Úvod » Doklady, matrika » Státní občanství » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Státní občanství
Název životní situace Nabytí státního občanství ČR prohlášením podle § 31 zákona o státním občanství ČR
Základní informace

Prohlášení o státním občanství ČR je zjednodušenou formou nabytí SO ČR. Dle § 31 zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství) může prohlášením nabýt SO ČR:

 • Fyzická osoba, která pozbyla české nebo českoslovesnké státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona o státním občanství, nejednalo-li se o pozbytí čs. státního občanství dle tzv. Benešových dekretů, či smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.
 • Děti a vnoučata těchto osob.
 • Bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území ČR nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
 • (dle § 32 zákona o státním občanství může prohlášením nabýt SO ČR fyzická osoba, která byla ke dni 31.12.1992 státním občanem ČSFR a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Stejným způsobem může nabýt SO ČR potomek takové osoby v přímé linii, pokud nebyl českým státním občanem, ani státním občanem Slovenské republiky)
Kdo je oprávněn jednat
 • prohlašovatel
 • zmocněnec
Způsob řešení

Učiněním prohlášení u příslušného úřadu podle místa trvalého pobytu prohlašovatele. Tiskopis obdrží prohlašovatel na příslušném pracovišti. V cizině lze prohlášení učinit před zastupitelským úřadem.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní, odd. matrik, státního občanství a vnitřní správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Úřední hodiny:

Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady

K prohlášení připojí prohlašovatel tyto dokumenty:

 • Rodný list, oddací list, doklad o vzniku partnerství, příp. doklad o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list manžela či partnera
 • Rodné listy rodičů či prarodičů, jejich oddací list, příp. úmrtní listy, jsou-li tyto doklady nezbytné pro učinění prohlášení
 • Doklad totožnosti (průkaz povolení k pobytu, cestovní pas)
 • Doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele
 • Doklad o pozbytí státního občanství rodiče či prarodiče

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny náležitým vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo doložkou Apostille), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • Přijetí prohlášení - 500,- Kč

Lhůty:

30, příp. 60 dnů pro vydání listiny o nabytí státního občanství prohlášením, příp. vydání zamítavého rozhodnutí

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Vydání osvědčení o státním občanství ČR

Udělení státního občanství ČR

Prohlášení o státním občanství ČR § 35

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10