Životní situace

Úvod » Majetek » Detaily Životní situace
  
Okruh Majetek
Kategorie Majetek
Název životní situace Pronájem reklamní plochy na nemovitostech svěřených do správy MČ Praha 10
Základní informace

Nájemce nemovitosti svěřené do správy MČ Praha 10, který má zájem pronajmout si plochu za reklamním účelem, je povinen o tomto záměru informovat MČ Praha 10 a žádat tak o povolení s umístěním reklamního zařízení.

Reklama je jakákoliv forma sdělení reklamního charakteru (s obsahem názvu provozovny, kontaktními údaji, sídlem inzerenta apod. ) umístěna na pevném podkladě (samonosné zařízení nebo s využitím prvků mobiliáře). Reklamním zařízením se míní např. billboard, reklamní panel, navaděč, plachty, světelná reklama, označení provozovny apod.

Každé reklamní zařízení musí být označené identifikačním štítkem majitele.

Nájemce je povinen složit jednorázově kauci ve výši 1/12 smluveného ročního nájemného, min. však ve výši:

 • 3 000 Kč při reklamní ploše do 3,00 m2

 • 5 000 Kč při ploše nad 3,00 m2
 •  
 •  
 •  

Částka musí být připsána na účet pronajímatele nejpozději den účinnosti nájemní smlouvy.

Pronájem plochy pro umístění reklamy je možný na:

 • dobu určitou

 • dobu neurčitou
Kdo je oprávněn jednat

 

 • oprávněný nájemce nemovitosti svěřené do správy MČ Praha 10
  • právnická osoba

 

Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušný odbor MČ Praha 10.

 
Před podáním žádosti je vhodné seznámit se s Pravidly pronájmu ploch pro umístění reklamních zařízení, k dispozici na webových stránkách MČ Praha 10.

 

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní, odd. nájemních vztahů - referát stavebních úprav
 
Vršovická 68
101 38 Praha 10
 
Pověřená osoba: Anna Petríková, kancelář A318
Tel.: 267 093 237
E-mail: AnnaP@praha10.cz
 
Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00

 

Doklady

 

Žadatel (oprávněný nájemce):
 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o umístění reklamního zařízení, označení provozovny
 • smlouva o pronájmu nemovitosti od MČ Praha 10
 • výpis z obchodního rejstříku
 • 3x fotodokumentace stávajícího stavu
 • 3x zakreslení požadovaného stavu do fotodokumentace
 • 3x projektová dokumentace k požadovaným stavebním úpravám
  • např. formou náčrtu, animace
  • nutné uvést rozměry reklamního zařízení
 • případně další dokumenty, které může úřad MČ Praha 10 vyžadovat dle řešeného případu

 

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky pro podání žádosti nejsou stanoveny
 • poplatky za pronájem plochy - individuální
  • výše poplatku dle velikosti plochy je uvedena v Pravidlech pronájmu ploch pro umístění reklamních zařízení

 

Nejčastější otázky
 • Hrozí nějaký postih, pokud bude reklama umístěna bez povolení?
 • K jakému účelu lze složenou kauci použít?
 • Doslechl jsem se, že označení provozovny je bez poplatku za pronájem plochy, je to pravda?
 • Jak se stanovuje výše nájemného za reklamní plochu?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10