Otázky a odpovědi

 • Pokud chci zrušit svoz odpadu, co pro to mám udělat?

  Kontaktovat příslušnou svozovou společnost, která v místě Vašeho bydliště zajišťuje svoz odpadu. Potřebné doklady či formuláře si stanoví příslušná svozová společnost dle svých požadavků a potřeb. Doporučuje se ale společnost kontaktovat písemně s dostatečným předstihem (nejméně 15 dnů).

 • Do jaké lhůty je nutné zažádat o občanský průkaz po dovršení 15 let?

  Nejpozději do 30 dnů ode dne 15. narozenin. Nesplněním této povinnosti se dopouštíte přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech, který je sankcionován pokutou až do výše 10 000 Kč.
 • Jak zajistit pečovatelskou službu, nebo jinou péči o seniory či zdravotně postiženého občana?

  Občané MČ Praha 10 mohou využít služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 10. Organizace poskytuje pečovatelskou službu na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem služby. Na pečovatelskou službu může navázat domácí zdravotní péče, eventuálně přechodný pobyt v domovech pro seniory.
 • Zrušil jsem živnost, mám nějakou povinnost vůči Živnostenskému úřadu?

  Ano, živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele. Živnost zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Byla-li také ukončena činnost v provozovně je podnikatel povinen oznámit na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
 • Co je objemný odpad, který lze odevzdat ve sběrném dvoře?

 • Co mohu obsluze vozu pro mobilní sběr nebezpečného odpadu odevzdat?

 • Je nutné žádost opatřit ověřeným podpisem jako je tomu u podání žádosti o souhlas se stavebními úpravami?

  V tomto případě se ověřený podpis na žádosti nevyžaduje.

 • Pokud potřebuji vědět specifické podrobnosti k dávkám pěstounské péče, kam se mohu obrátit?

  Veškeré informace k problematice dávek státní sociální podpory poskytují na zelené lince SSP: 800 189 810.
 • Můžu provozovat více živností?

  Počet provozovaných živností není omezen.
 • Jak se stanovuje výše nájemného za reklamní plochu?

  Výše nájemného vychází z rozměrů reklamní plochy a polohy místa, kde bude reklamní zařízení instalováno vůči komunikačním tahům.

 • Náleží příspěvek na pěstounskou péči na úhradu potřeb dítěti, které ke dni přiznání příspěvku dosáhlo zletilosti?

  Ano, pokud je dítě nezaopatřené a žije ve společné domácnosti s bývalým pěstounem. Příspěvek však náleží nejdéle do 26 let dítěte.
 • Co je "domácí zdravotní péče"?

  V rámci poskytování komplexních služeb může být pečovatelská služba doplněna
  o domácí zdravotní péči. Péče je poskytována na základě registrace MHMP a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Péče (aplikace inzulínu a ostatních injekcí, převazy a ošetření, rehabilitace apod.) je určena pro klienty všech věkových skupin.
  Pro bližší informace doporučujeme kontaktovate vedoucí sestru domácí zdravotní péče CSOP.
 • Z jakého důvodu musím do žádosti uvést telefonní kontakt?

  Uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) velmi zjednodušuje případnou korespondenci MČ Praha 10 s žadatelem.

 • Mohu zdarma odevzdat jakýkoli objemný odpad, když mám na území hl. m. Prahy trvalé bydliště?

  Zdarma můžete odevzdat veškerý objemný odpad s výjimkou pneumatik a stavební suti o objemu nad 1m3.

 • Stěhuji se z jedné části Prahy do jiné, mám povinnost toto hlásit na registru řidičů?

  Ne, při stěhování v rámci Prahy není nutné tuto změnu na registru hlásit.

 • Který lékař se vyjadřuje ke zdravotnímu stavu oprávněného důchodce?

  O zdravotním stavu oprávněného důchodce vydává potvrzení jeho ošetřující lékař.

 • Co je zahrnuto v odborném posouzení v rámci žádosti o osvojení dítěte? 

  Odborné posouzení zahrnuje také přípravu žadatelů, která se zaměřuje na specifická témata související s náhradní rodinnou péčí a schopnosti pečovat o přijaté dítě. Součástí odborného posouzení je také zjištění bezúhonnosti žadatelů a stejně důležité je znát názor vlastních dětí, pokud je žadatelé mají.
  Kategorie: Rodina
 • Má právo MČ Praha 10 zamítnout žádost s provedením některých úprav?

  Ano, úřad MČ může po prozkoumání žádosti vydání souhlasného stanoviska zamítnout, zejména pokud jsou plánované úpravy v rozporu s bytovou politikou MČ Praha 10 (jedná se např. o výrazné dispoziční změny bytu apod.).

 • Jaké jsou ve vydávání občanských průkazů další novinky?

  OP mohou mít děti mladší 15 let. Na tento průkaz pak může dítě cestovat po zemích EU, nebo se sním prokazovat v dopravních prostředcích.
  Nově lze také vydat OP lidem, kteří nemají trvalé bydliště v ČR.
 • Je možné žádat o odklad při zápisu dítěte do školy?

  Ano, o odklad povinné školní docházky je možné žádat přímo při zápisu dítěte do školy.

  Kategorie: Školství
Strana 14 z 20První   Předchozí   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10