Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Doklady, matrika
Název životní situace Ztráta/odcizení oddacího listu (duplikát oddacího listu)
Základní informace

Oddací list je matriční doklad potvrzující uzavření manželství člověka a základní údaje o něm.
Obsahuje základní údaje o snoubencích, datum a místo uzavření manželství, a jména a příjmení rodičů snoubenců.
Oddací list vydávají matriční úřady, v jejichž správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

Kdo je oprávněn jednat
 • Fyzická osoba, které se zápis týká, nebo člen rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci).
 • Státní orgán pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
 • Statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.
 • Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány ČR nebo před orgány územních samosprávných celků.
 • Osoba, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
Způsob řešení

Osobní či písemné podání (poštou nebo datovou zprávou) žádosti na matriční úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

V případě žádosti na základě plné moci musí být podpis na plné moci úředně ověřen.

V případě, že státní občan ČR uzavřel manželství mimo ČR, je záznam o jeho narození zapsán do zvláštní matriky v Brně (pokud bylo občanem o zápis požádáno). V těchto případech je nutné se obrátit přímo na tento úřad, případně prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu. Podrobněji viz Zápis narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí v cizině.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 —> Odbor občanskosprávní —> oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy —> 

Pověřená osoba:

 

Úřední hodiny

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady Fyzická osoba, které se zápis týká:

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, cizinci - průkaz povolení k pobytu)

Rodinný příslušník osoby, které se zápis týká:

 • doklad totožnosti
 • matriční doklady (např. rodný list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis manželství se týká členů jeho rodiny

Pověřená osoba:

 • doklad totožnosti
 • ověřená plná moc

Ostatní osoby/orgány:

 • fyzická osoba doklad totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu
Poplatky a lhůty

Poplatky – vydání stejnopisu matričního dokladu 300 Kč,

                – připojení vícejazyčného formuláře k matričnímu dokladu – 100 Kč.

Lhůty 30 dnů.

Nejčastější otázky
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?

  Duplikát oddacího listu vystaví na žádost matriční úřad, před nímž bylo manželství uzavřeno.
  Správní poplatek činí 300 Kč.

 • Snoubenec špatně rozumí česky, musím obstarat k uzavření manželství překladatele?

  Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, (popř. je snoubenec neslyšící nebo němý), je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
  Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.

 • Lze u Úřadu v Praze 10 uzavřít registrované partnerství?

  Registrované partnerství se v Praze uzavírá u Úřadu městské části Praha 1, odbor matrik - Vodičkova 18.

 • Kde se nachází obřadní síň v Praze 10?

  Vršovický zámeček, Moskevská 120/21, Praha 10 – Vršovice.
  Podrobnější informace o obřadní síni.

 • Jaké doklady jsou třeba předložit k uzavření manželství?
  Snoubenci předloží vyplněný dotazník k uzavření manželství (obdrží v oddělení matrik nebo v informační kanceláři), platné občanské průkazy, rodné listy, příp. rozsudky o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, manželky.
 • Chceme církevní sňatek, je třeba potřebné osvědčení obstarat předem?

  Ano, pokud má být uzavírán církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření církevního sňatku. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.
  Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a od jehož vydání neuplynuly více než 3 měsíce. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek činí 500 Kč.

Podobné situace předchozí -
Související situace

Uzavření manželství
Zápis narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí v cizině
Vydání rodného listu
Vydání úmrtního listu