Úvod » Bydlení » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Bydlení
Název životní situace Prodej volných bytových jednotek elektronickou aukcí
Základní informace

Městská část Praha 10 prodává do osobního vlastnictví právně a fyzicky volné bytové jednotky v domech, ve kterých byl dokončen proces privatizace. Tyto volné bytové jednotky jsou prodávány na základě výběrových řízení s elektronickými aukcemi. Výběrová řízení jsou vyhlašována v jednotlivých etapách, v rámci jedné etapy je vždy prodáváno cca 10-15 bytových jednotek a tato výběrová řízení jsou dvoukolová. První kolo trvá vždy min. jeden měsíc od vyhlášení a v jeho rámci probíhají prohlídky předmětných volných bytových jednotek (nutná účast), podávají se přihlášky, skládají se kauce (10 % odhadní ceny bytové jednotky) atd. Poté, přihlášky, které jsou podány ve lhůtě pro podání přihlášek na podatelnu ÚMČ Praha 10 a splňují všechny náležitosti, jsou zařazeny do druhého kola tj. elektronické aukce. Aukce probíhá vždy min. dva dny. V případě, že je během dvou minut před koncem aukce učiněn příhoz, aukce se automaticky prodlužuje o další dvě minuty a vítězem aukce se stává ten uchazeč, který učinil nejvyšší podání. Počet bytových jednotek, o které se může v rámci elektronické aukce uchazeč ucházet, není omezen.

Vyhodnocení výběrových řízení podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha 10.

Bližší informace u kontaktních osob na oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace (viz. níže).

Podmínky výběrových řízení, formuláře a informace o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních na http://praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-majetkopravni/oddeleni-prodeje-nemoviteho-majetku-a-privatizace/prodej-volnych-bytovych-jednotek.aspx .

Výběrová řízení jsou vždy zveřejněna min. 30 dnů na Úřední desce ÚMČ Praha 10 a na www.praha10.cz

Kdo je oprávněn jednat

Každý (fyzická/právnická osoba), kdo může nabývat nemovitý majetek na území České republiky (účast není omezena na občany MČ Praha 10)

 

Způsob řešení

Podání přihlášky do výběrového řízení (vč. příloh) na podatelnu ÚMČ Praha 10 ve lhůtě stanovené podmínkami výběrového řízení. Účast v elektronické aukci. 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10

Odbor majetkoprávní - odd. prodeje nemovitého majetku a privatizace

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Tereza Matoušová (vedoucí oddělení)

Kancelář A110b

Tel.: 267 093 673

Email: TerezaMa@praha10.cz

Šárka Žiláková (referent)

Kancelář A112

Tel.: 267 093 495

Email: SarkaZ@praha10.cz

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

Čt: 8.00 – 12.00

Doklady

Fyzická osoba / Právnická osoba – formulář přihlášky do výběrového řízení - http://praha10.cz/Portals/0/VR%20prihlaska%20020216.pdf  

Manželé / společná účast více osob – formulář společné přihlášky do výběrového řízení - http://praha10.cz/Portals/0/VR%20prihlaska_spolecna%20020216.pdf

Doklad o složení kauce (stačí výpis z internetového bankovnictví potvrzující příkaz k úhradě)

Potvrzení o účasti na prohlídce předmětné bytové jednotky (vydává Organizátor výběrového řízení při prohlídce bytové jednotky - termíny stanoveny v podmínkách výběrových řízení)

Právnická osoba - Výpis z OR (ne starší 3 měsíců)

Poplatky a lhůty

Správní poplatky nejsou stanoveny.

V rámci podmínek výběrových řízení je stanovena povinnost složit kauci ve výši 10% odhadní ceny konkrétní volné bytové jednotky. Kauce je vratná do 7 pracovních dnů po vyřazení uchazeče z výběrového řízení nebo do 7 pracovních dů po skončení elektronické aukce, nestane-li se tento uchazeč vítězem výběrového řízení. Vítězným uchazečům se kauce vrací po vkladu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí po odečtení odměny organizátorovi výběrového řízení.

Lhůty

Vyřazení uchazeči jsou bez zbytečného odkladu informováni o vyřazení a o jeho důvodech.

Vítězní uchazeči jsou bez zbytečného odkladu informováni o schválení prodeje Zastupitelstvem MČ Praha 10.

Nejčastější otázky
 • Co je považováno za veřejnou akci?

  Za veřejnou akci se pro účely zvláštního užívání komunikace považuje kulturní, společenská, reklamní nebo sportovní akce, prezentace společnosti.

 • Jak mám postupovat při povolení studny?

  Vzhledem ke specifičnosti je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad, neboť situace může být řešena individuálně dle aktuální situace.

 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?

  Ano,ale příslušné změny mohou být provedeny až na základě vydaného opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu.

 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?

  Pokud jde o stavební úpravu, kterou se mění způsob užívání bytu, ale nezasahuje do nosných konstrukcí domu a nemění vzhled nevyžaduje ani ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě, kdy plánované změny zasáhnou do nosných kontstrukcí, je nutné žádat o stavební povolení.

 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?

  Užívání staveb může být možné na základě oznámení užívaní stavby, vydaného kolaudačního souhlasu případně kolaudačního rozhodnutí.  Informaci o konkrétním způsobu užívání mají stavebníci uvedenou v opatření či rozhodnutí vydaném za účelem  provedení stavby.

 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?

  K závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložíte:doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a způsobilosti provozního zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl sepsán (doporučuje se)doklady o ověření vlastností výrobků a další doklady, stanovené v podmínkách stavebního povolení.

 • Hrozí nějaké sankce za nepovolené provozování tomboly?

  Za provozování bez povolení hrozí uložení pokuty do výše 150 000 Kč.

 • Je nutné o průběhu losování vést nějaký záznam?

  O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

 • Mají losy nějaké povinné náležitosti?

  Slosovány mohou být losy, pokud jsou očíslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly. U loterií a tombol s herní jistinou nad 50 000 Kč mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze.

 • Plynou pro příjemce výtěžku z tomboly nějaké povinnosti?

  Organizátor má povinnost zaplatit správní poplatek a dodržovat podmínky uvedené v povolení k provozování tomboly.

 • Existují nějaké výjimky v podmínkách při pořádání tomboly?

  U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního uvážení a místních poměrů.

 • Je stanovena min. cena výher v tombole?

  Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.

 • Může tombolu organizovat právnická osoba se zahraniční majetkovou účastí, ale sídlem v ČR?

  Povolení může být vydáno pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.

 • Co je herní jistina?

  Herní jistina je násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny losu.

 • Co je tzv. "jiná akce o ceny" a jak se liší od tomboly?

  Jedná se o akce, kdy se organizátor zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem, nepeněžité výhry.

 • Jaký je rozdíl mezi tombolou a loterií?

  U tomboly se do slosování zahrnou pouze prodané losy, losy se prodávají a výhry se vydávají v den a na místě slosování.

 • Pokud jsem přímým svědkem týrání zvířete, např. psa, mohu nějak zasáhnout?

  V případě, že přímo hrozí újma na zdraví zvířete, či přímo jeho smrt, je možné takovémuto jednání přiměřenými prostředky zabránit. Nicméně i tak se doporučuje vždy volat Policii ČR, vyhnete se tak případým sporům s majitelem zvířete.

 • Z vedlejšího bytu se stále ozývá štěkot psa, může se jednat o týrání?

  Ne vždy je štěkot projevem týrání, zpravidla se jedná o základní projev psa, kterému se např. stýská, pokud je majitel v zaměstnání, nicméně pokud by podezření z týrání vzrostlo či by existovaly přímé důkazy, je vhodné tuto skutečnost ohlásit.

 • Jaká legislativa upravuje postupy proti týrání zvířat?

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

 • Je nutné hlásit úmrtí psa, který byl vedený v evidenci chovatelů psů?

  Ano, úhyn, ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo další změny související s evidencí chovatelů psů je nutné nahlásit nejpozději do 30 dnů od doby, kdy k hlášené skutečnosti došlo.

Podobné situace předchozí -
Související situace

Prodej nebytových jednotek ve správě MČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10