Úvod » Rodina » Sňatek » Detaily Životní situace
  
Okruh Rodina
Kategorie Sňatek
Název životní situace Uzavření manželství
Základní informace
Uzavřít manželství na území ČR lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Kdo je oprávněn jednat

snoubenci

Způsob řešení

Snoubenci si nejprve předběžně vyberou termín a místo k uzavření sňatku a poté se obrátí na matriční úřad správního obvodu, do kterého vybraná lokalita spadá.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba: Renáta Nováková
Tel.: 267 093 648
E-mail: RenataN@praha10.cz
Kancelář C114

Úřední hodiny:

 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00
Doklady

Snoubenci

 • vyplněný formulář "Dotazník k uzavření manželství"
  •  k dispozici na příslušném oddělení
 • rodný list
 • očanský průkaz nebo pas (tyto doklady nahrazují "doklad o státním občanství" a "výpis z informačního systému evidence obyvatel")
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
  • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům

Cizinec

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu zavření manželství starší 6 měsíců
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR (netýká se cizinců ze států EU či jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru)
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • prvopis oddacího listu - zdarma
 • stejnopis oddacího listu - 100 Kč (při písemném podání o stejnopis oddacího listu musí být podpis žadatele úředně ověřen)
 • vydání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
 • nemá-li jeden ze snoubenců trvalý pobyt na území ČR - 2 000 Kč
 • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky oba snoubenci - 3 000 Kč

V ostatních případech nejsou správní poplatky stanoveny.

Lhůty:

 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny
Nejčastější otázky
 • Snoubenec špatně rozumí česky, musím obstarat k uzavření manželství překladatele?
  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, (popř. je snoubenec neslyšící nebo němý), je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
  Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
 • Lze u Úřadu v Praze 10 uzavřít registrované partnerství?
  Registrované partnerství se v Praze uzavírá u Úřadu městské části Praha 1, odbor matrik - Vodičkova 18.
 • Kde se nachází obřadní síň v Praze 10?

  Vršovický zámeček, Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice

 • Jaké doklady jsou třeba předložit k uzavření manželství?
  Snoubenci předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (obdrží v oddělení matrik nebo v informační kanceláři), platné občanské průkazy, rodné listy, příp. rozsudky o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, manželky.
 • Chceme církevní sňatek, je třeba potřebné osvědčení obstarat předem?
  Ano, pokud má být uzavírán církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
  Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a od jehož vydání neuplynuly více než 3 měsíce. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.
Podobné situace -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10