Potřebuji řešit

Úvod » Obřady, slavnostní akty » Obřady » Detaily Životní situace
  
Okruh Obřady, slavnostní akty
Kategorie Obřady
Název životní situace Uzavření manželství
Základní informace
Uzavřít manželství na území ČR lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Kdo je oprávněn jednat

snoubenci

Způsob řešení

Snoubenci si nejprve předběžně vyberou termín a místo k uzavření sňatku a poté se obrátí na matriční úřad správního obvodu, do kterého vybraná lokalita spadá.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba: 
Petra Šetková
Klára Procházková
Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady

Snoubenci

 • vyplněný formulář „Dotazník k uzavření manželství
  •  k dispozici na příslušném oddělení
 • rodný list
 • občanský průkaz nebo pas (tyto doklady nahrazují „doklad o státním občanství“ a „výpis z informačního systému evidence obyvatel“)
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům

Cizinec

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu zavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, ne starší 7 pracovních dnů (netýká se cizinců ze států EU či jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • prvopis oddacího listu - zdarma
 • stejnopis oddacího listu - 100 Kč (při písemném podání o stejnopis oddacího listu musí být podpis žadatele úředně ověřen)
 • vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • nemá-li jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR - 2 000 Kč
 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky oba snoubenci - 3 000 Kč

V ostatních případech nejsou správní poplatky stanoveny.

Lhůty:

 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace