Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Státní občanství » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Státní občanství
Název životní situace Vydání osvědčení o státním občanství ČR
Základní informace

Osvědčení o státním občanství ČR je veřejná listina, kterou se prokazuje státní občanství ČR. Osvědčení obsahuje údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem ČR, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu FO státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba zletilá
 • zákonný zástupce dítěte, opatrovník
 • za zemřelou osobu příbuzný v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec, příp. osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení
 • zmocněnec výše uvedených osob
Způsob řešení

Podání písemné žádosti na příslušném úřadě podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního místa trvalého pobytu.

Pokud tato osoba na území ČR pobyt nikdy neměla, žádost se podává na Úřad MČ Praha 1.

Žádost lze podat i prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Současně je nutné vyplnit dotazník ke zjištění státního občanství a prohlášení. Tyto tiskopisy žadatel obdrží na úřadě.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady Ke zjištění státního občanství a vydání osvědčení je nutné předložit tyto doklady:

 • předepsané tiskopisy (k dispozici na příslušném pracovišti)
 • doklad totožnosti
 • matriční doklady
  • rodný list osoby, o jejíž SO se jedná
  • oddací list (uzavřel-li manželství)
  • doklad o vzniku partnerství
  • úmrtní list
  • rodné a oddací listy rodičů, příp. jejich úmrtní listy, má-li žadatel tyto doklady k dispozici
 • dříve vydané doklady o státním občanství osoby, o jejíž SO se jedná, případně jejích rodičů
 • doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž SO se jedná, státním občanem ČR
 • doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatek za podání žádosti o vydání osvědčení činí 100 Kč

Lhůty:

 • vydání osvědčení, příp. zamítavého rozhodnutí do 30, příp. 60 dnů od podání žádosti, v případě nutnosti archivního šetření 180 dnů
Nejčastější otázky
 • Může za mě podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství někdo jiný?
 • Kde si mám požádat o vydání osvědčení o státním občanství a co k tomu budu potřebovat?
  O osvědčení se žádá na příslušném úřadě správního obvodu dle trvalého bydliště a předkládá se občanský průkaz, rodný list, oddací list (pokud bylo uzavřeno manželství) a domovský list (je-li k dispozici). Na pracovišti se ještě vyplní předepsaný tiskopis.
 • Bydlím a pracuji v zahraničí, ale jsem Čech. Kde si mohu podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství?
  Pokud máte v zahraničí trvalý pobyt, požádejte o osvědčení na zastupitelském úřadě ČR. Pokud se vracíte do ČR a nikdy jste neměl pobyt na území ČR, tak žádost směřujte na Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 18.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Udělení státního občanství České republiky