Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - stavební zábory a výkopy
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umisťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, stavebních zařízení, provádění stavebních a výkopových prací, umisťování inženýrských sítí, havárie na sítích apod.). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát komunikací
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pro k. ú. Strašnice, Malešice
Pověřená osoba: Ing. Radim Skála

Pro k. ú. Vinohrady, Vršovice sever
Pověřená osoba: Ing. Petr Janata

Pro k. ú. Záběhlice, Michle, Vršovice jih
Pověřená osoba: Mgr. Jan Hloušek

Pro území MČ Praha 10 – havarijní výkopy a výkopy v chodnících
Pověřená osoba: A. Jordánová, Mgr. Jan Hloušek

Hlášení havárií:
Pověřená osoba: A. Jordánová, Mgr. Jan Hloušek

Úřední hodiny

Doklady Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
 • doklad totožnosti
 • 3× situační plánek
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • vyjádření Policie ČR, www.policie.cz
  • v případě, kdy dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • vyřizuje referent až po podání žádosti
 • stavební povolení nebo stavební ohlášení
  • v případě, že je vydáváno
 • vyjádření DP hl. m. Prahy, a.s., nebo odboru pozemních komunikací a drah – odd. drážního správního úřadu, www.praha.eu
  • v případě záboru zasahujícího do tramvajového tělesa či zastávek MHD
 • neověřená plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • 3x situační plánek
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • vyjádření Policie ČR, www.policie.cz
  • v případě, kdy dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
  • vyřizuje referent až po podání žádosti
 • stavební povolení nebo stavební ohlášení
  • v případě, že je vydáváno
 • vyjádření DP hl. m. Prahy, a.s., nebo odboru pozemních komunikací a drah – odd. drážního správního úřadu, www.praha.eu
  • v případě záboru zasahujícího do tramvajového tělesa či zastávek MHD
 • neověřená plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Hrozí mi nějaká pokuta/sankce za provedení záboru bez povolení?

  Ano, výše pokuty může být až 500 000 Kč. 

Podobné situace předchozí - následující
Související situace