Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Úmrtní list » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Úmrtní list
Název životní situace Vydání úmrtního listu
Základní informace
Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí občana.
Obsahuje zpravidla jméno a příjmení zemřelého, datum narození, místo a datum úmrtí, trvalý pobyt a informace o manželce/manželovi.
Kdo je oprávněn jednat
 • Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci).
 • Státní orgán pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
 • Statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.
 • Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány ČR nebo před orgány územních samosprávných celků.
 • Osoba, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
 • Dále matriční úřad vydá úmrtní list osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

 

Způsob řešení
Při úmrtí se oprávněná osoba obrátí na pohřební službu. Zde prokáže svoji totožnost, předloží občanský průkaz zemřelého a jeho rodný, popřípadě oddací list a rodné číslo pozůstalého manžela/manželky. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice.
 

Pokud matrika obdrží veškeré potřebné podklady od pohřební služby (popř. lékaře či zdravotnického zařízení), zašle úmrtní list do vlastních rukou oprávněné osobě.

V případě, že si pozůstalý vyzvedává úmrtní list osobně, je nutné doložit:

 • doklad totožnosti
 • prokázat oprávněnost vydání matričního dokladu
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy  
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.
Doklady

Doklady, které se předávají pohřební službě:

 • průkaz totožnosti zemřelého
 • rodný list - v případě, že se jedná o dítě do 15 let, které nemělo občanský průkaz
 • oddací list - pokud zemřelá osoba má žijícího manžela a nemá ho zapsaného v občanském průkazu a rodné číslo tohoto manžela
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • vydaní prvopisu matričního dokladu – zdarma
 • stejnopis úmrtního listu - 300 Kč
 • připojení vícejazyčného formuláře k matričnímu dokladu – 100 Kč

Lhůty:

 • úmrtní list je vydán do 30 dnů od obdržení „listu o prohlídce zemřelého“ od lékaře či zdravotnického zařízení (ve složitějších případech až 60 dnů)
Nejčastější otázky
 • Zemřel mi manžel, o jeho úmrtní list mám požádat na matrice?
  Matriční úřad Vám úmrtní list vydá, ale s žádostí se obraťte na pohřební službu, ta potom podklady předá na matriku.
 • Kde mám uplatnit nárok na důchod - vdovský/vdovecký, sirotčí?
  Nárok na důchod je třeba uplatňovat na pobočkách Pražské správy sociálního zabezpečení.
 • Co je třeba udělat, když občan ČR zemře v zahraničí?
  Je třeba, aby oprávněná osoba zažádala o zápis do knihy úmrtí Zvláštní matriky v Brně. O tento zápis je možné zažádat na jakémkoliv matričním úřadě v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
Podobné situace - následující
Související situace

Ztráta/odcizení úmrtního listu