Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Doklady, matrika
Název životní situace Ztráta/odcizení oddacího listu
Základní informace

Oddací list je matriční doklad potvrzující uzavření manželství člověka a základní údaje o něm.
Obsahuje základní údaje o snoubencích, datum a místo uzavření manželství, a jména a příjmení rodičů snoubenců.
Oddací list vydávají matriční úřady, v jejichž správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

Kdo je oprávněn jednat

Fyzická osoba, které se zápis týká (nebo její manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci).

Státní orgán pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.

Statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949.

Fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků, případně pověřená osoba.

Způsob řešení

Osobní či písemné podání žádosti na matriční úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno.

V případě, že státní občan ČR uzavřel manželství mimo ČR, je záznam o jeho narození zapsán do zvláštní matriky v Brně (pokud bylo občanem o zápis požádáno). V těchto případech je nutné se obrátit přímo na tento úřad, případně prostřednictvím zastupitelského úřadu nebo matričního úřadu. Podrobněji viz Zápis narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí v cizině.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10 —> Odbor občanskosprávní —> oddělení matrik, státního občanství a vnitřní správy —> 

Pověřená osoba:

Úřední hodiny
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady

Fyzická osoba, které se zápis týká:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, cizinci - průkaz povolení k pobytu)

Rodinný příslušník osoby, které se zápis týká:

  • doklad totožnosti
  • matriční doklady (např. rodný list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození se týká členů jeho rodiny

Pověřená osoba:

  • doklad totožnosti
  • ověřená plná moc

Ostatní osoby/orgány:

  • doklady, kterými žadatel prokáže oprávněnost zájmu
Poplatky a lhůty

Poplatky – vydání stejnopisu matričního dokladu 100 Kč.

Lhůty – ze zákona 30–60 dnů.

Podobné situace předchozí -
Související situace

Uzavření manželství
Zápis narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí v cizině
Vydání rodného listu
Vydání úmrtního listu