Potřebuji řešit

Úvod » Poplatky, sankční platby » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky, sankční platby
Kategorie Poplatky, sankční platby
Název životní situace Místní poplatek z pobytu
Základní informace

Místní poplatek z pobytu platný od 1. 1. 2020.

 • Poplatek z pobytu vybírá a odvede správci poplatku poskytovatel úplatného pobytu (plátce poplatku).
 • Poplatek platí fyzická osoba, která není v obci přihlášená, poskytovateli pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt, trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (účel pobytu není rozhodující).

Kdo je oprávněn jednat

Plátce poplatku (fyzická osoba, právnická osoba).
 

Povinnosti plátce poplatku: 

 • splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu
 • ukončení této činnosti nahlásit ve lhůtě 15 dnů
 • jakoukoliv změnu údajů v ohlášení nahlásit do 15 dnů, ode dne, kdy tato změna nastala
 • do 15. každého měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku – ve správné výši
 • vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob (jméno a příjmení, adresa místa přihlášení, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, počátek a konec pobytu)
 • uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu
Způsob řešení

Řeší se ohlášením na úřadu městské části příslušné podle místa poskytnutí úplatného pobytu. 
Jedná-li se o ubytovací zařízení typu hotel * až *****, řeší ohlašovací povinnost Magistrát hl. m. Prahy (www.praha.eu).

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 → Odbor ekonomický → oddělení místních příjmů → pověřená osoba: Jitka Ptáčková


Úřední hodiny

Doklady Registrace k místnímu poplatku z pobytu:
Fyzická osoba

 • občanský průkaz (doklad totožnosti)
 • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci
 • adresa zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt
 • číslo účtu a název  peněžního ústavu poskytovatele ubytování
 • razítko (je-li k dispozici)

Právnická osoba

 • výpis z obchodního rejstříku
 • v případě zastoupení doloží zmocněná osoba zplnomocnění k registraci 
 • občanský průkaz osoby odpovědné jednat jménem právnické osoby
 • adresa zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt
 • název a adresa peněžního ústavu poskytovatele ubytování
 • razítko
Poplatky a lhůty

Poplatky

 • 50 Kč / osoba / počet započatých dnů pobytu (mimo dne počátku pobytu).
  Výše poplatku je stanovena vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy (www.praha.eu).
 • Přihlášení k registraci – zdarma.

 

Lhůty

 • podání přihlášky k registraci – do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu 
 • podání hlášení k místnímu poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce
 • hlášení změn, které mají vliv na poplatkovou povinnost – do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala
Nejčastější otázky
 • Kdo je od místního poplatku z pobytu osvobozen?
  • osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné FO, držitel ZTP/P a její průvodce
  • osoby mladší 18 let
  • osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení
  • osoby pečující o děti na zotavovací akci
  • osoby vykonávající na území obce sezónní práce
  • příslušníci bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec ČR pobývající v zařízení ve vlastnictví ČR nebo obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů
  • osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den
  • osoby ubytované v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků za účelem přímé účasti na vzdělávací nebo tvůrčí činnosti vysokých škol, škol a školských zařízení
  • osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb doprovázející osoby hospitalizované, pokud jejich pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
 • Jsou nějaké sankce za nezaplacení místního poplatku z pobytu?

  Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může městská část zvýšit až na trojnásobek.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace