Otázky a odpovědi

 • Kde získám osvědčení o kvalifikaci k vydání prvního rybářského lístku?

  Aktuální seznam poskytovatelů pověření k provedení zkoušek na vydání prvního rybářského lístku je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR.
 • Jaké hrozí sankce, pokud provedu v bytě stavební úpravy bez vědomí úřadu?

  V případě, že nájemce provede v bytě stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele, je pronajímatel, tedy městská část Praha 10, oprávněn požadovat odstranění těchto úprav, v krajním případě je možno přikročit až k výpovědi z nájmu. Pokud provedené stavební úpravy podléhají povolení stavebního úřadu, stavební úřad může udělit nájemci pokutu.

 • Co do velkoobjemového kontejneru nepatří?

  Do VOKu v žádném případě nepatří lednice, počítače, monitory, a jiná elektronika, zářivky, výbojky, autobaterie, veškeré nebezpečné odpady, ale také stavební odpady a bioodpad (mimo k tomu vyčleněných kontejnerů).

 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?

  Ano. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Pro další informace je vhodné obrátit se na referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Co se stane, když budu vyzván k doplnění údajů k podané stížnosti a neučiním tak?

  Po 30 dnech od doručení výzvy může být (zpravidla je) stížnost odložena, neboť nedoložení potřebných informací brání jejímu vyřízení.
 • Je povolen vjezd vozidlům do areálu sběrného dvora?

  Ano, pokud vozidlo dosahuje max. hmotnosti 3,5 t.

 • Může návrh na dodatečný odklad podat pouze ředitel školy bez vědomí rodičů dítěte?

  Ne, ředitel školy musí mít s dodatečným odkladem školní docházky souhlas zákonných zástupců dítěte.

  Kategorie: Školství
 • Je pro podání žádosti o navrácení peněz za stavební úpravy důležitá forma vydání souhlasu se stavebními úpravami?

  Forma vydání souhlasu se stavebními úpravami není podstatná. Úřadu MČ Praha 10 může postačit i odkaz na příslušný souhlas (číslo dokumentu atd.), na jehož základě si předmětný souhlas dohledá.

 • Je možno oprávnění vyplývající z držení průkazu pro osoby s postižením využít v jakémkoli vozidle?

  Ano. Pokud bude v automobile přítomna osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o navrácení vynaložených finančních prostředků na schválené stavební úpravy při ukončení nájmu?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady jako nájemce žádající o navrácení finančních prostředků za schválené stavební úpravy v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Jaké údaje už v občanském průkazu nemohou nebo nesmějí být?

  Není povinné uvádění rodinného stavu. Není možné mít zapsané údaje o dětech, dále se neuvádí rodné příjmení, informace o zákazu pobytu, nebo o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům.
 • Musí petice obsahovat text petice?

  Nemusí. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
  Kategorie: Žádosti
 • Je možné se proti negativnímu rozhodnutí ve věci osvojení dítěte odvolat?

  Žadatelé mají právo se proti rozhodnutí odvolat prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, případně je možné odvolat se k Ministerstvu práce a sociálních věcí.
  Kategorie: Rodina
 • Za jak dlouho od podání žádosti o zprostředkování pěstounské péče se dozvíme, zda jsme byli zařazeni do evidence?

  Příslušný úřad rozhodne max. do 3 měsíců o zařazení do evidence pěstounů.
  Kategorie: Rodina
 • Jakým dnem je osvědčení zrušeno?

  Provozování zemědělské výroby se považuje za ukončené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.

 • Přestěhovali jsme se do rodinného domu, který máme v osobním vlastnictví. Kdy si máme smluvně sjednat svoz odpadu?

  Svoz odpadu se doporučuje sjednat si neprodleně, aby byl svoz zajištěn co nejdříve.

 • Za jak dlouho od podání žádosti o zprostředkování osvojení se dozvíme, zda jsme byli zařazeni do evidence?

  Zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli je záležitost 6 – 8 měsíců. Žadatelé musí podstoupit psychologické vyšetření a posudkový lékař provede posouzení jejich zdravotního stavu.
  Kategorie: Rodina
 • Jakým dnem je zrušeno živnostenské oprávnění?

  Živnostenské oprávnění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.
 • Co lze odložit do velkoobjemového kontejneru?

  Do VOKu lze odložit: starý nábytek, koberce a linolea sportovní náčiní (snowboardy, kola, lyže apod.) sanitární keramika (wc, vany, umyvadla) zrcadla.

 • K jakému datu mohu přerušit podnikání v zemědělství?

  Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.

Strana 15 z 20První   Předchozí   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10