Potřebuji řešit

Úvod » Poplatky, sankční platby » Detaily Životní situace
  
Okruh Poplatky, sankční platby
Kategorie Poplatky, sankční platby
Název životní situace Sankční platby (pokuty), splátkový kalendář
Základní informace

Úhrada / vymáhání sankčních plateb po nabytí právní moci, splátkový kalendář

 • Sankční platby (např. pokuty za neoprávněné parkování v zóně placeného stání, …) primárně řeší odbor, který svým pravomocným rozhodnutím pokutu uložil. 
 • Upozornění na nezaplacení sankčních plateb po uplynutí lhůty k zaplacení a nabytí právní moci rozhodnutí a další následné vymáhání řeší oddělení místních příjmů, Odbor ekonomický (viz níže).
 • Lze požádat o stanovení splátkového kalendáře za uložené sankční platby.
Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
Způsob řešení
 • úhrada uložené sankce dle rozhodnutí na určené číslo účtu, s uvedením variabilního symbolu
 • žádost o povolení splátkového kalendáře 
Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 → Odbor ekonomický → oddělení místních příjmů → pověřené osoby

Úřední hodiny

Doklady O povolení splátkového kalendáře lze požádat pouze písemnou formou s uvedením následujících údajů:

 • rodné číslo (fyzická osoba), IČ (právnická osoba), 
 • plná adresa, 
 • číslo jednací uložené sankce, 
 • název odboru, který sankci uložil,
 • konkretizaci důvodů žádosti o povolení splátkového kalendáře a jejich doložení – např.  potvrzení o   příjmu, důchodu, podpoře v nezaměstnanosti, o sociálních dávkách
Poplatky a lhůty

Správní poplatek za rozhodnutí o povolení splátek dle zákona ČNR č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí 400 Kč.

Nejčastější otázky
Podobné situace předchozí -
Související situace