Potřebuji řešit

Úvod » Majetek » Detaily Životní situace
  
Okruh Majetek
Kategorie Majetek
Název životní situace Možnost využití pozemku podle územního plánu
Základní informace

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy je základní územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy. Stanovuje zejména urbanistickou koncepci, základní zásady organizace území a postup při jeho využití, podmínky využití ploch a regulativy prostorového uspořádání území hl. m. Prahy či veřejně prospěšné stavby.

Využití pozemku se řídí územním plánem. Konkrétní regulativ územního plánu pak v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulativ plochy pak dále stanovuje podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

Na internetových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) je možné zobrazit grafickou část Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Nejčastější situace jsou:

  • investor má pozemek a hledá pro něj nejvýhodnější využití
  • investor má kapitál a představu jak ho zhodnotit formou investice do nemovitosti a hledá pro svůj záměr správný pozemek

Informace o přípravě nového územního plánu hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu, který by měl nabýt účinnosti v roce 2023, jsou téže k dispozici na stránkách IPRu.

Kdo je oprávněn jednat
  • fyzická osoba
  • právnická osoba
Způsob řešení

Vždy je třeba začít u Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (územního plánu). Je nutné se zorientovat, co je závazná a směrná část územního plánu a jaké jsou možnosti omezení vyplývající z územního plánu pro zamýšlené využití pozemku. K tomu je třeba identifikovat konkrétní pozemek ve výkresové části územního plánu a především na konkrétních případech zjistit, jaké možnosti se v území nabízejí a co z vašich představ umožňují stanovené prvky regulace území na pozemku uskutečnit.
Pro získání informací doporučujeme navštívit Kancelář hlavního architekta, kde se vám budou věnovat kvalifikovaní pracovníci. Odbor je vybaven potřebnou dokumentací a informacemi.
 
Pozn.: Vzhledem ke složitosti problému doporučujeme občanům, kteří nejsou zběhlí s prací na počítači, obrátit se na pracovníky Kancelář hlavního architekta. Tento typ informací o pozemcích nelze sdělovat po telefonu, neboť případná chyba z přeslechnutí může mít pro občana nevratné následky.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 → Odbor Kancelář hlavního architekta →

 

Návštěvní hodiny
Mimo úřední dny vždy po telefonické či e-mailové domluvě.

Doklady Fyzická/právnická osoba

  • doklady ani formuláře nejsou stanoveny
Poplatky a lhůty

Poplatky

  • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty

  • lhůty nejsou stanoveny
Nejčastější otázky
  • K této životní situaci nejsou uvedeny žádné otázky a odpovědi.

    S otázkami se prosím obraťte na osoby či instituce uvedené v bodu „Kde lze řešit“.

Podobné situace předchozí -
Související situace

Pronájem pozemků ve správě MČ Praha 10