Potřebuji řešit

Úvod » Majetek » Detaily Životní situace
  
Okruh Majetek
Kategorie Majetek
Název životní situace Pronájem pozemků ve správě MČ Praha 10
Základní informace

Pozemky svěřené do správy městské části Praha 10 jsou pronajímány:

1. na základě nabídkového řízení
 • pozemky jsou pronajímány na dobu delší než 30 kalendářních dnů
 • nabídka pozemku musí být zveřejněna na úřední desce MČ (a na internetových stránkách) po dobu minimálně 15 dní
 • přihlášku do nabídkového řízení je třeba podat písemně v uzavřené a neporušené obálce

2. bez nabídkového řízení

 • pozemky jsou pronajímány na dobu kratší než 30 kalendářních dnů
 • nejsou užívány za účelem podnikání nájemce
 • pozemky užívané za účelem:
  • umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn včetně zařízení staveniště, umístění skládky materiálů, umístění zařízení pro potřeby tvorby filmových a televizních děl apod.
 • pozemky o které není zájem ani po opakované nabídce

 

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení

Podání písemné žádosti na příslušné pracoviště.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní, oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace – referát pozemků —>

Pověřená osoba:
Ing. Libor Kadlec, vedoucí referátu pozeků

 

Doklady Fyzická/právnická osoba

Účel využití pozemku:

1. Již postavená garáž:

 • formulář „Žádost o nájem pozemku
 • podpis ve formuláři musí být úředně ověřen
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) – originál
 • katastrální mapa se zákresem požadovaného pozemku, či s požadované části s vyznačením okolních ulic
 • kolaudační rozhodnutí s vyznačením právní moci – úředně ověřená kopie
 • kupní smlouva nebo doklad o nabytí (dar, dědictví)

 

2. Zájmová zahrádkářská činnost

 • formulář „Žádost o nájem pozemku

  • podpis ve formuláři musí být úředně ověřen
 • katastrální mapa se zákresem požadovaného pozemku, či s požadované části s vyznačením okolních ulic

Pozemky za tímto účelem se pronajímají pouze formou nabídkového řízení, je nutno sledovat úřední desku, kde je nabídka zveřejněna

 

3. Ostatní účely

 • formulář „Žádost o nájem pozemku
 • podpis ve formuláři musí být úředně ověřen
 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) - originál
 • katastrální mapa se zákresem požadovaného pozemku, či s požadované části s vyznačením okolních ulic
 • originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského oprávnění (ne starší 3 měsíců)/originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)
 • případně další doklady dle požadavku pronajímatele
 • v případě zastoupení originál plné moci k zastupování žadatele
 •  

Žádost je možné podat i volnou formou, která musí obsahovat:

Fyzická osoba:

 • jméno, příjmení
 • datum narození
 • adresa a kontaktní údaje
 • identifikace a účel využití pozemku

Právnická osoba:

 • obchodní jméno
 • adresa a kontaktní údaje
 • identifikace a účel využití pozemku
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • žadatel je informován neprodleně po schválení pronájmu Radou městské části Praha 10
Nejčastější otázky
 • Je přesně stanoveno využití pronajímaného pozemku?

  Ano. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.

  Pro další informace je vhodné obrátit se na referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Pokud bychom měli zájem o rozdělení pozemku, jak postupovat?

  Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je možno vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich, pokud to podmínky pro dělení nebo scelování umožňují.
  Nejprve je vždy vhodné kontaktovat referenty stavebního úřadu MČ Praha 10.

 • Kde získám katastrální mapu?
  Katastrální mapu vydává Katastrální úřad Praha.
 • Kdo rozhoduje o pronájmu pozemku?
  Veškeré pronájmy podléhají schvalování Radě MČ.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace