Úvod » Doklady, matrika » Cestovní pas » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Cestovní pas
Název životní situace Vydání pasu
Základní informace

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy jsou v České republice od 1. září 2006 vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen cestovní pasy s biometrickými údaji). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a od 1. dubna 2009 i údaj o otiscích prstů rukou. Otisky prstů rukou se pořizují občanům starším 12 let.

Cestovní pasy se vydávají s platností do všech států světa s dobou platnosti na 5 let pro občany mladší 15 let a s dobou platnosti na 10 let pro občany starší 15 let.

Cestovní pasy se vydávají ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, vydá se cestovní pas ve lhůtě 120 dnů. Občan má možnost požádat za vyšší správní poplatek o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů. 

K cestám do členských států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. Ministerstvo vnitra ČR ale nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Pozn.: od 1. ledna 2012 je zrušena možnost zápisu akademických titulů, stavovských označení a vědeckých hodností do cestovního pasu.

Kdo je oprávněn jednat
 • Žádost o vydání cestovního pasu může podat občan starší patnácti let. Občan ve věku od 15 do 18 let musí k žádosti o vydání cestovního pasu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; je-li zákonným zástupcem rodič, stačí souhlas jednoho z rodičů. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud zákonný zástupce vyjádří svůj souhlas a žádost o vydání cestovního pasu podepíše před příslušným pracovníkem cestovních dokladů.
 • Za občana mladšího patnácti let podává žádost o vydání cestovního pasu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let na základě rozhodnutí soudu. Tyto osoby připojí k žádosti souhlas zákonného zástupce dítěte s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.
 • Soudem určený opatrovník za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání cestovního pasu
 • Za občana staršího 15 let může požádat i člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas.

Převzetí cestovního pasu:

Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, příp. pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu,
 • za občana staršího 15 let může cestovní pas převzít rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného může převzít cestovní pas i zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

Způsob řešení

Občan může požádat o vydání cestovního pasu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze, pak u Úřadu městské části Prahy 1-22, v zahraničí u zastupitelského úřadu (u zastupitelského úřadu nelze podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě). O vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě lze požádat i na Ministerstvu vnitra ČR, a to na pracovišti Na Pankráci 72, Praha 4 (u stanice metra Pražského povstání).

U zdejšího úřadu jsou tak vyřizovány žádosti o vydání cestovního pasu všech občanů bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu.

Při podání žádosti o cestovní pas může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely poskytnutí informace o možnosti jeho převzetí.

Obecně platí, že občan si převezme cestovní pas vydávaný ve standardní lhůtě 30 dnů u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu. Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 24 hodin lze převzít výhradně na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra. Cestovní pas vydávaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání nebo na příslušném pracovišti Ministerstva vnitra.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor občanskosprávní, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, referát cestovních dokladů

detašované pracoviště v Uzbecké ulici č. 1,

101 00 Praha 10

Úřední hodiny

pozornění: přehled vyhotovených cestovních pasů připravených k vyzvednutí naleznete na webových stránkách MČ Praha 10 v sekci Osobní doklady

Doklady

K žádosti o vydání cestovního pasu pro občana do věku 15 let je třeba předložit:

 • rodný list dítěte
 • dosavadní cestovní pas dítěte (i neplatný), pokud byl vydán
 • doklad prokazující totožnost zákonného zástupce dítěte, které mu má být pas vydán
 • pokud o pas žádá pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o občana mladšího 15 let, musí předložit svůj doklad totožnosti a příslušné pravomocné rozhodnutí soudu
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji nebo v případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (osvědčení nesmí být starší jednoho roku)

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu je nezbytná přítomnost dítěte za účelem pořízení biometrických prvků.

K žádosti o vydání cestovního pasu pro občana staršího 15 let věku je třeba předložit:

Žadatel ve věku nad 15 let do 18 let věku podává žádost v doprovodu jednoho zákonného zástupce (který musí prokázat svoji totožnost) nebo k žádosti doloží písemný souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu s úředně ověřeným podpisem.

Žadatel předloží následující doklady:

 • platný občanský průkaz
 • dosavadní cestovní pas (i neplatný), pokud byl vydán
 • osvědčení o státním občanství České republiky v případě důvodných pochybností o tomto údaji nebo v případě vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (osvědčení nesmí být starší jednoho roku)

Pořízení žádosti o vydání cestovního pasu:

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, žadatel u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Při podání žádosti o cestovní pas musí být vždy přítomen občan, jemuž má být pas vydán, a to z důvodu pořízení biometrických prvků. Občan nepředkládá fotografii, neboť pracovník cestovních dokladů fotografii obličeje občana digitálně zpracuje přímo u přepážky. Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel. Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, tzn. fotografie obličeje zpracovaná v digitální podobě a otisky prstů. Po pořízení biometrických údajů se žádost vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se nevyžaduje pouze v případě, kdy občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu. Dalším podpisem občan, popřípadě jeho zákonný zástupce či jiná osoba oprávněná k podání žádosti o vydání cestovního pasu, potvrdí správnost a úplnost žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů. Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

Na kvalitu otisku prstů pořizovaných při žádosti o cestovní pas může mít negativní vliv například zvýšená vlhkost kůže, předchozí ošetření kosmetickými prostředky, nebo znečištění pevnými částicemi.

Poplatky a lhůty

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASA VE STANDARDNÍ LHŮTĚ DO 30 DNŮ

občanům starším 15 let

600,- Kč

občanům mladším 15 let

100,- Kč

 

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 24 HODIN PRACOVNÍHO DNE

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

6 000Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

4 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

2 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

 500 Kč

 

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU VE ZKRÁCENÉ LHŮTĚ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

Občanům starším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

3 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

2 000 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

3 000 Kč

Občanům mladším 15 let

Při podání i převzetí u Ministerstva vnitra

1 000 Kč

 

Podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností

500 Kč

 

a následné převzetí u Ministerstva vnitra

500 Kč

 

Při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí dokladu u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností

1 000 Kč

Nejčastější otázky
 • Musím mít cestovní pas k jakékoli cestě do zahraničí?
 • Jak dlouho je cestovní pas platný?
 • Může za mě vyzvednout pas někdo jiný?
 • Může za mě podat žádost o pas někdo jiný?
 • Kolik stojí vydání pasu?
 • Kde mohu podat žádost o cestovní pas?
 • Ještě mi nebylo 18 let a potřebuji cestovní pas, mohu si o něj požádat sám?
 • Je potřeba k žádosti o pas i průkazová fotografie?
 • Jaké doklady musím předložit při žádosti o cestovní pas?
 • Jaká je lhůta pro vydání pasu?
 • Existuje více druhů cestovního pasu?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10