Otázky a odpovědi

 • Jakým způsobem žadatel o povolení k provozování výherních hracích přístrojů prokazuje bezúhonnost?

  Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
  Kategorie: Povolení
 • Za jakých podmínek může čerpat peněžitou pomoc v mateřství otec dítěte?

  Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP). Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM. Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů, s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka kromě prvních 6 týdnů po porodu. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení). Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení.
 • Jsem studentem nebo absolventem odborné školy, kde je myslivost povinným předmětem. Mám při vydání loveckého lístku nějakou výhodu?

  Pro žáky těchto škol se vydává lovecký lístek na školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na této škole. Dále můžete jako doklad o složení zkoušky z myslivosti použít doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, kde byla myslivost povinným předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysokých školách.
 • Lze ve sběrnách nebezpečného odpadu odevzdat také nepoužité léky nebo nefunkční teploměry?

  Ano, nevyužité léčivo nebo vyřazené teploměry se považují za nebezpečný odpad a je tedy možné je na místech k tomu určených odevzdat.

 • Jak je to s rodičovským příspěvkem v roce 2012 při péči o zdravotně postižené dítě?

  Nárok na rodičovský příspěvek, který se poskytoval podle dosavadních předpisů při péči o zdravotně postižené dítě, které bylo k 1.1.2012 mladší 3 let, se nadále poskytuje ve výši 7 600 Kč měsíčně do 3 let věku dítěte, pokud toto dítě nemá nárokna příspěvek na péči. Má-li nárok na příspěvek na péči, musí rodič do 31.12.2012 zvolit jednu z těchto dávek a druhá se odejme.
  Zároveň se stanoví, že všechny děti starší 1 roku, které zakládají nárok na rodičovský příspěvek z titulu svého zdravotního postižení, se nejdéle do 31.12.2012 považují za osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni I nebo II a mají nárok na příspěvek na péči.
 • V jakých případech se nehradí místní poplatek za užívání veřejného prostranství?

  Od platby místního poplatku jsou osvobozeny případy vymezené v § 6 obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy (např. v případě umístění objektů a zařízení vybudovaných podle smlouvy, v níž se hl. m. Praha zavázala, že tyto objekty a zařízení nebudou zatěžovány místními poplatky, u staveb hrazených z rozpočtu hl. m. Prahy, u staveb, jejichž realizací jsou udržovány, opravovány, rekonstruovány nebo nově budovány stavby dráhy – metro, tram, příměstská nebo městská doprava apod.).
 • Chceme církevní sňatek, je třeba potřebné osvědčení obstarat předem?

  Ano, pokud má být uzavírán církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
  Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a od jehož vydání neuplynuly více než 3 měsíce. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
  Kategorie: Rodina
 • Musí se o rodný list žádat?

  Nemusí. Rodný list je automaticky vydán matričním úřadem po obdržení podkladů od zdravotnického zařízení, ve kterém se dítě narodilo.

 • Může být přísedící obvodního soudu odvolán ze své funkce?

  Ano, přísedící může být odvolán zastupitelstvem v případě, že závažným způsobem porušil povinnosti přísedícího, přestal splňovat požadavky § 60 zákona o soudech a soudcích (způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, atd.), nebo mu zdravotní stav nedovoluje řádně vykonávat funkci přísedícího.
 • Kam se mám obrátit pro vydání, výměnu atd., pokud mám trvalé bydliště v Praze – východ nebo v Praze-západ?

  Kontaktní informace naleznete na webových stránkách pro Prahu-západ a Prahu-východ.

 • Pokud se rozhodnu přerušit živnost, je nutné to hlásit na úřad?

  Oznámení o přerušení živnosti vůči živnostenskému úřadu není povinné.
 • Z jakého důvodu se skládá k žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů v bance jistina ve výši 2 000 000 Kč?

  Jistinu žadatel o povolení provozování výherního hracího přístroje skládá k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím.
  Kategorie: Povolení
 • Pokud ke stížnosti mám nějaký dokument, který prokazuje skutečnosti ve stížnosti uvedené, mohu je doložit?

  Ano, přímo se to doporučuje. Při podání stížnosti je vhodné takovéto dokumenty doložit v kopii.
 • Kdy se stává průkaz mimořádných výhod neplatným?

  Po skončení doby platnosti, ohlášením ztráty/odcizení, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo rozhodnutím příslušného orgánu (kvůli neoprávněně provedeným změnám, nesprávným údajům atp.)
 • Může být k plnění školní docházky přijato dítě, které ještě nedosáhlo věku 6 let?

  Ano, za určitých okolností je možné, aby bylo přijato dítě mladší 6 let za předpokladu, že dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku a je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  Kategorie: Školství
 • Je nutné k žádosti o zvláštní užívání komunikace dokládat plánek se zakreslením?

  Ano, situační plánek slouží k upřesnění umístění povoleného záboru na místní komunikaci.
  Kategorie: Žádosti
 • Pokud mám rybářský lístek, opravňuje mě to k lovení v jakémkoli rybářském revíru?

  Ne, rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky, kterou vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.
 • Jak se postupuje v případě, že dítě nastoupí do 1. ročníku ZŠ, ale v průběhu školního roku se projeví, že k tomu ještě není z nějakého důvodu způsobilé?

  V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok (viz § 37 zákona č. 561/204 Sb., "školský zákon", ve znění pozdějších předpisů).
  To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

  Kategorie: Školství
 • Jaké základní znalosti musím mít k prvnímu získání rybářského lístku?

  Základní znalosti z poznání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, způsobů lovu ryb, o rybářském hospodaření v rybářských revírech, zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, doložené osvědčením vydaným Českým rybářským svazem (Územní svazy a jejich místní organizace). Uvedenou kvalifikaci splňuje rybářský hospodář, zástupce rybářského hospodáře, rybářská stráž nebo osoba, která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře či stráž.
 • V zaměstnání jsem z důvodu těhotenství byla převedena na jinou práci, která byla méně finančně ohodnocena. Z jakého platu mi bude vypočítán vyměřovací základ? 

  Pokud jste byla před porodem převedena na jinou práci z důvodu těhotenství, zjistí se denní vyměřovací základ z rozhodného období ke dni převedení, pokud je to výhodnější.
Strana 12 z 20První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10