Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Státní občanství » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Státní občanství
Název životní situace Udělení státního občanství České republiky
Základní informace

O státní občanství může požádat cizinec nebo osoba bez státního občanství trvale žijící v ČR.

Státní občanství ČR může Ministerstvo vnitra (dále jen MV) na žádost udělit pouze osobě, která splňuje současně následující podmínky:

 • má na území ČR povolen trvalý pobyt:
  1. po dobu alespoň pěti let
  2. po dobu alespoň tří let, jde-li o žadatele, který je občanem státu EU
  3. po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území ČR dosahuje alespoň 10 let

a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,

 • předloží potřebné matriční doklady,
 • nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin,
 • prokáže znalost českého jazyka a reálií zkouškou u příslušné instituce,
 • plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území ČR a povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území ČR, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je přihlášena k trvalému pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.
Ministerstvo vnitra může žadateli prominout splnění některých výše uvedených podmínek pro udělení českého státního občanství z důvodů taxativně uvedených v zákoně.
Kdo je oprávněn jednat
 • žadatel o české státní občanství
 • rodiče nezletilého žadatele
 • zmocněnec
Způsob řešení

Podáním žádosti u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele. Příslušný úřad vyplní se žadatelem dotazník, a žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem a dalšími doklady zašle Ministerstvu vnitra ČR, které o žádosti rozhodne. Ministerstvo vnitra ČR si může žadatele předvolat k ústnímu jednání, či vyzvat k doložení chybějících dokladů.

Pozn.: Manželé mohou podat společnou žádost. Rodiče, popřípadě jeden z nich, může zahrnout do své žádosti dítě mladší 18 let. Dítěti mladšímu 18 let lze udělit občanství samostatně (tj. podáním samostatné žádosti) na základě žádosti zákonného zástupce. Další postup je stejný jako u žádosti rodičů, ve které je dítě již zahrnuto.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady Seznam dokladů, potřebných k udělení státního občanství (PDF, 236 kB)

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • Udělení SO zletilé FO 2000,- Kč
 • Udělení SO nezletilé FO 500,- Kč
 • Udělení SO azylantovi 500,- Kč

Pozn.: poplatek se hradí při podání žádosti

Lhůty:

 • příslušný úřad zašle do 30 dnů žádost Ministerstvu vnitra ČR, které rozhodne do 180 dnů od obdržení žádosti
 • po obdržení listiny o udělení SO ČR vyzve ÚMČ Praha 10 žadatele ke složení státoobčanského slibu. Žadatel je povinen státoobčanský slib složit do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení slibu doručena
Nejčastější otázky
 • Lze do žádosti o udělení státního občanství České republiky zahrnout i děti?

  Rodiče mohou do žádosti zahrnout i děti mladší 18 let. Pokud podává žádost pouze jeden rodič a zahrnuje do své žádosti nezletilé dítě, předkládá navíc souhlas druhého rodiče s udělením státního občanství ČR s úředně ověřeným podpisem.
  Státní občanství ČR lze na žádost zákonného zástupce udělit i dítěti samostatně.

 • Kdy může cizinec požádat o udělení státního občanství České republiky?
  O udělení stát. občanství ČR může požádat fyzická osoba, která má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje.
 • Jakým způsobem může stát. občan Slovenska nabýt stát. občanství ČR?

  Pro občany Slovenské republiky platí stejná pravidla, jako pro občany jiných států EU.

Podobné situace - následující
Související situace

Vydání osvědčení o státním občanství ČR