Otázky a odpovědi

 • Je možné o příspěvek na péči požádat i v případě, že mi nezletilé dítě bylo svěřeno do péče?

  Ano, pokud je nezletilá osoba, jejíž nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc, svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba.
  Využívá-li tato nezletilá osoba pobytové služby, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto fyzickou osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy.
 • Co je "pečovatelská služba"?

  Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou stanoveny vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, včetně maximální výše úhrady za poskytování.
  PS je poskytována zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, nebo další osobní péči, pokud ji nemohou poskytovat rodinní příslušníci.
  Občané mají možnost sami zvolit poskytovatele pečovatelské služby včetně konkrétních úkonů.
 • Je možné odkoupit od městské části pronajatý byt?

  Některé MČ byty odprodávají. Na možnost odkupu a podmínky je nutné informovat se na úřadu příslušné MČ.

 • Je omezen počet dětí v pěstounské rodině?

  Zákonem o sociálně-právní ochraně dětí je stanoven maximální počet 6 dětí pouze pro zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětská vesnička). Pěstounská rodina sama zváží, kolika dětem je schopna a ochotna poskytnout výchovnou a materiální péči.
  Kategorie: Rodina
 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?

  Úřad si může vyžádat další dokumenty dle řešeného případu - např. výpis z katastru nemovitostí, lékařská zpráva, oddací list, rozsudek o pravomocném rozvedení manželství atd. Požadované doklady a dokumenty se mohou lišit dle aktuální situace žadatele a důvodů, z jakých je o byt žádáno.

 • Která prostranství podléhají místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství?

  Jsou to veškerá prostranství (náměstí, ulice a chodníky, parky a veřejná zeleň, přístupové cesty a plochy u stanic metra apod.) uvedená v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.
 • Kdy je vhodné podat žádost o odklad povinné školní docházky?

  O možnostech odkladu začátku povinné školní docházky jsou rodiče informováni školou nejpozději v den zápisu do základní školy.


  Kategorie: Školství
 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně lovím zvěř?

  V tom případě se dopouštíte:
  • přestupku, kdy hrozí pokuta až do 5 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,
  • případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci
  • při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži jde o přestupek a hrozí pokuta 30 000 Kč
 • Kdy probíhá nahlášení obsazených lůžek správci místního poplatku z ubytovací kapacity?

  Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci celkový počet obsazených lůžek v uplynulém čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.
 • Mohou dát rodiče při narození dítěti dvě jména?

  Již při narození dítěte mohou rodiče dát dítěti dvě jména.
 • Může být příjmení dítěte ženského pohlaví zapsáno v mužském tvaru?

  Při zápisu narození dítěte lze na žádost rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru pokud je dítě cizincem, pokud má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, pokud je jeden z rodičů cizincem nebo pokud je jiné než české národnosti.
 • K jakému účelu lze složenou kauci použít?

  Kauce může být použita pouze na odstranění reklamy a úpravu místa do původního stavu po skončení nájmu, pokud tak neučiní nájemci, nebo uhrazení dluhu na nájemném.

 • Kam se mám obrátit, pokud bych se chtěl stát přísedícím u městského soudu?

  Agendu soudců přísedících pro Městský soud v Praze zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy.
 • Jaké doklady je třeba předložit, pokud se dítě narodilo mimo manželství?

  Toto je specifický případ, doporučujeme proto pro bližší informace kontaktovat příslušnou matriku.
 • Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

  Ano, na takovýchto rybnících lez lovit bez rybářského lístku. Samotný lov může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.
 • Konání veřejné sbírky nám bylo zamítnuto z důvodu neúplné žádosti, je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat?

  V případě, že krajský úřad rozhodne, že sbírku nelze konat, může proti tomuto rozhodnutí právnická osoba podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu, který rozhodnutí vydal. Odvolání nemá odkladný účinek.

  Kategorie: Povolení
 • Jaké děti jsou umisťovány do pěstounské péče?

  Do pěstounské péče jsou nejčastěji umisťovány především děti sociálně osiřelé, které potřebují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v náhradní rodině. Jedná se především o děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi, děti starší, sourozenecké skupiny nebo děti jiného etnika. Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich svěření do osvojení překážky právní, především nesouhlas rodičů.
  Kategorie: Rodina
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?

  Některé úřady MČ vyžadují úřední ověření podpisů. Před podáním žádosti proto doporučujeme si tuto skutečnost ověřit na příslušném úřadu MČ.

 • Jaké hrozí sankce, pokud neoprávněně chytám ryby?

  V tom případě se dopouštíte:přestupku, kdy hrozí pokuta až do výše 8 000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,případně trestného činu, kdy hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnotynebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.
 • Může rodič nahradit povinnou školní docházku vzděláváním dítěte doma?

  Individuální vzdělání (domácí vzdělávání) se řídí § 41 školského zákona a lze ho povolit pouze žákovi 1. až 5. ročníku základní školy.
  O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
  Zákonný zástupce musí uvést důvody k tomuto kroku a doložit, že je schopen prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka a dále předložit doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat.

  Kategorie: Školství
Strana 13 z 20První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10