Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Úmrtní list » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Úmrtní list
Název životní situace Ztráta/odcizení úmrtního listu
Základní informace
Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí občana. Obsahuje zpravidla jméno a příjmení zemřelého, datum narození, místo a datum úmrtí, trvalý pobyt a informace o manželce/manželovi.
 
Při ztrátě úmrtního listu je možné požádat o vydání jeho stejnopisu.
Kdo je oprávněn jednat
 • manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgán pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • dále matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti u příslušného matričního úřadu a zaplacení správního poplatku. Žadatel musí prokázat oprávněnost zájmu, předložit průkaz totožnosti a vyplnit žádost o vydání příslušného stejnopisu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy  
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.
Doklady

Členové rodiny/Fyzická osoba:

 • doklad totožnosti
 • doklad, kterým se prokáže oprávněnost zájmu (rodný či oddací list)
 • v případě zastoupení je třeba doložit ověřenou plnou moc
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 
 • vydání stejnopisu matričního dokladu 100
Lhůty:
 
 • stejnopis je vydán ve lhůtě do 30 dnů
Nejčastější otázky
 • Když ztratím rodný/úmrtní list, kolik stojí vydání nového?
  Za každý další stejnopis se platí 100 Kč.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Vydání úmrtního listu