Potřebuji řešit

Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - pořádání veřejných akcí na území MČ Praha 10
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. pro kulturní, společenské, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti apod. pořádaných na území MČ Praha 10). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti o souhlas s požadovaným záborem vydaného vlastníkem nebo správcem dotčené komunikace (např. smlouva nájemní nebo smlouva o výpůjčce), který tvoří nedílnou součást žádosti o vydání povolení zvláštního užívání komunikace.

Žádost o vydání povolení zvláštního užívání komunikace je nutné podat k příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

Kde lze řešit

Nájemní smlouva s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK) www.tsk-praha.cz
odd. obchodní
Řásnovka 770/8
110 15, Praha 1

Úřední hodiny TSK, a. s., www.tsk-praha.cz
 

Zvláštní užívání komunikace:

Úřad městské části Praha 10
odbor dopravy, referát komunikací 
Vinohradská 3218/169
100 00, Praha 10
Pověřená osoba: Anna Jordánová
Úřední hodiny

Doklady Pronájem komunikace od vlastníka:

Fyzická osoba:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání nájemní/výpůjční smlouvy (viz sekce Komerční smlouvy)
 • doklad totožnosti
 • okótovaný situační plánek s místem záboru
 • ověřená plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o vydání nájemní/výpůjční smlouvy (viz sekce Komerční smlouvy)
 • doklad totožnosti pověřené osoby
 • výpis z katastru nemovitostí
  • v případě pronájmu pozemku
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
  • ne starší 3 měsíce
 • okótovaný situační plánek s místem záboru
 • ověřená plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

  Zvláštní užívání komunikace:

  Fyzická osoba:

  • vyplněné a žadatelem podepsané Ohlášení užívání veřejného prostranství
  • souhlas vlastníka, případně správce dotčené komunikace
  • doklad totožnosti
  • okótovaný situační plánek s místem záboru
  • ověřená plná moc
   • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

  Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

  • vyplněné a žadatelem podepsané Ohlášení užívání veřejného prostranství
  • souhlas vlastníka, případně správce dotčené komunikace
  • okótovaný situační plánek s místem záboru
  • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
 • oznámení o konání akce je vhodné ohlásit s dostatečným časovým předstihem
  • cca 1 – 2 měsíce předem dle typu akce
Nejčastější otázky
 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace