Životní situace

Úvod » Bydlení » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Bydlení
Název životní situace Prodej volných bytových jednotek elektronickou aukcí
Základní informace

Městská část Praha 10 prodává do osobního vlastnictví právně a fyzicky volné bytové jednotky v domech, ve kterých byl dokončen proces privatizace. Tyto volné bytové jednotky jsou prodávány na základě výběrových řízení s elektronickými aukcemi. Výběrová řízení jsou vyhlašována v jednotlivých etapách, v rámci jedné etapy je vždy prodáváno cca 10-15 bytových jednotek a tato výběrová řízení jsou dvoukolová. První kolo trvá vždy min. jeden měsíc od vyhlášení a v jeho rámci probíhají prohlídky předmětných volných bytových jednotek (nutná účast), podávají se přihlášky, skládají se kauce (10 % odhadní ceny bytové jednotky) atd. Poté, přihlášky, které jsou podány ve lhůtě pro podání přihlášek na podatelnu ÚMČ Praha 10 a splňují všechny náležitosti, jsou zařazeny do druhého kola tj. elektronické aukce. Aukce probíhá vždy min. dva dny. V případě, že je během dvou minut před koncem aukce učiněn příhoz, aukce se automaticky prodlužuje o další dvě minuty a vítězem aukce se stává ten uchazeč, který učinil nejvyšší podání. Počet bytových jednotek, o které se může v rámci elektronické aukce uchazeč ucházet, není omezen.

Vyhodnocení výběrových řízení podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha 10.

Bližší informace u kontaktních osob na oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace (viz. níže).

Podmínky výběrových řízení, formuláře a informace o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních na http://praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-majetkopravni/oddeleni-prodeje-nemoviteho-majetku-a-privatizace/prodej-volnych-bytovych-jednotek.aspx .

Výběrová řízení jsou vždy zveřejněna min. 30 dnů na Úřední desce ÚMČ Praha 10 a na www.praha10.cz

Kdo je oprávněn jednat

Každý (fyzická/právnická osoba), kdo může nabývat nemovitý majetek na území České republiky (účast není omezena na občany MČ Praha 10)

 

Způsob řešení

Podání přihlášky do výběrového řízení (vč. příloh) na podatelnu ÚMČ Praha 10 ve lhůtě stanovené podmínkami výběrového řízení. Účast v elektronické aukci. 

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10

Odbor majetkoprávní - odd. prodeje nemovitého majetku a privatizace

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Pověřená osoba:

Tereza Matoušová (vedoucí oddělení)

Kancelář A110b

Tel.: 267 093 673

Email: TerezaMa@praha10.cz

Šárka Žiláková (referent)

Kancelář A112

Tel.: 267 093 495

Email: SarkaZ@praha10.cz

Úřední hodiny:

Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30

Čt: 8.00 – 12.00

Doklady

Fyzická osoba / Právnická osoba – formulář přihlášky do výběrového řízení - http://praha10.cz/Portals/0/VR%20prihlaska%20020216.pdf  

Manželé / společná účast více osob – formulář společné přihlášky do výběrového řízení - http://praha10.cz/Portals/0/VR%20prihlaska_spolecna%20020216.pdf

Doklad o složení kauce (stačí výpis z internetového bankovnictví potvrzující příkaz k úhradě)

Potvrzení o účasti na prohlídce předmětné bytové jednotky (vydává Organizátor výběrového řízení při prohlídce bytové jednotky - termíny stanoveny v podmínkách výběrových řízení)

Právnická osoba - Výpis z OR (ne starší 3 měsíců)

Poplatky a lhůty

Správní poplatky nejsou stanoveny.

V rámci podmínek výběrových řízení je stanovena povinnost složit kauci ve výši 10% odhadní ceny konkrétní volné bytové jednotky. Kauce je vratná do 7 pracovních dnů po vyřazení uchazeče z výběrového řízení nebo do 7 pracovních dů po skončení elektronické aukce, nestane-li se tento uchazeč vítězem výběrového řízení. Vítězným uchazečům se kauce vrací po vkladu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí po odečtení odměny organizátorovi výběrového řízení.

Lhůty

Vyřazení uchazeči jsou bez zbytečného odkladu informováni o vyřazení a o jeho důvodech.

Vítězní uchazeči jsou bez zbytečného odkladu informováni o schválení prodeje Zastupitelstvem MČ Praha 10.

Nejčastější otázky
 • Chci užívat dvě jména, jak mám postupovat?
 • Mohu učinit souhlasné prohlášení u jakéhokoliv matričního úřadu, nebo musím na úřad, pod nějž spadá porodnice, kde se dítě narodilo či narodí?
 • Pokud je určeno otcovství po narození, dostanu okamžitě i rodný list dítěte?
 • Ztratil/a jsem oddací list, co mám dělat?
 • Musím prokázat vlastnické či jiné užívací právo k nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Musím mít souhlas majitele nemovitosti, jejíž adresu budu hlásit jako doručovací?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, zda lze můj rozsudek o rozvodu uznat bez dalšího na území ČR?
 • Kam se obrátit, nejsem-li si jistý, jaká ověření mají mít cizozemské doklady?
 • Jaké další doklady mohou být po žadateli o nájem obecního bytu požadovány kromě žádosti a dokladu totožnosti?
 • Je nutné ověřovat podpisy na dokumentech dokládaných k žádosti o nájem obecního bytu?
 • Parkování – lze zažádat o vyhrazené parkovací stání pro fyzické nebo právnické osoby?
 • Parkování – Zóny placeného stání
 • Integrovaná hromadná doprava
 • Licence
 • Co je považováno za veřejnou akci?
 • Jak mám postupovat při povolení studny?
 • Je možné zažádat o změnu stavby ještě před jejím dokončením?
 • Co mám dělat, když chci v bytě zrekonstruovat koupelnu, zřídit plynové etážové topení nebo byt dispozičně měnit?
 • Je nutné pro užívání stavby mít kolaudační souhlas?
 • Co se předkládá při závěrečné kontrolní prohlídce stavby?
Podobné situace předchozí -
Související situace

Prodej nebytových jednotek ve správě MČ Praha 10

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10