Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Zvláštní matrika » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Zvláštní matrika
Název životní situace Zápis narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí v cizině
Základní informace

Matriční událost (narození, uzavření manželství či registrovaného partnerství, úmrtí) státního občana ČR, ke které došlo v zahraničí, zapisuje do matriční knihy Úřad městské části Brno – střed (dále jen „zvláštní matrika“). Tento úřad následně vystaví oprávněné osobě matriční doklad (rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list).

Kdo je oprávněn jednat
 • Osoba, které se zápis týká
 • Rodiče nezletilého dítěte
 • Pozůstalý v případě zemřelé osoby
 • Zmocněnec
Způsob řešení

Podáním žádosti u kteréhokoliv matričního úřadu v ČR, zastupitelského úřadu v zahraničí, případně přímo u zvláštní matriky. Příslušný úřad vyplní se žadatelem formulář žádosti, a spolu s podklady pro zápis zašle zvláštní matrice.
Žádost o zápis úmrtí
Žádost o zápis narození
Žádost o zápis uzavření manželství

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10, Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy

Doklady
 • Cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, jež má být zapsána do zvláštní matriky (tj. cizozemský rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list). Tento doklad musí být opatřen náležitým ověřením a úředním překladem do českého jazyka. Tento doklad se již ze zvláštní matriky nevrací.
 • Doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká (platný občanský průkaz či cestovní pas, listina o nabytí státního občanství či osvědčení o státním občanství ne starší 1 roku).
 • Další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností (např. oddací list rodičů, jde-li o zápis narození dítěte, doklad o rozvodu předchozího manželství, rodné listy snoubenců, jde-li o zápis uzavření manželství). 
 • Poplatky a lhůty

  Poplatky: 

  Zápis do zvláštní matriky není zpoplatněn správním poplatkem.

  Lhůty: 

  • ÚMČ Praha 10 odešle žádost co nejdříve, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů zvláštní matrice.
  • Za lhůty k provedení zápisu u zvláštní matriky již ÚMČ Praha 10 nijak neodpovídá.
  Nejčastější otázky
  • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?

   Obraťte se telefonicky či prostřednictvím e-mailu na pověřenou osobu, která poskytne informace o způsobu ověření dokladů konkrétního státu.

  Podobné situace -
  Související situace

  Vydání osvědčení o státním občanství