Hlášení adresy pro doručování

Občan může požádat, aby v evidenci obyvatel byl veden údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky, a to písemnou formou na vyplněném formuláři „Hlášení adresy pro doručování“, který je k dispozici přímo na ohlašovně nebo je volně ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.mvcr.cz/soubor/hlaseni-adresy-dorucovani-pdf.aspx. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny, kdy prokáže svou totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním pasem. Pokud má žádost formu datové zprávy, je nezbytné, aby byla podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo dodána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.  Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven správní poplatek.

 

 

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10