Životní situace

Úvod » Majetek » Detaily Životní situace
  
Okruh Majetek
Kategorie Majetek
Název životní situace Pronájem pozemků ve správě MČ Praha 10
Základní informace

 

Pozemky svěřené do správy městské části Praha 10 jsou pronajímány:
1. na základě nabídkového řízení
 • pozemky jsou pronajímány na dobu delší než 30 kalendářních dnů
 • nabídka pozemku musí být zveřejněna na úřední desce MČ (a na internetových stránkách) po dobu minimálně 15 dní
 • přihlášku do nabídkového řízení je třeba podat písemně v uzavřené a neporušené obálce

2. bez nabídkového řízení

 • pozemky jsou pronajímány na dobu kratší než 30 kalendářních dnů
 • nejsou užívány za účelem podnikání nájemce
 • pozemky užívané za účelem:
  • umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn včetně zařízení staveniště, umístění skládky materiálů, umístění zařízení pro potřeby tvorby filmových a televizních děl apod.
 • pozemky o které není zájem ani po opakované nabídce

 

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení

Podání písemné žádosti na příslušné pracoviště.

Kde lze řešit

 

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní, odd. nájemních vztahů – referát pozemků
Vršovická 68
101 38 Praha 10
 
Pověřená osoba: 
Ing. Libor Kadlec, vedoucí referátu pozemků
kancelář: budova „A“, patro III., místnost č. 315
Tel.: 267 093 422
 
Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00

 

Doklady

Fyzická/právnická osoba

Účel využití pozemku:

1.    Již postavená garáž:

 • formulář Žádost o nájem pozemku

  • podpis ve formuláři musí být úředně ověřen

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) - originál

 • katastrální mapa se zákresem požadovaného pozemku, či s požadované části s vyznačením okolních ulic

 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci – úředně ověřená kopie

 • kupní smlouva nebo doklad o nabytí (dar, dědictví)

2.    Zájmová zahrádkářská činnost

 • formulář Žádost o nájem pozemku

  • podpis ve formuláři musí být úředně ověřen

 • katastrální mapa se zákresem požadovaného pozemku, či s požadované části s vyznačením okolních ulic

Pozemky za tímto účelem se pronajímají pouze formou nabídkového řízení, je nutno sledovat úřední desku, kde je nabídka zveřejněna

 

 3.    Ostatní účely

 • formulář Žádost o nájem pozemku

  • podpis ve formuláři musí být úředně ověřen

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) - originál

 • katastrální mapa se zákresem požadovaného pozemku, či s požadované části s vyznačením okolních ulic

 • originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění (ne starší 3 měsíců)/originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

 • případně další doklady dle požadavku pronajímatele

 • v případě zastoupení

  • originál plné moci k zastupování žadatele

Žádost je možné podat i volnou formou, která musí obsahovat:

Fyzická osoba:

 • jméno, příjmení

 • datum narození

 • adresa a kontaktní údaje

 • identifikace a účel využití pozemku

Právnická osoba:

 • obchodní jméno

 • adresa a kontaktní údaje

 • identifikace a účel využití pozemku

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • žadatel je informován neprodleně po schválení pronájmu Radou městské části Praha 10

 •  
 •  
 •  
 •  
Nejčastější otázky
 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?
 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?
 • Kde získám katastrální mapu?
 • Kdo rozhoduje o pronájmu pozemku?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10