Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Úmrtní list » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Úmrtní list
Název životní situace Ztráta/odcizení úmrtního listu (duplikát úmrtního listu)
Základní informace
Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí občana. Obsahuje zpravidla jméno a příjmení zemřelého, datum narození, místo a datum úmrtí, trvalý pobyt a informace o manželce/manželovi.
 
Při ztrátě úmrtního listu je možné požádat o vydání jeho stejnopisu.
Kdo je oprávněn jednat
 • Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci).
 • Státní orgán pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
 • Statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.
 • Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány ČR nebo před orgány územních samosprávných celků.
 • Osoba, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
 • Dále matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti u příslušného matričního úřadu a zaplacení správního poplatku. Žadatel musí prokázat oprávněnost zájmu, předložit průkaz totožnosti a vyplnit žádost o vydání příslušného stejnopisu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy  
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.
Doklady
 • doklad totožnosti
 • doklad, kterým se prokáže oprávněnost zájmu (rodný či oddací list, doklad prokazující právní zájem apod.)
 • v případě zastoupení je třeba doložit ověřenou plnou moc
 • Poplatky a lhůty
  Poplatky:
  • vydání stejnopisu matričního dokladu 300
  • připojení vícejazyčného formuláře k matričnímu dokladu – 100 Kč
  Lhůty:
  • 30 dnů
  Nejčastější otázky
  • Když ztratím rodný/úmrtní list, kolik stojí vydání nového?

   Za každý další stejnopis se platí 300 Kč.

  Podobné situace předchozí -
  Související situace

  Vydání úmrtního listu