
 • Na webových stránkách www.praha10.cz mě chybí ..... Chtěl bych tam mít .....

  Odbor kultury a projektů;
   
  koordinátor webu a komunikace Miroslav Hynšt, telefon: 267 093 601, email: miroslavh@praha10.cz
   
  Podněty na nové sekce nebo nove informace, které chybí na webových stránkách, posílejte na adresu koordinátora webu a komunikace Miroslava Hynšt - miroslavh@praha10.cz
 • Audiovizuální tvorba, reklamní spoty

  Kontakt: Odbor dopravy (ODO) —> Martin Kunc.
  Formulář žádosti (F/ODO/10) lze získat přímo na ODO nebo na webových stránkách ÚMČ (odbor dopravy).

  K žádosti je nutno doložit:

  • – 3× situační plánek s určením místa a velikosti záboru s návrhem dopravního značení (pro urychlení písemné vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie HMP, odbor služby dopravní policie – odd. dopravního inženýrství, Kongresová 2, Praha 4)
  • – termíny realizace včetně vyznačení časového omezení
  • – výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění
  • – plná moc k vyřízení žádosti
  • – smlouva s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1, nebo s jiným vlastníkem pozemku
    

  Podrobnosti sdělí Martin Kunc.

  Kategorie: Doprava
 • Mám dotaz, zda je na pozemku restituce

  K řešení restitucí je zřízen Pozemkový fond ČR Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, telefon 296 164 111, www.portal.gov.cz

 • Upozornění na chybějící poklopy inženýrských sítí mimo dvorních vpustí, ucpané odvodňovací vpusti - ve vozovce

  Odbor dopravy (ODO),

  Ing. Ramon Strnad

  Kategorie: Doprava
 • Jak často se schází k jednání Rada městské části Praha 10 a mohu se jejího jednání zúčastnit?

  Rada se schází ve čtrnáctidenních intervalech, plánované termíny schůzí jsou zveřejněné na webu městské části.


  Jednání rady jsou pro občany neveřejná (§ 70 odst. 1 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění).
  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,
  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,
  telefon 267 093 462 – Petra Kociánovápetraw@praha10.cz

   

 • Připravované stavby na území MČ Praha 10

  Kvalkifikované odpovědi podá odbor územního rozvoje (1 – 4):

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Možnosti využití pozemku podle ÚPn

  Kvalifikovanou odpověď Vám podá Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Odbor územního rozvoje (ad. 1 – 4) může podat pouze informace, které má aktuálně k dispozici.

   

  1. Středisko územního rozvoje Prahy 10 (SÚR) budova B přízemí (proti vchodu do budovy A) tel.č. 267 093 547

  Návštěvní hodiny:

  Pondělí 8,00 –12,00 a 14,00 – 18,00 hodin

  středa a čtvrtek 8,00 – 12,00 hodin

  ………………………………………………………………………………………………

  Mimo návštěvní hodiny v SÚR poskytují informace:

  úterý 8,00 – 12,00 hodin (event. i jindy: pouze po telefonické domluvě)

  kancelář č. 511 budova C, 5. patro

  2. Ing.arch. Helena Kuklíková, tel.č. 267 093 358

  3. Ing. arch. František Císař , tel.č. 267 093 724

  4. Ing. Alice Adamčíková, tel.č. 267 093 697.

 • Nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) a světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Pro nahlášení nefunkčního veřejného osvětlení (včetně chybějících poklopů u patic) kontaktujte dispečink THMP na bezplatné lince 800 40 40 60.

  Pro nahlášení nefunkčního světelného signalizačního zařízení (semaforu) volejte na non-stop dispečink – bezplatnou linku 800 101 109

  Kategorie: Doprava
 • Na kterého člena zastupitelstva se mohu obrátit se svým problémem?

  Na člena zastupitelstva se můžete obrátit:

  a) buď podle volebního obvodu, do kterého spadáte (t. j. podle Vašeho místa bydliště),

  b) nebo podle problému, který chcete řešit (zastupitelé pracují v komisích a výborech).

  Kontakty na členy zastupitelstva a jejich zařazení do komisí a výborů naleznete zde. 

  Bližší informace: Kancelář starosty, oddělení rady a zastupitelstva,

  budova A, 4. patro, číslo dveří 408,

  pí Kateřina Vávrová, Dis, 267093639, katerinav@praha10.cz

 • Na webových stránkách je chyba. Komu to mám nahlásit?

  Odbor kultury a projektů
  Koordinátor webu a komunikace Miroslav Hynšt, telelfon: 267 093 601, email: miroslavh@praha10.cz
   
  Pokud se jedna o chyby práce či obsahu webových stránek, pošlete, prosím, popis chyby na adresu webmastra webmaster@praha10.cz.
 • Nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu)

  Pro nahlášení požadavku na úpravu režimu světelného signalizačního zařízení (semaforu), tedy např. změnu intervalu, prodloužení doby zelené, změny řadicích pruhů atd. se obraťte na odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení silničního správního úřadu, Jungmannova 35/29, Praha 1, 111 21, tel.: 236 004 241, e-mail: posta@praha.eu 

  Kategorie: Doprava
Strana 17 z 20První   Předchozí   11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10