Životní situace

Úvod » Bydlení » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Bydlení
Název životní situace Žádost o přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova
Základní informace

Malometrážní byty v DSŽ Sámova jsou určeny občanům MČ Praha 10 – seniorům, zdravotně postiženým, osaměle žijícím osobám, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči, avšak pro zajištění některých úkonů potřebují pomoc druhé osoby, kterou využívají prostřednictvím pečovatelské služby. Žadatel by měl být schopen relativní samostatnosti při pohybu a pobytu v bytě. Není zde zajištěna 24 hodinová péče.

Tento způsob bydlení umožňuje individuální bydlení seniorům a zdravotně postiženým občanům a jejich setrvání v domácím prostředí co nejdéle.

Bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení na území MČ Praha 10 jsou součástí bytového fondu MČ Praha 10.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně pověřená osoba za žadatele
 • zákonný zástupce
  • u osob s omezenou svéprávností
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti - viz dále.

Kde lze řešit

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. (CSOP), Sámova 7, 101 00, Praha 10
webové stránky organizace: odkaz zde

Eva Lexová - vedoucí pečovatelské služby
Telefon: 271 745 880
Mobilní telefon: 733 643 960
E-mail: lexova@csop10.cz

 

Silvie Bažová, DiS. - sociální pracovnice
Telefon: 272 173 061
Mobilní telefon: 776 800 724
E-mail: socialni1@csop10.cz


CSOP poskytuje rozsáhlé konzultační služby, je tedy vhodné obrátit se na toto pracoviště pro bližší informace či poradenství.

Doklady

Fyzická osoba (žadatel):

 • vyplněná a žadatelem podepsaná Žádost o přidělení bytové jednotky v Domě s byty zvláštního určení
 • doklad totožnosti
 • aktuální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele
 • kopii smlouvy o poskytování pečovatelské služby případně čestné prohlášení rodinných příslušníků nebo osob blízkých o tom, že žadateli poskytují potřebnou péči (pokud není péče poskytována pečovatelskou službou)
 • důchodový výměr vydaný Pražskou správou sociálního zabezpečení
 • evidenční list k užívanému bytu žadatele
 • výpis z katastru nemovitostí případně čestné prohlášení žadatele o tom, že není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení
 • čestné prohlášení žadatele o využívání a úhradě služeb pečovatelské služby po přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova
 • případně další dokumenty, které mohou být vyžadovány

Pověřená osoba za žadatele:

možnost podání žádosti v zastoupení a potřebné doklady je vhodné nejprve konzultovat s CSOP

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky za podání žádosti o přijetí do domova s pečovatelskou službou nejsou vybírány

Lhůty:

 • podané žádosti budou zařazeny do evidence CSOP
Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?
 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?
 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?
 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?
 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?
 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?
 • Parkování – Zóny placeného stání
 • Integrovaná hromadná doprava
 • Licence
 • Co je považováno za veřejnou akci?
 • Jak mám postupovat při povolení studny?
 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?
 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10